Uudised

Sisekaitseakadeemias korraldati ressursimahuka sündmuse õppus

Foto

Sisekaitseakadeemia missiooniks on õpetada julgeolekut tagama ja turvaliselt elama. Eesmärgiks on arendada õpilaste ja ametite, koostööpartnerite, tihedamat koostööd ning seetõttu korraldati, 19. oktoobril Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuses ressursimahuka sündmuse õppus. Õppusel osales reageerivate üksustena 69 politsei- ja piirivalvekolledži kadetti ning koostööpartneritena ligikaudu 30 ametnikku. Kokku osales õppusel koos juhendajate ja kaasamängijatega üle 100 inimese.

Õppuse eesmärgiks oli:

  • Õppida ning harjutada nii kadettide omavahelist kui ka koostööpartneritega koostööd.
  • Läbi mängida staabitöö korraldust, planeerimist ning suursündmuse juhtimist.
  • Tunda oma kolleegide tugevusi ning selle raames jagada ülesanded.

Õpilaste ülesandeks oli koostada plaan rünnakute kaitseks ehk takistada vastase rünnakuid Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja õppekeskuse ja töötajate vastu. Õppuse jaoks tehti palju eeltööd: näiteks pidid kadetid kaardistama territooriumi, koguma kokku vajamineva varustuse ning eelteavitama koostööpartnereid võimalikust kriisiolukorrast. Kogu ettevalmistamise jooksul ei teadnud kadetid, kuhu Sisekaitseakadeemia õppekeskusesse rünnak tuleb ning seetõttu pidid nad kõigeks valmis olema. Teada saades, et rünnak tuleb just Väike-Maarjasse, tuli teavitada sealseid õppekeskuses viibivaid isikuid käitumisreeglitest kriisiolukorras ning anda ka kohalikele elanikele märku, et kooli territooriumil toimub õppus. Õppuse raames koostati erinevad üksused nagu staap, rünnakrühmad, evakuatsioon, perimeeter ning luure, kellel olid omad kindlad ülesanded. Õppuse raames oli mitmeid erinevaid olukordi, mida tuli lahendada, näiteks mitmed pommiähvardused, pantvangide võtmised ning erinevad kõrge prioriteediga rünnakud. SitRep keskkonna kaudu loodi olukorrateadlikkuse tekitamiseks ühendus organisatsiooni strateegilise juhtumistasandiga.

Õppus andis kadettidele võimaluse eelnevalt omandatu praktiliselt teostada, harjutada nii omavahelist koostööd kui ka koostoimimist oma ala professionaalidega. Õppusel tehti küli mõningaid vigu, mida tulevikus vältida, aga õppus oli sellest olenemata väga edukas ning õppejõud jäid kadettide tööga rahule. Partneritena olid õppusesse kaasatud Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk, Kaitsepolitsei Virumaa osakondPõhja prefektuuri kiirreageerimisüksusPäästeameti demineerimiskeskuse Ida-Eesti pommigrupp ning Kaitsevägi.

Suur tänu ka Päästekolledžile, õppuse meedikule, haldusosakonnale, raamatukogule, turundus- ja kommunikatsiooniosakonnale, politsei- ja piirivalvekolledžile ning kohalikele elanikele!

*Teate koostas õppe eesmärgil politsei- ja piirivalvekolledži kadett Helen Käsik.