Õigus mittejuristidele ehk seaduse lugemise õpetus

Koolitusel omandatakse teadmised õiguse süsteemsusest, seaduse ja normi ülesehitusest, tõlgendamise võtetest ning õiguse rakendamise sammudest.

Eesmärk

Koolituse tulemusel rakendab õppija oma ametnikutegevuse aluseks olevat õigusnormi, kasutades koolitusel omandatud teadmisi õiguse süsteemsusest, seaduse ja normi ülesehitusest, tõlgendamise võtetest ning õiguse rakendamise sammudest.

Sihtgrupp
Riigi ja KOVi ametnikud ning töötajad
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • seostab tema ametnikutegevuse aluseks olevad õigustloovad aktid Eesti õigussüsteemiga;
  • rakendab oma ametnikutegevuses õiguse tõlgendamise võtteid;
  • seostab õigusnormi struktuurielemendid konkreetse elulise juhtumiga ning kohaldab vastava õigusliku tagajärje.


Sisu
  • Õiguse rakendamise sammud: lähtuvalt elulisest situatsioonist õigete õigusnormide leidmine, nendest aru saamine, vajadusel erinevate tõlgendamisvõtete kasutamine – elulise situatsiooni ja normi võrdlemine – normi kohaldamine.
  • Õiguse olemus ja funktsioonid, arutelu õiguse, tava ja moraali seostest.
  • Õiguse valdkonnad (sealhulgas, kuidas teha vahet avalikul ja eraõigusel).
  • Õiguse süsteemsus (sealhulgas õigusaktide hierarhia).
  • Seaduse ja määruse ülesehitus ehk normitehnika põhialused.
  • Normiõpetuse alused (eeskätt täielik õigusnorm ja selle osised – hüpotees ja tagajärg).

Õppemeetod: Auditoorne loeng praktiliste näidetega.

Maht
8 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.