Uudised

Sisekaitseakadeemia kunstiteose tellimise konkursi tulemused

Võidutöö

Sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikool kuulutasid 30. aprillil 2020 välja Narva ühise õppe- ja majutushoone kunstikonkursi, mille eesmärgiks oli leida sobivaim kunstiteose ideelahendus Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühise õppe- ja majutushoone esisele avalikule platsile Narvas Kerese tn 14 kinnistul.

Otsitud kunstiteos pidi olema mahuline, kõikidest külgedest vaadeldav skulptuur või  installatsioon. Selle lahendus pidi lähtuma hoone otstarbest ja arhitektuursest lahendusest ning seda ümbritseva territooriumi maastikuarhitektuursest lahendusest. Kuna kunstiteos jääb hooneesisel platsil nähtavale kohale linnaruumis, pidi see arvestama ümbritseva linnaehitusliku keskkonnaga. Teose loomiseks olid ette antud märksõnad – sõbralik, kodune, esinduslik, Narva ja Eesti.

Konkursi tööde esitamise tähtajaks 22. juuniks esitati 10 ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid ning esitati žüriile sisuliseks hindamiseks 29. juunil. Žürii hindas võistlustöödes vastavalt võistluseeskirja p.-le 8.2 kõikide vastavaks tunnistatud kavandite ideelist ja vormilist kvaliteeti, vastavust ülesandele ning selgitas anonüümselt märgusõnade kaudu välja konkursi auhindade saajad. Hindamiskriteeriumid, mida kasutati auhinnasaajate väljaselgitamisel, on sätestatud ülesandes p-s 8.3.

Peale võistlustööde ülevaatust valis žürii konsensuslikult välja kolm parimat tööd, mis žüriiliikmete arvates enim vastasid konkursi eesmärkidele ja hindamiskriteeriumitele ning olid nii kontseptuaalselt kui visuaalselt sobivaimad. Parimatena välja valitud võistlustööd olid märgusõnadega:

Otium reficit vires

Žürii oli seisukohal, et esitatud töö – hiigelpadi viitega puhkuse olulisusele jõu taastamisel, on sisult igati sobilik hoone juures, mille peamiseks funktsiooniks on ühiselamu, ning vastab eriti hästi võistlusülesandes toodud märksõnadele „kodu“ ja „sõbralik“. Ka hindas žürii kõrgelt nii sisult kui vormilt muidu niivõrd pehme eseme suurepärase esitamise betoonis kui vastandlikult kõvas materjalis. Võlus stiilipuhas ja julge eksperiment. Koti sisse valatud betoon on teostusena paras väljakutse ja sellisena annab tööle olulise mõõtme juurde. Ainsa nõrga kohana tõid mõned žüriiliikmed välja autorite poolt näidatud teose kaalu, mis ületab oluliselt teosele rajatud vundamendi kandevõimet. Samas peeti reaalseks teostuse käigus teose kaalu vähendamist ilma teost visuaalselt muutmata. Samuti vajab täiendavalt lahendamist lähteülesandes nõutud kuid võistlustöös nõrk valguslahendus.

I koht

Narva värav

Võistlustöö tugevusena toodi välja meisterliku sepatöö kasutamist võistlustöö juures. Teose teema – kaks väravana asetatud hiiglaslikku tuura, lähtub selgelt lähteülesande märksõnast „Narva“, kujutades Narvaga ajalooliselt ja märgiliselt seotud kalu, mis vähemalt juba 16. sajandist olnud ka linna vapi olulisimad sümbolid. Ka kannab teos Narva, kui Eesti idapoolse värava ideed, liites sellega teosesse ka vihje märksõnale „Eesti“ ning sidudes kalade paaris need kaks, seni vastandatud kuid tegelikult ju ühte kuuluvat ruumi – Narva ja Eesti. Tööd peeti oma kõrge vertikaalse vormi ja õhulisusega igati sobivaks etteantud asukohale, sisult aga pigem kohaseks jõeäärsesse maastikuruumi. Kuigi seos Narvaga on ilmne ja kõnekas, jäi kala kui sümboli seos konkreetse hoone, selle funktsiooni ja majaesise hoovi-/pargialaga nõrgaks.

II koht

Üks maa

Meekärgedeks jagatud Eesti maakondade siluettidest moodustatud õhuline teraskonstruktsioon kannab žürii arvates sisuliselt kõige paremini Eesti kui ühe terviku ja kodu ideed. Mõnevõrra kõhklevale seisukohale jäädi meekärgedele lisatud graveeritud maakonnavappide nähtavuse ja selge loetavuse osas. Samuti maakondade siluettide jälgitavuse osas juhuslikule möödakäijale ilma erilise täiendava selgituseta. Jõuti siiski järeldusele, et neid nõrkuseid annaks töö edasiarendamisel vähendada. Samas hinnati kõrgelt teose õhulist metallikasutust ning visuaalset sobivust etteantud asukohta.

III koht

Nimetatud kolme märgusõnaga töö vahel paremusjärjestuse seadmisel ei jõudnud žürii konsensusele ning järjestuse määramiseks korraldati hääletus, kus iga žüriiliige hindas iga tööd oma eelistusest lähtuvalt vastavalt 3, 2 ja 1 punktiga. Võidutööks sai suurima punktiarvu saanud töö ning teise ja kolmanda koha said vastavalt teise ja kolmanda punktisumma saanud tööd.

Žürii protokoll sai allkirjastatud 22. juulil ning konkursi tulemused kinnitatud rektori käskkirjaga 27. juulil. Kunstiteose tellimise konkursi tulemusel on võidutööks skulptuur. Võidutöö autoriga alustatakse läbirääkimistega väljakuulutamiseta hankemenetlust.