Kutseõppe https://www.sisekaitse.ee/et et Päästja https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p22stja <span>Päästja</span> <span><span lang="" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Anonüümne (verifitseerimata)</span></span> <span>T, 17/10/2017 - 20:01</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p><strong>Päästja erialale avalikku konkurssi ei toimu</strong> ja õppima pääseb ainult Päästeameti suunamiskirja alusel kaks korda aastas. Selleks on vaja huvilistel pöörduda enda piirkonna päästekeskuse poole.</p> <ul><li>Lõuna päästekeskuses Maarja Ainsoo, tel 5288 179; e-post <span class="spamspan"><span class="u">maarja.ainsoo</span> [at] <span class="d">rescue.ee</span></span></li> <li>Põhja päästekeskuses Klarika Samolberg, tel 5308 3043; e-post <span class="spamspan"><span class="u">klarika.samolberg</span> [at] <span class="d">rescue.ee</span></span></li> <li>Ida päästekeskuses Nelet Verbin, tel 5565 2063; e-post <span class="spamspan"><span class="u">nelet.verbin</span> [at] <span class="d">rescue.ee</span></span></li> <li>Lääne päästekeskus Anna-Kaisa Tõnissoo, tel 5330 7134; e-post <span class="spamspan"><span class="u">annakaisa.tonissoo</span> [at] <span class="d">rescue.ee</span></span></li> </ul><p> </p> <p>Päästja töö eesmärk on teha päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral. Päästja teeb tulekustutustööd ja tehnilist päästetööd ning likvideerib ohtlike ainete tagajärjel tekkinud päästesündmusi. </p> <p>Päästja õpe toimub Sisekaitseakadeemia <strong>Päästekolledžis Väike-Maarjas </strong>päevaõppe vormis ning eriala lõpetajale omistatakse päästja (tase 4) kutsekvalifikatsioon. </p> <p>Päästja õppekava kestab 40 õppenädalat, millest </p> <p>· õppetöö koolis koos valikainetega 29 õppenädalat;  </p> <p>· päästetöö baasteenuse ja erivõimekuse praktika päästeasutuses 11 õppenädalat. </p> <p>Lisainfo õppetöö korralduse kohta päästekolledži õppekorralduse spetsialistilt Terje Lõomets-Lõokeselt, tel 53 508 455, e-post <span class="spamspan"><span class="u">terje.loomets-looke</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>.</p> <p><strong>Kes sobib? </strong></p> <p>Päästja peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma päästeasutusele pandud kohustusi, peab suutma töötada pingeolukorras ning olema meeskonnamängija.  </p> <p>Päästjatelt eeldatakse head füüsilist ja vaimset vormi ning oskust teha meeskonnatööd, ta peab olema kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, hea suhtlemisoskusega ja kiire muutustele reageerija. Lisaks sellele peab olema päästjal valmisolek töötada nii sise- kui ka välitingimustes, erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemsetes tingimustes (nt kõrge temperatuur, kitsad olud, töötamine sügavustes ja kõrgustes või hinagmiskõlbmatus keskkonnas). Päästja elukutsele on esitatud hulk<a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011026"> tervisenõudeid </a>ning valmis tuleb olla psüühikat traumeerivateks olukordadeks.  Vaata ka <a href="http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10465668">kutsestandardit päästja, tase 4</a>. </p> <p><strong>Kuhu tööle? </strong></p> <p>Päästjad leiavad tööd erinevates riiklikes päästekomandodes üle Eesti, mida on kokku 72.  </p> <p>Päästja töötab meeskonna liikmena. Päästetööl täidab ta päästetöö juhi korraldusi, kuid vajaduse korral peab iseseisvalt otsuseid vastu võtma. Päästja kasutab oma töös isikukaitsevahendeid. </p> <p>Päästja töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest.  </p> <p>Päästetööl puutub päästja kokku ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad mõjuda tema elule ja/või tervisele. </p> <p>Füüsilised katsed peab päästeteenistuja läbima enne teenistusse asumist ja edaspidi üks kord aastas päästeasutuse juhi käskkirjaga määratud ajal. <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/103032011026 ">Füüsiliste katsete, tervisekontrolli </a>jm nõuete kohta saab lugeda siseministri 15.02.2011 määrusest nr 2.</p> <p> </p> <p><strong>Kandideerimis- ja vastuvõtutingimused</strong></p> <p>Kandidaadil peavad olema: </p> <ul><li>·keskharidus või sellele vastavat kvalifikatsioon; </li> <li>eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel; </li> </ul><p>Lisaks tuleb läbida:</p> <ul><li> füüsilised katsed;</li> <li>tervisekontroll (Vt ka seadusega kehtestatud <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/109122016006?leiaKehtiv">päästeteenistusse võtmise nõudeid.</a></li> </ul><p><strong>Kandideerimiseks</strong> palume ühendust võtta enda piirkonna päästekeskusega (vt kontakte ülal).</p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/230" hreflang="et">Kutseõppe</a></div> </div> Tue, 17 Oct 2017 17:01:05 +0000 Anonüümne 944 at https://www.sisekaitse.ee The patrol policeman profession https://www.sisekaitse.ee/en/node/55 <span>Politseiametnik</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>E, 02/10/2017 - 11:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Politseiametniku eriala õppekava on väga praktilise suunitlusega andes õppuritele vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad eriala lõpetajal töötada <a href="https://www.politsei.ee/">Politsei- ja Piirivalveametis</a> patrullpolitseiniku või piirivalvurina.  Soovijad saavad politseiametniku kutseõppe käigus läbida valikmooduli  "Merel ja piiriveekogul otsingu- ja päästetööde läbiviimine" ning sooritada piirivalvuri kutsetunnistuse saamiseks kutseeksami.</p> <p> </p> <p>NB! Kui oled tõsiselt huvitatud politseiniku elukutsest, siis esita avaldus ka rakenduskõrgharidusõppesse <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_politseiteenistus">politseiteenistuse </a>erialale.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu politseiametniku õppekavaga </a></p> <p> </p> <table style="width: 808.29px;"><tbody><tr><td style="width: 422.29px;"> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>kutseõpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>statsionaarne koolipõhine õpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>25</p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>avalik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>-</p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>1 aasta ja 6 kuud</p> </td> </tr><tr><td style="width: 422.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 373.7px;"> <p>100 EKAP</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- laitmatu taust</p> <p> </p> <p><strong>Vajalikud dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus</a> (täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet taustakontrolliks</a> (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="https://www.sais.ee/">SAISi </a>kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- viimase 2 aasta jooksul välja antud Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus (võimalusel)</p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus</a> (võimalusel)</p> <p> </p> <p><strong>Muud vastuvõtutingimused:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo">taustakontrolli läbimine</a></p> <p>- <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020015" target="_blank">vastavus politseiametniku tervisenõuetele</a> (va juhul kui kandidaadil on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus, et kandidaat on kaitseväeteenistuse läbimiseks sobilik)</p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine</strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong></p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kehalised katsed </strong>(3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus)</p> </td> <td> <p>6 punkti</p> </td> <td> <p>1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> </td> <td> <p><strong>65 punkti </strong></p> </td> <td> <p><strong>21 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p><strong>Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 43 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis.</a></p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga. </strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO POLITSEI- JA PIIRIVALVEKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/node/90">Politsei- ja piirivalvekolledži kodulehekülg</a></p> <p>Pilvi Lääne (<span class="spamspan"><span class="u">pilvi.laane</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5855 9434)</p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 29.04.2021</em></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/230" hreflang="et">Kutseõppe</a></div> </div> Mon, 31 Oct 2016 05:55:47 +0000 admin 55 at https://www.sisekaitse.ee Vanglaametnik https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_vanglaametnik <span>Vanglaametnik</span> <span><span lang="" about="/et/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span>E, 02/01/2017 - 09:07</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Vanglaametniku erialal omandatakse hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on politseinike ja kohtuametnike kõrval tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. <a href="http://www.vangla.ee/">Vanglateenistus</a>, kuhu eriala lõpetanu tööle asub, väärtustab erialase hariduse saanud isikuid, näiteks suurendades erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel töötasu kuni kolmandiku võrra. </p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu vanglaametniku õppekavaga.</a></p> <table style="width: 814.29px;"><tbody><tr><td style="width: 437.29px;"> <p> </p> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>kutseõpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>statsionaarne koolipõhine õpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>60</p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>avalik, ametkondlik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>-</p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>1 aasta</p> </td> </tr><tr><td style="width: 437.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 364.7px;"> <p>60 EKAP</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- laitmatu taust</p> <p>- eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit emakeelena mittesooritanutel eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel</p> <p> </p> <p><strong>Vajalikud dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus </a>(täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)</a></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet taustakontrolliks</a> (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>i kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- muu emakeelega kandidaatidel <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus </a></p> <ul></ul><p> </p> <p><strong>Muud vastuvõtutingimused:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo">taustakontrolli läbimine</a></p> <p>- <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/123012013003?leiaKehtiv">vastavus vanglaametniku tervisenõuetele</a></p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine </strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong></p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kehalised katsed </strong>(3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)</p> </td> <td> <p>5 punkti</p> </td> <td> <p>1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> </td> <td> <p><strong>64 punkti </strong></p> </td> <td> <p><strong>21 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> <strong>Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 43 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is.</p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga. </strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/justiitskolledz">Justiitskolledži kodulehekülg</a></p> <p>Liis Käämer (<span class="spamspan"><span class="u">liis.kaamer</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 522 4748) </p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 14.04.2021</em></p> <p> </p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/230" hreflang="et">Kutseõppe</a></div> </div> Mon, 02 Jan 2017 07:07:42 +0000 admin 126 at https://www.sisekaitse.ee Police Service specialist https://www.sisekaitse.ee/en/node/53 <span>Politseiteenistus</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>T, 29/11/2016 - 16:06</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Politseiteenistuse eriala on osalt sarnane <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_politseiametnik">politseiametniku</a> erialaga, kuid annab valdkonnast laiemad ja sügavamad teadmised ning annab lõpetajatele edasiseks õppimiseks vajalikud oskused ja teadmised uurimistöö tegemiseks. Politseiteenistuse eriala lõpetajatel on avaramad karjäärivõimalused politseisüsteemis ja nad saavad edaspidi kandideerida ka kõrgharidust nõudvatele ametikohtadele. Enamik politsei- ja piirivalvekolledži kadettidest leiab pärast õpinguid kindla töökoha <a href="https://www.politsei.ee/">Politsei- ja Piirivalveametis</a>.</p> <p> </p> <p>NB! Kui oled tõsiselt huvitatud politseiniku elukutsest, siis kandideeri korraga kahele erialale ja esita avaldus ka kutseõppesse <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_politseiametnik">politseiametniku erialale</a>.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu politseiteenistuse õppekavaga</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppetase</p> </td> <td> <p>rakenduskõrgharidus</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppevorm</p> </td> <td> <p>päevaõpe</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td> <p>75</p> </td> </tr><tr><td> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td> <p>avalik</p> </td> </tr><tr><td> <p>Spetsialiseerumine</p> <p>(määratakse koos <a href="https://www.politsei.ee/">Politsei- ja Piirivalveametiga</a>)</p> </td> <td> <p>piirivalve, kriminaalpolitsei, korrakaitsepolitsei</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppekeel</p> </td> <td> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppeaeg</p> </td> <td> <p>3 aastat</p> </td> </tr><tr><td> <p>Õppekava maht</p> </td> <td> <p>180 EAP</p> </td> </tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="line-height: 107%;"><font color="#000000"><font face="Calibri"> </font></font></span></span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- laitmatu taust</p> <p> </p> <p><strong>Vajalikud dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus </a>(täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet taustakontrolliks</a> (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAISi </a>kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- viimase 2 aasta jooksul välja antud Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus (võimalusel)</p> <p>- <a href="https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus</a> (võimalusel)</p> <p> </p> <p><strong>Muud vastuvõtutingimused:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo">taustakontrolli läbimine</a></p> <p>- <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/116122020015" target="_blank">vastavus politseiametniku tervisenõuetele</a> (va juhul kui kandidaadil on viimase kahe aasta jooksul välja antud kehtiv Kaitseväe või Kaitseresursside Ameti arstliku komisjoni otsus, et kandidaat on kaitseväeteenistuse läbimiseks sobilik)</p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine </strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong></p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kehalised katsed</strong> (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus, koordinatsiooniharjutus)</p> </td> <td> <p>6 punkti</p> </td> <td> <p>1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> </td> <td> <p><strong>65 punkti </strong></p> </td> <td> <p><strong>21 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> <strong>Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 48 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;">Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis.</a></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga. </strong></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO POLITSEI- JA PIIRIVALVEKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/node/90">Politsei- ja piirivalvekolledži kodulehekülg</a></p> <p>Pilvi Lääne (<span class="spamspan"><span class="u">pilvi.laane</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5855 9434)</p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 29.04.2021</em></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/231" hreflang="et">Rakenduskõrgharidus</a></div> </div> Mon, 31 Oct 2016 05:54:14 +0000 admin 53 at https://www.sisekaitse.ee Customs and tax specialist https://www.sisekaitse.ee/en/node/52 <span>Toll ja maksundus</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>T, 29/11/2016 - 16:05</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Tolli ja maksunduse eriala eesmärk on anda üliõpilastele vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegses ühiskonnas ning toetada üliõpilastel lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks kujunemist. Tolli ja maksunduse eriala lõpetanu saab finantskolledžist kaasa universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas nii avalikus kui ka erasektoris.</p> <p>Tolli- ja maksunduse eriala (päevaõppe) I ja III õppeaasta praktika toimub Maksu- ja Tolliametis. II õppeaasta praktika ehk ettevõtluspraktika tuleb üliõpilasel läbida erasektoris. Ettevõtluspraktikaks praktikakoha leidmine on üliõpilase enda kanda.</p> <p>Eriala lõpetanu saab kaasa kõik need universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas <a href="https://www.emta.ee/et">Maksu- ja Tolliametis</a> kui ka muudes asutustes.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu tolli ja maksunduse õppekavaga.</a></p> <p> </p> <table style="width: 818.29px;"><tbody><tr><td style="width: 434.29px;"> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>rakenduskõrgharidus</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>päevaõpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>30</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>avalik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>maksundus, toll</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>3 aastat</p> </td> </tr><tr><td style="width: 434.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 372.7px;"> <p>180 EAP</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- laitmatu taust</p> <p> </p> <p><strong>Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus</a> (täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet</a> (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAISi </a>kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus </a>(võimalusel)</p> <p><br /><br /><strong>NB! SAISi palume lisada foto oma lõputunnistuse hinnetelehest, sest www.eesti.ee väljavõttest ei tule välja inglise keele lõpuhinne.</strong></p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <table style="border: rgb(0, 0, 0); border-image: none;"><tbody><tr><td style="padding: 0.75pt; border: rgb(0, 0, 0); border-image: none;"> <p style="margin: 0cm 0cm 8pt;"> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine</strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong></p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td style="text-align: left;"> <p><strong>Keskharidust tõendavalt dokumendilt eesti keele, inglise keele ja matemaatika hinnete arvestamine </strong></p> <p>NB! Kriteeriumi täitmiseks peab lõputunnistusel olema kõigi kolme õppeaine tulemused.</p> <table align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"><tbody><tr><td style="width: 225px;">3 õppeaine hinnete summa</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 35px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 35px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 36px; text-align: center;">15</td> </tr><tr><td style="width: 225px;">Punktide arvestus üldkonkursis</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 35px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 32px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 31px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 35px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 36px; text-align: center;">10</td> </tr></tbody></table><p> </p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> </strong>10 punkti</p> </td> <td> <p> 1 punkt</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> 69 punkti</strong></p> <p> </p> </td> <td> <p><strong> 21 punkti</strong></p> <p> </p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p><strong>Tolli ja maksunduse erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu!</strong></p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis.</a> </p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk">korduma kippuvate küsimuste</a> rubriigiga. </strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO FINANTSKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/node/208">Finantskolledži kodulehekülg</a></p> <p>Ulvi Lahe (<span class="spamspan"><span class="u">uvli.lahe</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5349 9731)</p> <p>Grete Riisik (<span class="spamspan"><span class="u">grete.riisik</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5660 0117)</p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 14.04.2021</em></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/231" hreflang="et">Rakenduskõrgharidus</a></div> </div> Mon, 31 Oct 2016 05:53:44 +0000 admin 52 at https://www.sisekaitse.ee Specialist rescue leader https://www.sisekaitse.ee/en/node/57 <span>Päästekorraldaja</span> <span><span lang="" about="/et/user/183" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">liina.tamm</span></span> <span>T, 29/11/2016 - 16:00</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--items"> <div class="field--item"><p> </p> <p>Päästekorraldaja erialal õpitakse vastu võtma ja menetlema 112 numbrile saabuvaid hädaabikõnesid. Kuna päästekorraldaja tegeleb igapäevaselt erineva emakeelega kõnelejate hädaabiteadetega, on õppekavas oluline roll keeleõppel (eriti vene keelel), suhtlemiseoskuste arendamisel ja kultuuride tundmisel. Eriala edukalt lõpetanud saavad tööd <a href="https://www.112.ee/et/index.html">Häirekeskuse</a> piirkondlikes keskustes Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.</p> <p> </p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad">Tutvu päästekorraldaja õppekavaga.</a></p> <p>  </p> <table style="width: 805.29px;"><tbody><tr><td style="width: 436.29px;"> <p><strong>ÕPPEKORRALDUS</strong></p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p> </p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppetase</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>kutseõpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppevorm</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>statsionaarne koolipõhine õpe</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppeteenustasu</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>riigieelarveline</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>20</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Vastuvõtukonkurss</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>avalik</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Spetsialiseerumine</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>-</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppekeel</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>eesti keel</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppeaeg</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>10 kuud</p> </td> </tr><tr><td style="width: 436.29px;"> <p>Õppekava maht</p> </td> <td style="width: 356.7px;"> <p>60 EKAP</p> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>VASTUVÕTUTINGIMUSED</strong></p> <p> </p> <p><strong>Sobival kandidaadil on:</strong></p> <p>- Eesti kodakondsus</p> <p>- keskharidus või sellele vastav haridustase</p> <p>- vene keele oskus B1 tasemel </p> <p> </p> <p><strong>Vajalikud dokumendid:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">kandideerimisavaldus</a> (täidetakse elektrooniliselt <a href="http://sais.ee/">SAIS</a>is või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)</p> <p>- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)</p> <p>- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (<a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p6nim6tted">kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad</a>)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tu_dokumendid">isikuankeet taustakontrolliks </a>(esitatakse digitaalselt allkirjastatuna <a href="http://sais.ee/">SAISi </a>kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)</p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_katsed">SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus</a> (võimalusel)</p> <p> </p> <p><strong>Muud vastuvõtutingimused:</strong></p> <p>- <a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_yldinfo">taustakontrolli läbimine </a></p> <p>- <a href="https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017024">vastavus päästetöötajate tervisenõuetele</a></p> <p> </p> <p><a class="btn btn-blue" href="https://sais.ee/">Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!</a></p> <p> </p> <table><tbody><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Vastuvõtukatsed</strong></p> </td> <td> <p><strong>Suurim võimalik punktide arv</strong></p> </td> <td> <p><strong>Lävend konkursis püsimiseks</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Eesti keele oskuse testimine </strong></p> <p>Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.</p> </td> <td> <p>Sooritatud / mittesooritatud</p> </td> <td> <p>40 punkti</p> <p>NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Kutsesobivusvestlus</strong> (sh vene keele oskuse testimine, nõutav B1 tase)</p> </td> <td> <p>50 punkti</p> </td> <td> <p>20 punkti</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>Lisapunktid</strong></p> <p>- Erakordsed saavutused õppetöös</p> <p>- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine</p> <p>- Tippsportlikud saavutused</p> </td> <td> <p> </p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> <p>0-3 punkti</p> </td> <td> <p> </p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> </td> </tr><tr><td> <p><strong>KOKKU</strong></p> </td> <td> <p><strong>59 punkti</strong></p> </td> <td> <p><strong> 20 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> <td> <p> </p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p><strong> Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 43 punkti</strong></p> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <p> </p> </td> </tr></tbody></table><p>Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel <a href="http://sais.ee/">SAISis</a>.</p> <p> </p> <p><strong>Tutvu ka meie </strong><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_kkk"><strong>korduma kippuvate küsimuste</strong></a><strong> rubriigiga. </strong></p> <p> </p> <p><strong>TÄPSEM INFO PÄÄSTEKOLLEDŽI KOHTA:</strong></p> <p><a href="https://www.sisekaitse.ee/et/node/207">Päästekolledži kodulehekülg</a></p> <p>Paula Misjutina (<span class="spamspan"><span class="u">paula.misjutina</span> [at] <span class="d">sisekaitse.ee</span></span>, 5661 0532)</p> <p> </p> </div> <div class="field--item"><p><em>Viimane muutmine: 14.04.2021</em></p> <p> </p> </div> </div> <div class="field field--name-field-specialities-degree field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Eriala valdkond</div> <div class="field--item"><a href="/et/taxonomy/term/230" hreflang="et">Kutseõppe</a></div> </div> Mon, 31 Oct 2016 05:56:35 +0000 admin 57 at https://www.sisekaitse.ee