Ohtude ja süütegude ennetus

Koolituse tulemusel oskab osaleja lõimingus üldpädevuste ja ainealaste pädevuste saavutamisega toetada õpilaste ohutusalaste teadmiste arengut, lähtudes väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatust.

Eesmärk

Koolituse tulemusel oskab osaleja lõimingus üldpädevuste ja ainealaste pädevuste saavutamisega toetada õpilaste ohutusalaste teadmiste arengut, lähtudes väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatust.

Sihtgrupp
Alushariduse, I ja II kooliastme õpetajad
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel osaleja:

 • omab ülevaadet riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemise põhimõtetest ja teema aktuaalsusest;
 • rakendab õppeprotsessis lõimitult üld- ja ainelaste pädevustega ohutusõppe õpetajaraamatu ülesandeid, sh IKT vahendeid ning õpetajatevahelist koostööd.
Sisu

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul.

Ohutusõppe õppemetoodika:

 • ohutuse teema aktuaalsus ja selle käsitlemise põhimõtted;
 • ohutuse teemade käsitlemiseks sobivad õpetamise meetodid;
 • õpitulemuste hindamine;
 • lõimingu võimalused (üldpädevuste ja ainealaste õpitulemustega)

Küberturvalisus:

 • mis on küberkiusamine/ nõuandeid küberkiusamise korral;
 • targalt internetis käitumine- digiturvalisus.

Riskikäitumise ennetamine:

 • noorte riskikäitumise ennetamine;
 • varajane märkamine ja õpetaja võimalused sekkumiseks;

Tuleohutus:

 • tulekahjude tekkepõhjused ja ennetamine;
 • tuleohutusnõuded;
 • tulekahju tunnused ja areng;
 • suitsuandur, vinguaasiandur;
 • esmased tulekustutusvahendid;
 • abi jõudmise ahel, sh mobiilne positsioneerimine ja koostöö reageerijatega/abistajatega;
 • evakuatsioon ja käitumine tulekahju korral.

Veeohutus:

 • uppumissurmade põhjused ja ennetamine;
 • veekogude riskid aastaringselt;
 • uppuja ära tundmine ja käitumine veeõnnetuse korral;
 • päästevest ja päästevahendid.

Liiklus- ja raudteeohutus:

 • kõrvalised tegevused liikluses

Ohutusõppe käsitlemise võimalused koolis, sh IKT vahendite kasutamine ning õpetajatevahelise koostöö kavandamine.

Õppemeetodid: õppetöös kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid (rühmatöö, individuaalne töö, diskussioon, väitlus jne). Kogu protsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonivahendeid (videod, veebipõhised õpikeskkonnad ülesannete täitmiseks, küsimustikud jmt).

Maht
7 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.