Riiklike õppekavade läbiva teema „Tervise ja ohutuse“ rakendamise koolitus

Koolitusel on võimalus arutleda ja leida lahendusi koolis ettetulevatele turvalisuse probleemidele, paraktiliste ülesannete lahendamine, kaasa näidisülesannete kogu. KOOLITUSELE REGISTREERUMINE: https://survey.ut.ee/index.php/227654?lan

Eesmärk

Koolituse tulemusel on osalejal teadmised ja oskused riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemiseks ja tegevuste kavandamiseks, toetudes väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatule.

Sihtgrupp
Klassi- ja aineõpetajad.
Õpiväljundid

Täienduskoolituses osaleja:

  • omab ülevaadet riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemise põhimõtetest ja teema aktuaalsusest;
  • teab ohutusõppe käsitlemise metoodikat, õpitulemusi, hindamise võimalusi ning lõimingu võimalusi aineõppe ja üldpädevustega;
  • teab ohutusõppe alateemade teoreetilist tausta, õppesisu ja õpitulemusi;
  • lahendab erinevatel meetoditel  ohutusõppe õpetajaraamatust läbitehtud ülesandeid;
  • teab ohutusõppe käsitlemise võimalusi koolis, sh digivahendite kasutamise ning õpetajatevahelise koostöö kavandamise võimalusi.

Sisu

Õpe tugineb väljatöötatud ohutusõppe õpetajaraamatul.

  • Ülevaade  läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemise põhimõtetest ja teema aktuaalsusest. Ohutusõppe käsitlemise metoodika, õpitulemuste, kujundava hindamise ja lõimingu võimalused (üldpädevuste ja ainealaste õpitulemustega).
  • Ohutusõppe õpetajaraamatu väljatöötamisel osalenud partnerorganisatsioonide esindate  lühiülevaade ohutusõppe alateemade õppesisust ja õpitulemustest.
  • Ohutusõppe ülesannete lahendamine eri meetoditel koos teoreetilise ülevaate saamisega.
  • Arutelu õpetajate kokkupuutest ohutuse teemaga ja teema käsitlemise võimalustest koolis, sh digivahendite kasutamisest ning õpetajatevahelise koostöö kavandamisest.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.