Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus

Koolituse tulemusel kohaneb avalikku teenistusse tööle asunud KOV ametnik või töötaja uue tegevuskeskkonnaga ning mõistab oma rolli avaliku võimu teostajana.

Eesmärk

Koolituse tulemusel kohaneb avalikku teenistusse tööle asunud KOV ametnik või töötaja uue tegevuskeskkonnaga ning mõistab oma rolli avaliku võimu teostajana.

Sihtgrupp
Koolituste sihtrühma kuuluvad uued, kuni 2 aastase tööstaažiga kohaliku omavalitsuse ametnikud ja töötajad.

Koolitusprogrammide sihtrühma ei kuulu ametnikud ja töötajad, kelle tasemeharidus (kas siis bakalaureuse või magistri tasemel) on omandatud avaliku halduse erialal või kes parajasti omandavad haridust eelnimetatud erialal. Ametnikel ja töötajatel, kellel on riigiteaduse, õiguse või politoloogia alane haridus, ei ole märkimisväärset vajadust sisseelamiskoolitusel osaleda. Samuti ei ole vajadust sisseelamiskoolitusel osaleda ametnikel, kes on osalenud ametnikueetika koolitusel.
Õpiväljundid

Koolituse tulemusel õppija

 • mõistab KOV olemust ja ülesandeid;
 • teab KOV tegevust reguleerivaid üldisi õigustloovaid akte;
 • teab riigi ja KOVi kui eraldiseisvate avalik-õiguslike juriidiliste isikute järelevalve olemust ja piire;
 • saab aru kohaliku omavalituse arengu kavandamise eripäradest ning rakendab neid teadmisi praktikas;
 • teab KOV teenistuses töötamise eripärasid; 
 • leiab ametniku eetikakoodeksi abil eetilistele dilemmadele lahendusi;
 • märkab võimalusi kogukonna kaasamiseks ning koostööks kodanikeühendustega;
 • teab poliitika kujundamise protsessi ja põhietappe ning huvigruppide ja erakondade mõju poliitika kujundamisele;
 • omab ülevaadet omavalitsuse rahastusmudelist, pakutavatest avalikest teenustest ning nende kulust ja investeeringutest.Sisu

Alateemad:

 • Riigi toimimise põhimõtted. Riigi ja kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) omavaheline suhe, ülesanded. Ülesannete delegeerimine. Põhiõiguste tagamine.
 • KOVi järelevalve. KOVi seadusandlik raamistik. Halduse hea tava. Haldusmenetluse põhimõtted. KOVi õigusaktid.
 • Volikogu ja valitsuse töökorraldus.
 • KOVi tegevuse peamised valdkonnad. KOV avalike teenuste pakkujana. Avalike teenuste olemus.
 • Kohaliku arengu kavandamine; KOVi finantsjuhtimine.
 • Kodanikuühiskond ja kodanikualgatus Eestis. KOVi võimalused koostööks kogukonnaga, sh avatud valitsemise põhimõtete järgimine, koostöövormid teenuste pakkumiseks ja arendamiseks, kohaliku elu arendamiseks.
 • KOVi teenistus; ametniku/töötaja roll. Poliitikud, poliitilised ametikohad.
 • Avaliku teenistuse põhiväärtused; avaliku teenistuse eetika.


Õppemeetodid:

Koolitused on praktilise suunitlusega. Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, kaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd, juhtumite ja kohtukaasuste arutelu.

Maht
16 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.