Uudised

Sisekaitseakadeemia 29

Foto

15. aprillil tähistati 29 aasta möödumist Sisekaitseakadeemia asutamisest. Päeva alustati traditsioonide kohaselt professor Eduard Raska haual akadeemia esimest juhti mälestades. Rektoriga oli Eduard Raskat mälestamas ka üliõpilasesinduse eelmine esimees Kärt Tallinn ning tulevane esimees Aule-Merlin Vihlver.

Päeva esimene pool oli pühendatud töötajate kevadseminarile ning õhtu lõpetasime ühise tunnustamise ning meelelahutusliku programmiga.

Töötajate kevadseminari modereeris üldosakonna juhataja Aiki Pärle. Seminari alustas Monika Tamla, kes intervjueeris rektorit ning uuris tema tulevikumõtete kohta. Et keha vahelduseks veidi liikuda saaks, palus spordijuht Epp Jalakas kodus viibivatel kolleegidel püsti tõusta ning viis läbi meeleoluka sirutuspausi. Üheskoos mängiti veel mälumängu ning kuulati Aiki Pärle ettekannet tööandja väärtuspakkumisest. Seejärel jõudis kätte aeg, mil esitleti üksuste visioone aastal 2025. 

Peoõhtut juhtisid finantskolledži kadett Kärt Tallinn ning päästekolledži kadett Rudolf Kopti.

Rektor Marek Link tänas kõiki, kes akadeemias õppimise ja töötamise kasuks otsustanud on. „Teie, pea 1000 õppurit, 257 töötajat ja koosseisuvälised töötajad, olete Sisekaitseakadeemia uhkus ja südametunnistus. Teid ühendab pühendumus ja kõrge kvalifikatsioon, ausus, austus, asjatundlikkus ja areng. Minu sügav kummardus teile kõigile, kes sel aastal vabatahtlikuna oma abikäe partneritele ja kodumaale andnud on,“ sõnas Link avakõnes.

Akadeemiapere meelt lahutasid näitleja Henrik Kalmet ja Eesti funk-soul-disko kollektiiv Lexsoul Dancemachine.

Sisekaitseakadeemia teeneteristi silmapaistva töö eest akadeemia õppevaldkonna arendamisel ning strateegiliste eesmärkide saavutamise toetamisel pälvis postuumselt õppeprorektor Andres Pung. Teeneteristi suure panuse eest eetika ja eneseväljendusoskuse õpetamisel Sisekaitseakadeemias pälvis SJI lektor Eda Sieberk ning teeneteristi pikaajalise koostöö ja märkimisväärse panuse eest Paikuse õppekompleksi arendamisel pälvis Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann.

Sisekaitseakadeemia hõberisti pälvis Päästekolledži päästetööde õppetooli vanemõpetja Igor Šarin vabatahtlike e-kursuse loomise ja tulekustutustööde õppevaldkonna pikaajalise arendamise eest. Hõberisti suure panuse eest järelvalve- ja taktika teemavaldkonna arendamisel õppetöös ja õppekavades pälvis Justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli nooremlektor Ivo Kitsing. Päästekolledži kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli lektor Jaan Tross pälvis hõberisti pikaajalise panuse eest kriisireguleerimise valdkonnas tasemeõppe ja täienduskoolituste arendamisel.

Sisekaitseakadeemia pronksristi pälvis Sisejulgeoleku instituudi vilistlane Uku Arold suurepäraste õppetulemuste ja Sisekaitseakadeemiale osutatud teenete eest. Lisaks anti veel välja 33 erinevat tunnustust nii õppuritele, töötajatele kui koostööpartneritele.

Esialgse nimega Eesti Sisekaitse Akadeemia asutati Vabariigi valitsuse määrusega 1992. aasta 15. aprillil, esimeseks rektoriks määrati professor Eduard Raska. Sama aasta augustis kuulutati välja dokumentide vastuvõtt ning õppetöö avaaktus toimus juba 12. oktoobril. Tänaseks on Sisekaitseakadeemiast kujunenud unikaalne õppeasutus maailmas, kuna akadeemia koondab siseturvalisuse valdkondade spetsialistide koolituse kogu riigis ühte kooli ning pakub õpet nii kutse-, rakenduskõrghariduse kui ka magistritasemel. Tasemeõppega paralleelselt toimub Sisekaitseakadeemias erialane teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus ning korraldatakse täienduskoolitusi.

 

Tublid töötajad ja partnerid, kes sel aastal veel tunnustatud said!

Aukiri Pauri Pedo HO tehnik Pikaajalise laitmatu töötamise eest Sisekaitseakadeemias
       
Tänukiri ja kingitus Kristel Härm JK õppekorralduse spetsialist Suure panuse eest justiitskolledži põhitegevuste korraldamisel.
Tänukiri ja kingitus Maret Güldenkoh FK maksunduse ja tolli õppetooli lektor Pikaajalise panuse eest raamatupidamise valdkonna arendamisse maksunduse ja tolli erialal. 
Tänukiri ja kingitus Priit Suve SJI ÕSK professor Suure panuse eest politseiteaduse arendamisse
Tänukiri ja kingitus Triin Kibar KK lektor Selge ja kantseliidivaba eesti keele eest seismise ja akadeemia esimese täismahus veebipõhise täiendusõppekursuse „Eesti ametikeel“  koostamise eest.
Tänukiri ja kingitus Vladimir Sazonov SJI teadur Suure panuse eest teadustegevuse arendamisse Sisekaitseakadeemias
       
Tänukiri ja kingitus koostööpartneritele Raul Savimaa Politsei- ja Piirivalveamet Magistritööde kaitsmiskomisjoni silmapaistvalt hea juhtimise eest. 
       
Tänukiri Alina Gavrijaševa AO haridustehnoloog-projektijuht Panuse eest digitaalse toe tagamisel Covid-19 perioodil.
Tänukiri Arlee Kaugemaa AO haridustehnoloog-projektijuht Panuse eest digitaalse toe tagamisel Covid-19 perioodil.
Tänukiri Epp Jalakas ÕO spordijuht-lektor Järjepideva töö ja leidlike lahenduste eest akadeemia liikmeskonna innustamisel aktiivsele liikumisele, seda ka eriolukorra ajal ning piirangute tingimustes.  
Tänukiri Gea Ling PPK süüteomenetluse õppetooli assistent Suure panuse eest õppe kaasajastamisel ja arendamisel.
Tänukiri Heli Enns PPK õppekorralduse spetsialist Suure panuse eest COVID-i tingimustes õppetöö sujuva toimimise heaks.
Tänukiri Kady Danilas PÄK päästetööde õppetooli juhataja-lektor Oskusliku õppetegevuse planeerimise eest eriolukorras ja järgnenud õppeaastal ning pühendunud tegevuse ja suure panuse eest keemiapääste koolitusvaldkonna arendusse.
Tänukiri Kristiina Paap PPK tasemeõppe juhtivspetsialist Silmapaistvalt heade töösaavutuste ja tulemusliku koostöö eest
Tänukiri Maarja Bachmann PPK õppekorralduse spetsialist Suure panuse eest COVID-i tingimustes õppetöö sujuva toimimise heaks.
Tänukiri Marika Laan PPK õppekorralduse spetsialist Suure panuse eest COVID-i tingimustes õppetöö sujuva toimimise heaks.
Tänukiri Marili Kohava PPK süüteomenetluse õppetooli juhataja-lektor Tulemusliku meeskonna juhtimise ja väga sisulise panuse eest õppekava arendamisse.
Tänukiri Meelis Kaadu PPK piirihalduse õppetooli assistent Silmapaistvalt heade töösaavutuste eest
Tänukiri Paula Misjutina PÄK õppekorralduse spetsialist Suure panuse ning kiire reageerimise eest õppetegevuse ümberplaneerimisse eriolukorra ajal ning järgnenud õppeaastal.
Tänukiri Peeter Pau TÕK sisekaitseõppe õpetaja Tulemusliku töö eest sisekaitseõppe valikõppeaine läbiviimisel ning koostöösuhete edendamisel üldhariduskoolidega. 
Tänukiri Peteris Zommer HO sanitaartehnik Tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise ja panustamise eest akadeemia arengusse
Tänukiri Rauno Annama PÄK kriisireguleerimise ja tuleohutuse õppetooli instruktor Pikaajaline silmapaistva koostöö ning uudsete lahenduste väljapakkumise ja rakendamise eest kriisi olukorras päästekorraldajate õppes.
Tänukiri Siret Linnas SJI õppekorralduse spetsialist Õppetöö sujuva korraldamise eest sisejulgeoleku magistriõppes COVID-19 kriisi ajal.
Tänukiri Sirkka-Leena Nurmse RO finantsanalüütik Silmapaistva panuse eest akadeemia tegevuspõhise kuluarvestuse arendamisel
Tänukiri Taavi Luik AO multimeedia spetsialist Panuse eest multimeedia lahenduste loomisel
Tänukiri Tiit Ilus PPK süüteomenetluse õppetooli vanemõpetaja Suure panuse eest distantsõppe läbiviimist toetavate tegevuste ja õppe arendustegevuste eest.
Tänukiri Triin Kravets ÜO personalispetsialist Pühendunud töö ja suure panuse eest akadeemia töötajate töörõõmu ja vaimse tervise toetamisel ning arendamisel
Tänukiri Ulvi Lahe FK õppekorralduse spetsialist Suure panuse ning kiire reageerimise eest õppetegevuse ümberplaneerimisse eriolukorra ajal ning järgnenud õppeaastal.
Tänukiri Virve Tilk HO haldusteenindaja Tööülesannete silmapaistvalt hea täitmise ja panustamise eest akadeemia arengusse
       
Tänukiri
koostööpartneritele
Aive Pevkur Tallinna Tehnikaülikool Pikaajalise koostöö ja suurepäraste tulemuste eest täiendusõppe läbiviimisel.
Tänukiri
koostööpartneritele
Marili Mikson   Hea ja tulemusliku koostöö eest täiendusõppe läbiviimisel.
Tänukiri
koostööpartneritele
Victoria Kõiv Riigi Tugiteenuste Keskus Pühendunud töö ja suurepärase koostöö eest Sisekaitseakadeemiale personaliteenuse osutamisel
       
Kollektiivne tänukiri 

Täiendusõppe korraldajate meeskond

Aire Luts-Vähejaus, Ankki Aardemaa, Eelika Kähari, Eneli Eiert, Eva-Liisa Arro, Heidi Paukson, Helen Kiis, Jüri Pajusoo, Karin Piirsalu, Külliki Tamm ja Triin Pajur

 

Tulemusliku täiendusõppe korralduse ning koostöösuhete edendamise ja hoidmise eest 2020. aastal.