Tuleohutusspetsialist 5. tase

Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised.

Eesmärk

Koolituse läbinul on tuleohutusspetsialisti 5. taseme kutseeksami sooritamiseks vajalikud teadmised.

Sihtgrupp
Tuleohutusspetsialisti kutse tase 5 taotlejad
Õpiväljundid

I moodul

 • hindab ehitist ning selle osi, ehitusprojekti vastavust tuleohutusnõuetele, ehitise vastavust projektile.

II moodul

 • hindab dokumentatsiooni ja vaatluse põhjal tuleohutusalaste toodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
 • hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal objekti tuleohutuskorralduse vastavust tuleohutusnõuetele ja objekti eripärale.

III moodul

 • koostab asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse dokumentatsiooni;
 • teeb vastavad ettepanekud vastutuse jaotamiseks.

IV moodul

 • omab ajakohastatud teadmisi iseseisvalt tuleohutuskoolituste ning -õppuse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
Sisu

I MOODUL: Üldkompetentside moodul:

 • haldusmenetlus, väärteomenetlus ja vaidemenetlus;
 • tuleohu riskide hindamine. 

II MOODUL: Ehitusliku tuleohutuse korraldamine:

 • nõuded ehitisele ja selle osale, puitkonstruktsioonide tuleohutus, teraskonstruktsioonide tuleohutus, tuletõkkeuksed ja sulused;
 • küttesüsteemid;
 • tuletõrjeveevarustus;
 • ventilatsioon;
 • tuleohutuspaigaldised. 

III MOODUL: Objekti korralduslik tuleohutus:

 • ülevaade tuleohutuse seadusest ja selle rakendamisest;
 • riikliku tuleohutuse järelevalve toimingud;
 • tuleohutuse korraldamine objekti näitel;
 • tuleohutuse järelevalve hetkeolukord ja arenguplaanid;
 • Päästeameti ja erasektori koostöö võimalused;
 • õppekäik olemasolevale ja /või ehitusjärgus olevale ehitisele. 

IV MOODUL: Koolitamine ja nõustamine:

 • evakuatsioon ja selle olemus, evakuatsioonistrateegiad.;
 • tuleohutusalane koolitamine;
 • nõustamise põhimõtted;
 • tuleohutusnõuetest teavitamine;
 • õppuste korraldamine ja hindamine.

Õppemeetoditeks on loengud, praktilised harjutused ning õppekäigud.

Maht
102 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.