Õpetajate ohutusõpe

Õpetajate ohutusalane õpe
Hea õpetaja,

kutsume sind Sisekaitseakadeemia liiklus, tule- ja veeohutuse teemalistele täienduskoolitusele!

Koolitused toimuvad päästekomandodes, kus on võimalik tutvuda komando tööga ning Põhja-Eesti koolitusel on võimalik lisaks lähemalt uudistada ka Häirekeskuse tööd. Koolitused põhinevad videojuhtumitel, mille abil tehakse läbi võimalikud stsenaariumid ning vaadatakse üle, kuidas saab ohutuse temaatikat lõimida aine õpetamisse põhikoolis. Ohutusõppe koolitused viivad läbi oma ala spetsialistid Sisekaitseakadeemia päästekolledžist. Koolitused on mõeldud põhikoolide klassi- ja aineõpetajatele, kellel on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) õpetaja staatus. Koolitus on selle staatusega õpetajaile TASUTA (ülejäänutele maksab üks täienduskoolituse päev 50 eurot).

Koolituste eesmärgiks on suurendada õpetajate teadmisi ja oskusi, kuidas aine õpetamise kaudu arendada õppijates teadlikkust oma turvalisuse tagamisel liiklus-, tule- ja veeohu korral ning kuidas kujundada õppijates üldisi hoiakuid, mis väärtustavad ohutust. Õpistsenaariumid sisaldavad videojuhtumit, digitaalseid õppematerjale ning töölehti selliselt, et oleks kaetud kogu õnnetuse protsess alates õnnetuse toimumise põhjustest ja nende ennetamisest kuni

õnnetusele reageerimiseni. Kõigi kolme ohuolukorra lahendamise loogika ning õppemeetodid on sarnased, kuid õppematerjalid on erinevad. Seega on igal õpetajal võimalik vastavalt oma soovile osaleda nii üksikul kui ka kõiki kolme eri teemat käsitleval koolitustel.

Koolitustel kasutatavad kolm videojuhtumil põhinevat õpistsenaariumit tule-, vee- ja liiklusõnnetuste kohta on hiljem kättesaadavad e-õppematerjalina ohutusalaste teemade sisuliseks käsitlemiseks õppetundides, samuti ka muud õppematerjalid, töölehed jms. Õpistsenaariumid toetavad õppijate digipädevuste arendamist. Samuti lisatakse õpistsenaariumitesse soovituslikke IKT vahendeid, mis toetavad õppeprotsessi aktiivset läbiviimist.

Koolituse laiem mõte on suurendada õpetaja valmisolekut liiklus-, tule- ja veeohu teemade käsitlemiseks aine õppes. Ohutusõppe lõimimine reaalsesse õppetöösse loob turvalisema koolikeskkonna, samuti turvalisema kogukonna ning seeläbi tõstab ka riigi üldist turvalisust.

 

KOOLITUSTE AJAKAVA


Tallinnas:

13.03.2018 Õpetajate liiklusohutusalane täienduskoolitus

23.04.2018 Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus

Õpetajate veeohutusalase täienduskoolituse aeg on veel selgumisel.

Tartus:

27.02.2018 Õpetajate veeohutusalane täienduskoolitus

27.03.2018 Õpetajate liiklusohutusalane täienduskoolitus

Õpetajate tuleohutusalase täienduskoolituse aeg on veel selgumisel.


Täpsem info ja registreerimine HITSA täienduskoolituste veebis.