KKK

ÕPPEKOORMUS ja ÕPPIMINE

1. Kus ja mis aegadel toimub õppetöö sisejulgeoleku magistriõppes?
Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksis, aadressil Kase 61. Loengud toimuvad üle nädala neljapäevast laupäevani. Vabaained toimuvad õppenädalate kolmapäevadel.
Õpingutes on väga suur osa on iseseisval tööl.

2. Kas õppesessiooni ajal on võimalik saada ka majutust?
Jah, soovi korral on võimalik ööbida kooli kõrval asuvas ühiselamus.

3. Kas magistrantidele makstakse ka õppetoetusi?
Jah. Tublimad magistrandid, kelle õppeedukus on väga hea, saavad taotleda erinevaid stipendiume (edukusstipendium, Ida-Virumaa stipendiumi, spordistipendiumile). Kord aastas antakse välja ka Priit Männiku erastipendium parimale sisejulgeolekualasele magistriööle.

4. Kui ma pole kindel, kui hea on minu inglise keele tase, kas mul tasub tulla katsetele?
Kindlasti tasub. Sisseastumisel toimub inglise keele test, mis koosneb kahest osast

Esimene testi osa selgitab välja, kas teie keeleoskus – sõnavara ja grammatika - vastab kesktasemele. 

Teine osa testist on inglise keelsest teadusliku artiklist inglisekeelse lühikokkuvõtte tegemine. 
Kui pääsete testist läbi, kuid tunnete jätkuvalt, et inglise keel on nõrk, saate õppetöö alguses kohe alustada keeleõpingutega valides endale valikainena inglise keele.

5. Kas pean ka siis inglise keele testile tulema, kui mul on tunnistus minu inglise keele taseme kohta?
Jah. Kõikide kandideerijate keele taset mõõdame ühtsetel alustel ning eelnevaid keeltekoolide vm tunnistusi arvesse ei võeta. 

6. Kui olen koolis saksa keelt õppinud, kas siis testitakse minu saksa keele oskust? 
Kahjuks mitte. Kontrollime igal juhul Teie inglise keele oskust. Inglise keele oskus on vajalik, kuna enamik teadusartikleid, mida oma magistritöö tarbeks peate lugema, on inglise keeles. Lisaks toimuvad magistriõppes mõned kohustuslikud ja valikained inglise keeles.


7. Kas magistritöö kava kirjutamisel võib kasutada ka juhendaja abi?
Jah. Magistritöö oma tervikprotsessis valmib tihedas koostöös juhendajaga, on juhendaja kaasamine juba algstaadiumis igati oodatud ja teretulnud. Kui teema on paigas, võtke julgelt ühendust oma tulevase juhendajaga ning paluge temalt konsultatsiooni.
Magistritöö kava kirjutamisel on kindlasti abiks ka vastav juhend.
Sisejulgeoleku asutuste poolt on samuti edastatud uurimisvajadused – ehk leiate siit sobiva magistritöö teema.

8. Kas magistriõppes on võimalik varem õpitud ja omandatud aineid üle kanda? 
Jah, arvestame varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). Juhul, kui olete mõne meie poolt pakutava aine õpiväljundid juba varasema õppimise või töökogemuse käigus omandanud, on teil võimalik vormistada nõuetekohane taotlus õppeinfosüsteemis (ÕIS). Selleks tuleb esitada VÕTA taotlus, mille vormistamiseks saate küsida täpsemaid juhiseid õppekorralduse spetsialistilt või magistriõppe programmijuhilt. 

Täpsemad tingimused on sätestatud „Sisekaitseakadeemia varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise korras“.

 
9. Langesin suvel lõpus osakoormusele, aga sooritasin sügissemestril piisavalt aineid juurde, kas ma saan siis kevadsemestriks täiskoormusele tagasi?
Jah, vabade kohtade olemasolul.

10. Sügisel deklareerisin ja sooritasin rohkem kui ette näeb, ja kas siis kevadel võin sooritada neid selle võrra vähem?
Jah. Peaasi et aasta lõpuks maht täis tuleks.

11. Kas täiskoormuse säilitamiseks peab igal semestril eraldi saama vähemalt 30 EAP-d ?
Jah.

12. Õpin praegu osakoormusõppes. Millistel tingimustel saan kandideerida täiskoormusõppe kohale?
Kandideerida on võimalik siis, kui olete täitnud täiskoormuse nõuded (semestris 30 EAP-d ja õppeaasta lõpuks min 45 EAP-d). Akadeemia võib viia õliõpilase täiskoormusõppesse üliõpilase soovi alusel (avaldus), rahaliste vahendite ja vabade kohtade olemasolul.

13. Millal saan kirjutada avaldust akadeemilise puhkuse saamiseks?
Akadeemilist puhkust antakse alates teisest semestrist. 
Esimese semestri üliõpilasele antakse akadeemilist puhkust

  • tervislikel põhjustel
  • Eesti kaitsejõududes teenima asumisel
  • või alla kolmeaastase lapse hooldamisel

14. Kas tasulisel (osakoormus) kohal olles peab ka aasta jooksul teatud arv EAP-d koguma või piisab semestritasu maksmisest?
Jah, osakoormuse nõuded tuleb siiski täita, ehk õppeaasta lõpuks tuleb minimaalselt kokku saada 30 EAP-d. Üliõpilane, kes ei täida osakoormusõppele kehtestatud nõudeid, eksmatrikuleeritakse.

AINETE VALIMINE ja ÕPINGUD


1. Millal peab ained valima?
Aineid saab valida SKA akadeemilises kalendris kehtestatud ajal. 

2. Kuidas aineid valida?
Aineid saab valida ÕIS-is õppeainete loetelust.

3. Mis on loengutes osalemise eelduseks?
Loengutes osalemise eelduseks on see, et aine on õppija poolt deklareeritud.

4. Mida teha, kui olen otsustanud katkestada õpingud?
Kirjutada avaldus enda eksmatrikuleerimiseks. Vastasel korral tekivad õppevõlgnevused, mille eest on koolil õigus nõuda hüvitist.

 

DEKLAREERIMINE ja EKSAMID


1. Mida teha, kui deklaratsioon jäi õigeks ajaks esitamata?
Kui soovite midagi peale tähtaega veel deklaratsioonis lisada, siis võtke ühendust õppekorralduse spetsialistiga. Tema aitab :)

2. Millal on viimane võimalus sooritada järeleksamit (-arvestust)? 
Järeleksamite ajad on kirjas ainete kalenderplaanis. Kindlasti peavad olema kõik võlgnevused likvideeritud enne magistritöö esitamist eelkaitsmisele.

3. Kas positiivset hinnet võib parandada?
Selleks, et positiivset hinnet parandada on eelnevalt vajalik ka aine õppejõu nõusolekut. Positiivsele tulemusele „E” sooritatud eksami üks kordussooritus on lubatud. Hindele „D“ või kõrgemale hindele sooritatud eksami kordussooritus toimub ainult õppejõu nõusolekul. Eksami kordussooritusel jääb kehtima viimane hinne.

4. Kui positiivse hinde parandamisel saan nõrgema tulemuse, siis kumb tulemus kehtima jääb?
Kehtima jääb viimane tulemus.

5. Kas välisõppes oldud aeg läheb õppimise nominaalaja sisse?
Jah, Erasmuse programmi puhul.

6. Mul on kehtiv deklaratsioon, aga õppejõud ei leia mind hindamislehelt, milles asi?
Arvatavasti olete jäänud protokollist välja. Palun võtke ühendust õppekorralduse spetsialistiga ja ta lisab teid protokolli.

7. Kas magistritöö pean ka deklareerima enne punast joont?
Ei.

AKADEEMILINE PUHKUS

1. Kas akadeemilist puhkust omal soovil saab võtta kogu õppeaasta vältel?
Akadeemilist puhkust võimaldatakse üliõpilasele omal soovil üks kord kuni üheks aastaks nominaalõppeaja jooksul. Akadeemilist puhkust antakse alates teisest semestrist. 
 

Esimese semestri üliõpilasele antakse akadeemilist puhkust

  • tervislikel põhjustel
  • Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel
  • alla 3.aastase lapse hooldamisel

Kolledži taotlusel võib õppeprorektor erandkorras lubada akadeemilisele puhkusele esimese semestri üliõpilase muudel mõjuvatel põhjustel

Akadeemilist puhkust taotletakse nõuetekohase (digi)allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata õppekorralduse spetsialistile. Tema toimetab sellega edasi.

Akadeemilise puhkuse ajal ei ole lubatud likvideerida õppevõlgnevusi (välja arvatud alla 3-aastase lapse hooldamisel).

2. Kas akadeemiline puhkus pikendab nominaalaega?
Akadeemilise puhkuse arvelt nominaalõppeaeg ei pikene.

3. Kui pikaks perioodiks saab võtta akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel?
Kuni kaks aastat. Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel esitab üliõpilane meditsiiniasutuse tõendi.

ÕPPEINFOSÜSTEEM ÕIS


1. Mis on õppeinfosüsteem?
Õppeinfosüsteem ÕIS on akadeemia elektrooniline õppeinfosüsteem tasemeõppes õppivatele isikutele ning õppejõududele ja töötajatele informatsiooni edastamiseks õppetegevust puudutavates valdkondades. ÕIS-i juurdepääs on ID-kaardi alusel kodulehelt www.sisekaitse.ee.


ÕPPETEENUSTASU ja TASULISED TEENUSED
 

1. Kas osakoormusõpe on tasuline ja kui palju see maksab?
Jah, osakoormuses õppimine on tasuline.

2. Kui suur on õppeteenustasu sisejulgeoleku magistriõppes?
Tasuliste teenuste tasumäärad õppuritele

3. Kas sisejulgeoleku magistriõppes on ka tasuta kohti?
Jah, täiskoormusõppes.