Uudised

Töö vanglateenistuses - ainult julgetele!

Foto

Töö vanglateenistuses - ainult julgetele! Oma kogemust jagab korrektsiooni eriala tudeng Aleksei.

Aleksei Bronzov on vanglateenistuses töötanud 15 aastat ning väljakutsed ja arenemisvõimalused ei näi lõppevat. Suur soov panustada riigikaitsesse just vangistuse täideviimise vaatepunktist on motiveerinud teda omandama uusi teadmisi Sisekaitseakadeemia justiitskolledžis korrektsiooni erialal.

Nii nagu paljud, alustas ka Aleksei karjääri vanglaametniku erialalt. Veendunud, et töö ja valdkond on huvitav ja südamelähedane otsustas ta oma teadmisi täiendada korrektsiooni erialal.

„Ootan väga õpingute lõppu, et saaksin senisest enam panustada taasühiskonnastamisse ehk kinnipeetavate sujuvat ühiskonda naasmisse läbi omandatud teadmiste.“  Aleksei on veendunud, et tema töö aitab kaasa terve ja sidusa ühiskonna loomisele.

Aleksei räägib suure entusiasmiga, et kuigi on vanglas töötanud erinevatel ametikohtadel, on tal endiselt mõtteis rida ametikohti, kus näeb võimalust omalt poolt lisaväärtust pakkuda. „Olen töötanud vanglas viiel ametikohal – valvuri, vanemvalvurina, inspektor-kontaktisikuna, inspektorina ja korrapidaja abina. Minu soovi areneda ja näha vanglatööd erinevatelt külgedelt on alati toetatud ning selleks ka võimalused vangla poolt loodud.“

Vanglas töötades on Alekseil avanenud võimalus teha koostööd teiste sisejulgeoleku asutustega nagu politsei- ja piirivalveamet ning ka kohtutega. Kui küsida Alekseilt näiteid erinevatel ametikohtadel ette tulnud ülesannete kohta, näib nimekiri väljakutseid pakkuv: DNA-proovide võtmine, dokumentide vormistamine, kinnipeetavate vastuvõtmine vanglasse,  samuti ka vabastamisega seotud toimingud ja etapeerimine ehk vangide saatmine vajalikesse sihtkohtadesse, kui selleks peaks vajadus olema. Lisaks on ta olnud ka juhendaja uutele töötajatele.

Aleksei kinnitusel seda, et vanglatöös midagi arusaamatuks jääb, karta pole vaja: „Kõik toimub vastavalt väljaõppele ning see on vanglas väga heal tasemel!“ Vajalikud oskused, mida iga ametkoht eeldab õpitakse selgeks töö käigus ning alati on abiks kolleegid, kes toetavad ja juhendavad. „Uutel töötajatel on vanglas alati juhendaja ning üksi ei jäeta kedagi.“

Vanglaametnikuks sobivad julged, spordilembesed ja teotahtelised noored, kes on nõus mõttega, et üksi ollakse tugev, aga koos ollakse tugevaimad. Iseloomuomadustest toob Aleksei välja hea suhtlemisoskuse, sihikindluse, hoolivuse ja edasipüüdlikuse. Aleksei lubab, et ees ootab põnev, rutiinivaba ja väljakutseteerohke töö.

Põnevamatest eesootavatest õpiväljunditest toob ta välja sügavad teadmised sotsiaalteadustest, õigusvaldkonnast ja taasühiskonnastamise protsessist. Viimane eeldab veel eriti laiade teadmiste kogumist, sest õpetatakse nii suhtlust, psühholoogiat kui muud põnevat.

„Julged teevad julgeid valikuid, seega ole julge ja tule meie ridadesse!“ lõpetab Aleksei.

Rakenduskõrgharidusõpe ehk korrektsiooni eriala annab vanglatöötajale väärtuslikud teadmised õigusest, haldusest, juhtimisest, sotsiaalteadustest ja psühholoogiast ning vangla toimimisest üldiselt. Kõik need teadmised-oskused aitavad kindlustada õiguskorda vanglates ja suunata vange õiguskuulekale teele, tugevdades nii kokkuvõttes riigi siseturvalisust.

Õppeaeg on kolm aastat ja õpe toimub Tallinnas Sisekaitseakadeemia kaasaegses õppekompleksis.  Õppimise ajal on korrektsiooni eriala üliõpilasele ette nähtud riiklik stipendium. Lisaks on võimalik saada ka ametkondlikku stipendiumi - kui õppimise ajal ei töötata, kaalutud keskmine hinne on üle 3,6 ja vähemalt 80% ulatuses osaletakse ettenähtud õppetööl. Kokku on stipendiumid vähemalt 760 eurot kuus. Õppur saab endale tasuta vormiriietuse ning talle on kindlustatud töö vanglateenistuses. Lisavastuvõtt korrektsiooni erialale avatakse, sest põhivastuvõtu korras õppekohad ei täitunud. Ometi on vajadus valdkonna spetsialistide järele suur. Avaldusi saab esitada läbi SAIS-i 30. juulist – 9. augustini. Täiendava vastuvõtuga avaldused esitanud kandidaatidega viiakse vajalikud testid ja katsed ning kutsesobivusvestlused läbi augustikuu keskel. Vastuvõttu puudutav info on leitav Sisekaitseakadeemia kodulehelt SIIN.