Teabe avalikustamine ja teabele juurdepääsu piiramine

Avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse nõuete rakendamine asutuse teabe halduses.

Eesmärk

Koolituse tulemusel rakendab õppija avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse nõudeid asutuse teabe halduses.

Sihtgrupp
Teenistujad, kes puutuvad kokku teabega, mis tuleb tunnistada asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.
Teenistujad, kes puutuvad kokku isikuandmeid sisaldava teabega.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • kehtestab juurdepääsupiiranguid;
  • täidab teabenõudeid.


Sisu
  • Isikuandmete mõiste, delikaatsete isikuandmete mõiste eesmärgiga tunda ära teave, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid ja teave, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust.
  • Teabenõude olemus võrreldes selgitustaotluse ja märgukirjaga. Teabenõude täitmine ja täitmisest keeldumine. Isiku õigus saada enda kohta teavet.
  • Teabe asutusesiseseks tunnistamine, juurdepääsupiirangute seadmine ja asutusesisese teabe kaitse.
  • Näidiskaasuste lahendamine.

Õppemeetodid: Auditoorne loeng ning praktilised harjutused koolikeskkonnas.

Maht
7 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.