Uudised

Projekti „Õpetajate ohutusõpe“ lõpufiniš

Foto

Sisekaitseakadeemia viis lõpule projekti „Õpetajate ohutusõpe“.

Projekti raames korraldati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi rahastusel lasteaedade ja koolide õpetajatele suunatud ohutusõppe koolitusi, mille eesmärk oli anda edasi teadmisi, kuidas erinevates ohu- ja kriisiolukordades käituda ja kuidas antud teadmisi oma õpilastele, lastele edasi anda. Koolitustegevuste kaudu aidati õpetajaid, et nad oskaksid edukamalt üld- ja ainealaste pädevuste lõimingus toetada õpilaste ohutusalaste teadmiste arengut, lähtudes väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatust.

Projekti olid kaasatud oma valdkonna eksperdid Sisekaitseakadeemiast, Siseministeeriumist, Politsei- ja Piirivalveametist, Transpordiametist, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametist, Tervise Arengu Instituudist ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglast.

PROJEKTI KOKKUVÕTE

Projekti periood: 12.08.2019–31.01.2021 (esialgselt planeeritud projekti lõpp pikenes COVID-19 tõttu).

Toimus 11 koolitust.

  • Baaskoolitus „Ohtude ja süütegude ennetus“ toimus üheksal korral, kaheksas erinevas koolis. Osales 215 õpetajat.
  • Jätkukoolitus „Elanikkonnakaitse hädaolukordades“ toimus kahel korral veebis, Moodle BBB keskkonnas. Osales 67 õpetajat, lisaks lasteaedade ja koolide juhid.

Kokku koolitati ligi 300 õpetajat üle Eesti!

Läbiviidud koolitused ja osalejate tagasiside kinnitab, et ohutusõpe on väga vajalik teema juba alusharidusest peale. Sealjuures on huvi analoogsete koolituste vastu olemas ka laiema sihtrühma poolt.

Kokkuvõttes, projektile seatud eesmärgid said täidetud, samuti oli koolitustele antud tagasiside väga hea, mistõttu saab toimunud koolitused ja projekti igati kordaläinuks nimetada.

PS. Koolituste materjalid on koondatud Moodle kursuse „Õpetajate ohutusõpe“ alla, mis jääb osalejatele/õpetajatele jätkuvalt kättesaadavaks.

 

SUUR TÄNU kõigile osalejatele, koolitajatele ja koostööpartneritele!

Ankki Aardemaa

Projektijuht

 

*Illustreeriv pilt on projekti viimaselt koolituselt- osalejate ühislooming koolituse märk- ja tänusõnadega.