Uute riigiametnike ja töötajate sisseelamiskoolitus

Koolituse tulemusel kohaneb avalikku teenistusse tööle asunud riigiametnik või töötaja uue tegevuskeskkonnaga ning mõistab oma rolli avaliku võimu teostajana.

Eesmärk

Koolituse tulemusel kohaneb avalikku teenistusse tööle asunud riigiametnik või töötaja uue tegevuskeskkonnaga ning mõistab oma rolli avaliku võimu teostajana.

Sihtgrupp
Koolituste sihtrühma kuuluvad avalikku teenistusse sisenenud uued riigiametnikud ja töötajad, kel on avalikus teenistuses staaži kuni 2 aastat.

Koolitusprogrammi sihtrühma ei kuulu ametnikud ja töötajad, kelle tasemeharidus (kas siis bakalaureuse või magistri tasemel) on omandatud avaliku halduse erialal või kes parajasti omandavad haridust eelnimetatud erialal. Ametnikel ja töötajatel, kellel on riigiteaduse, õiguse või politoloogia alane haridus, ei ole märkimisväärset vajadust sisseelamiskoolitusel osaleda. Samuti ei ole vajadust sisseelamiskoolitusel osaleda ametnikel, kes on osalenud ametnikueetika koolitusel.
Õpiväljundid
Koolituse läbinu 

 • mõistab riigi üldisi toimimispõhimõtteid seostades need põhiseaduse põhimõtetega;
 • teab seadusloomeprotsessi põhimõtteid ning ametniku rolli selles;
 • mõistab põhiõiguste, sh võrdse kohtlemise, piiramise põhiseaduslikke aluseid ning ametniku rolli selles;
 • teab ELi üldisi tegevusaluseid, peamisi institutsioone ja tähtsamaid lepinguid;
 • teab Eesti osalemise üldpõhipõtteid ELi otsustusprotsessis, sh siseriiklikku ELi asjade menetlemise kriteeriume;
 • mõistab KOVi rolli ja eripära riigi valitsemise süsteemis;
 • märkab võimalusi kodanike kaasamiseks ning koostööks kodanikeühendustega oma valdkonnas;
 • teab avalikus teenistuses töötamise eripärasid;
 • leiab ametniku eetikakoodeksi abil eetilistele dilemmadele lahendusi;
 • teab poliitika kujundamise protsessi ja põhietappe ning huvigruppide ja erakondade mõju poliitika kujundamisele;
 • teab strateegilise juhtimise ja planeerimise protsessi sisu ning mõistab eesmärkide, nende saavutamise viiside/vahendite ja soovitavate tulemuste omavahelist seost;
 • kirjeldab Eesti riigieelarve koostamise protsessi ja selle rolli poliitika kujundamisel.


Sisu

Alateemad:

 • Riigikorraldamise ja valitsemise alused.
 • Õigussüsteem. Õigusloome ja täitevvõimu roll selles. Põhiõiguste tagamine.
 • Avalikud teenused ja nende kvaliteet; kodaniku- ja kliendikesksus teenuste pakkumisel. E-riik ja probleemid. Avaliku sektori seadusandlik raamistik; avaliku, era- ja mittetulundussektori omavahelised suhted ja koostöövormid.
 • Poliitikakujundamise protsess; erakondade ja huvigruppide roll poliitika kujundamisel. Vahetu demokraatia. Valimissüsteem. Koalitsioonivalitsuse toimimine. Tulemus- ja kvaliteedijuhtimine. Strateegiline juhtimine. Õigusaktide mõjude hindamine.
 • KOVi toimimise põhialused (sealh põhiseaduslikud garantiid). KOVi korraldus ja avalikud teenused. KOVi ja riigi ülesanded; KOVi asutused ja riigipuu. Koostöö. Riigipoolne järelevalve.
 • Kodanikuühiskond ja kodanikualgatus Eestis. Avatud valitsemise tähendus ning avaliku sektori koostöö kodanikuühiskonnaga, sh erinevad koostöövormid ja -meetodid. Kodanikuühenduste riigieelarvelise rahastamise põhimõtted. Kaasamise hea tava – ametniku roll selle rakendamisel.
 • Euroopa Liidu (edaspidi EL) üldine iseloomustus, institutsioonid, tähtsamad lepingud; Eesti osalemine ELi otsustusprotsessis ning siseriiklik EL asjade menetlemine; ELi tulevikuprobleemid.
 • Avalik teenistus, selle arengusuunad Eestis; avalik teenistuja, teenistussuhted; ametnikule/töötajale esitatavad nõuded. Euroopa Liidu avaliku halduse põhiprintsiibid – hea avaliku halduse tava; hea avaliku halduse kindlustamine.
 • Avaliku teenistuse väärtused ja hoiakud, avaliku teenistuse eetika kui professioonieetika; huvide konflikt ja korruptsiooni vältimine; avaliku teenistuse eetikakoodeks ametniku tegevuse suunajana; eetika juhtimise süsteem ja juhendid.
 • Strateegiline juhtimine ja selle seos eelarvega. Eelarveprotsess kui poliitika kujundamist ja elluviimist toetav protsess.
 • Makromajanduse arengute seosed riigieelarve koostamise protsessis (nö ökonomisti vaade eelarvestamise protsessis).


Õppemeetodid:

Koolitused on praktilise suunitlusega. Õppemeetoditena kasutatakse lühiloengut, kaasustel põhinevat diskussiooni, grupitööd, juhtumite ja kohtukaasuste arutelu.

Maht
24 ak/h
Kontakt
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.