Õpetajate ohutusõpe

Õpetajate ohutusalane õpe
Hea õpetaja ja koolijuht
 

Pakume õpetajatele võimalust osaleda tasuta ohutusõppe teemalistel koolitustel.

Ohutuse tagamiseks ühiskonnas on väga tähtsaks tegevussuunaks laste õpetamine, kuna just noorelt kujunevad välja tõekspidamised ning käitumisharjumused, mida on hilisemas eas märksa raskem muuta. Töö lastega peab toimuma lasteaedades ja koolides nii teoreetilises kui praktilises vormis, selle tulemuslikkuse eelduseks on järjepidevus. Just koolil ja õpetajal lasub suur vastutus selle eest, kuidas on korraldatud ja kui sihipäraselt toimub ohutusõppe lõimimine õppe- ja kasvatustegevusesse.

Sisekaitseakadeemia läbiviidavad koolitused toetavad õpetaja kutsestandardis kirjeldatud kompetentsidest õpi- ja õpetamistegevuse kavandamist, olles suunatud õpetajatevahelisele koostööle ja ainetevahelisele lõimingule ohutuse temaatika läbival käsitlemisel koolis. Samuti toetavad koolitused õpetajate IKT oskuste arendamist, kogu protsessis kasutatakse info- ja kommunikatsioonivahendeid (videod, veebipõhised õpikeskkonnad ülesannete täitmiseks, küsimustikud jmt). 

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul, kus käsiteletakse alateemasid nagu elanikkonna kaitse, tule- ja veeohtude ennetus, liiklusohutus, vägivalla ja kiusamise ennetus, varavastaste kahjude ennetus, digiturvalisus, avalikus kohas käitumise üldised nõuded ning abi kutsumine hädaabinumbril 112. 

Õpetajaraamatud on leitavad e-koolikotist.
 

Projekti "Õpetajate ohutusõpe" raames pakume kahte koolitust.
 • Koolitusel „Ohtude ja süütegude ennetus“ osalejad saavad ülevaate ohutusõppe õpetajaraamatu õppemetoodikast ning praktilisi näiteid ja tööriistu, kuidas toetada õpilaste ohutusalaste teadmiste arengut enda aines.
  Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi ning selle viivad läbi Sisekaitseakadeemia õppejõud ja Politsei- ja Piirivalve- ning Maanteeameti eksperdid. Koolitusel osalejatele väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.
  Pakume koolitust koolipõhiselt ning saame selle läbi viia teie koolis kohapeal kokkulepitud ajal.
   
 • Ohtude ja süütegude ennetuse koolituse läbinutele pakume kevadel 2020 võimalust osaleda soovi korral jätkukoolitusel „Elanikkonnakaitse hädaolukordades“, kus käsitletakse ohutusõppe õpetajaraamatu parimaid praktikaid arendamaks õppijates teadlikkust enda ja kaaskodanike turvalisuse tagamisel ning valmistumisel ja hakkamasaamisel hädaolukordades.
  Koolitus toimub Sisekaitseakadeemia uues õppekeskuses, kus on võimalik tutvuda kaasaegseima siseturvalisuse õpikeskkonnaga (sh virtuaalsimulatsioon, tuleohutus- jm laboratooriumid, vangla õppekambrid, spordisaalid, siselasketiir).
  Kogemuse mitmekesistamiseks kutsume sellele koolitusele osalema õpetajaid erinevatest koolidest.


Koolitusi rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond (ESF) ning see on õpetajatele, kellel on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) õpetaja staatus tasuta. Samuti on koolituspäeval tasuta kohvipausid ja lõuna.  


Rohkem infot e-postil koolitus [at] sisekaitse.ee

 

ESF logo                 SKA logo