Korduma kippuvad küsimused

 
ÜLDISED KÜSIMUSED
 
Millega tasub arvestada kui soovin õppida Sisekaitseakadeemias?

Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel tuleb arvestada erinevate asjaoludega. Näiteks tuleb arvestada sellega, et Sisekaitseakadeemia õppuritele laienevad vastava ametkonna eetika- ja käitumisreeglid, mõjuva põhjuseta õpingute katkestamisel tuleb õppuril hüvitada tema õpingutele tehtud õppekulud ning pärast õpingute lõppu on õppuril kohustus teatud aja töötada vastava erialaga seotud riigiametis. Teisalt makstakse päevaõppe õppuritele stipendiumi ning teatud erialadel tasutakse ka majutuse ja toitlustamise kulud. Täpsemalt kirjeldab need asjaolud lahti Rakenduskõrgkooli seadus.

 
Kui ma ei osutu konkurssi käigus valituks, siis kas ma ei saagi Sisekaitseakadeemias õppida?

Korraga saab Sisekaitseakadeemias kandideerida kahele erialale ja kui kummalegi erialale kandideerimine ei õnnestu, siis mõne muu eriala õppekohta ei Sulle ei pakuta. Mõnel aastal oleme korraldanud augustis lisavastuvõtu erialadel, kus on vabu õppekohti, kuid sellele lootma jääda ei tasu.

 
SISSEASTUMINE
 
Kui vanalt saab õppima asuda Sisekaitseakadeemiasse?

Vastuvõtul vanusega seotud piiranguid ei ole, kuid oluline on, et Sa omad vähemalt keskharidust. Sisekaitseakadeemias on erialasid, kus elukogemus on pigem boonuseks ja aitab valitud erialal edukamalt toime tulla (näiteks päästekorraldaja eriala).

 
Kas põhikooli haridusega inimene saab kandideerida Sisekaitseakadeemiasse?

Ei, Sisekaitseakadeemias õppimiseks peab Sul olema vähemalt keskharidus või keskeriharidus.

 
Kas kutsekoolist saadud lõputunnistusega saab Sisekaitseakadeemiasse õppima tulla?

Jah, kui Sulle on kutsekoolist väljastatud keskharidust tõendav lõputunnistus.

 
Kas pärast kutsekooli on võimalik tulla Sisekaitseakadeemiasse, kui ei ole tehtud riigieksameid?

Riigieksamite tulemusi sisseastumist otseselt ei nõuta, kuid sellest oleneb, kas pead osalema eesti keele oskuse testimisel. Kui Sul on olemas eesti keele riigieksami tulemus (eesti keel emakeelena) vähemalt 40 punkti, siis arvestame seda eesti keele oskuse nõude hindamisel ja testil osalema ei pea. Kui Sul aga ei ole eesti keele riigieksamit emakeelena tehtud või oled eksamil saanud vähem kui 40 punkti, tuleb Sul osaleda vastuvõtutestina eesti keele oskuse testimisel.

 
Milliseid lõputunnistusel olevaid hindeid vastuvõtul arvestatakse?

Kutsesobivusvestlusel vaadatakse emakeele, matemaatika (sh kitsama ja laiema matemaatika) ja B-võõrkeele hinnet. Alates 2019/2020 õppeaasta vastuvõtust ei anna keskkooli lõputunnistuse hinded enam konkursipunkte (va tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli erialad), kuid see info annab vastuvõtukomisjonile aimu Sinu õppimisharjumustest.

 
Kas sisseastumiseks peab olema Eesti koolist saadud lõputunnistus?

Ei, aga segaduste vältimiseks soovitame mõnes teises riigis saadud lõputunnistuse puhul enne sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamist ENIC/NARIC keskusest üle kontrollida, kas lõpudiplom vastab Eesti keskhariduse nõuetele (hindamissüsteemid on riigiti erinevad) ning sisseastumiseks vajalike dokumentide esitamise ajal vastav kinnituskiri ka vastuvõtutöötajale esitada. Samuti tasub silmas pidada, et sellisel juhul on sisseastumisel eesti keele oskuse testil osalemine Sinu jaoks kohustuslik.

 
Kuidas ma saan kandideerida kaugõppe õppekohtadele?

Avaliku konkursiga on kaugõppe õppekohtadele võimalik kandideerida ainult maksunduse ja tolli erialal. Politseiteenistuse, politseiametniku ja päästeteenistuse erialade kaugõppe kohad täidetakse ametkondliku suunamisega ja neile avaliku konkursi raames kandideerida ei saa. Kui Sa aga tahad väga ennast siseturvalisuse valdkonnas harida, siis palume Sul otse Politsei- ja Piirivalveametist või Päästeametist oma võimaluste kohta uurida.

 
Mida teha kui soovin kandideerida Sisekaitseakadeemiasse, kuid pean läbima ajateenistuse?

Ajateenistuse puhul antakse esimese semestri õppuritele pärast immatrikuleerimiskäskkirja kinnitamist akadeemiline puhkus. Selleks tuleb Sul edastada Sisekaitseakadeemiale dokument ajateenistusse kutsumise kohta ja esitada akadeemilise puhkuse avaldus. Et aga kogu vastuvõtuprotsess Sinu jaoks sujuvam oleks, siis soovitame Sul aegsasti oma vastuvõtukatsetel osalemine ära planeerida. Selleks tasub tutvuda meie vastuvõtu ajakavaga ja võimalusel sooritada vastuvõtukatsed vastuvõtu I etapis. Kui Sul aga ei ole võimalik vastuvõtu I etapis osaleda, siis soovitame Kaitseväest uurida kas Sul on võimalik tulla vastuvõtukatsetele suvel. 

 
VASTUVÕTUKATSED
 
Kuidas valmistuda ette kehalisteks katseteks?

Kuna lühikese ajaga suurt paranemist tulemustes ei saavuta, tuleks sportimisega alustada mitu kuud enne sisseastumiskatseid. Kui Sa pole seni regulaarselt treeninud, oleks mõistlik enne katseid tegeleda spordiga kolmel korral nädalas: käia ülepäeviti jooksmas ja/või ujumas, teha käte, jalgade ja kerelihaste jõuharjutusi, painutusi ning venitusi. Treeninguga alustamisel ära kasuta liiga suuri koormusi, vaid tõsta koormust järk-järgult. Katsetele eelneval päeval võiksid puhata või teha kerge taastava treeningu. Isegi siis, kui otsustad kandideerimisel mõne teise kõrgkooli kasuks, oled pannud aluse enda kehaliste võimete arendamisele ning saad julgemalt kaasa lüüa üliõpilasspordis!

NB! Vaata meie Youtube kanalist, kuidas teha õigesti istesse tõuse ja kätekõverdusi.

 
Millega arvestada kehalistele katsetele tulles?

Kehalistele katsetele tulles palume arvestada, et mõningad katsed toimuvad siseruumides, kus tuleb kasutada vahetusjalatseid. Üldiselt oleme kandidaatide energia säästmiseks lähtunud loogikast, et jõuharjutused (kätekõverdused, istesse tõusud ja koordinatsiooniharjutus) eelnevad jooksmisele, kuid mis järjekorras jõuharjutusi teha soovid, sõltub Sinu enda eelistustest. Sul tuleb täita kõikide kehaliste katsete normid - kui mõni ala jääb sooritamata, siis kahjuks ei loeta kehalisi katseid sooritatuks. Samuti ei tõsteta varasemate katsete tulemusi uuele soorituskorrale üle so Sul tuleb kõik alad igal katsepäeval läbida. Näiteks kui märtsis kehalistel katsetel osaledes kõik muud alad läbid, aga kätekõverduste puhul vajalikku normi ei ületa, siis aprillis kehalistel katsetel osaledes pead siiski kõik alad uuesti tegema.

 

Kuidas valmistuda ette kutsesobivusvestluseks?

Kutsesobivusvestluse ajal Sinult spetsiifilisi mõisteid ja erialaseid teadmisi ei küsita, kuid tasub ennast viia kurssi valitud eriala ja avaliku teenistuse toimimispõhimõtetega ning ühiskonnas toimuvaga. Samuti peaksid oskama rääkida endast ja komisjoni veenda, et oled motiveeritud antud erialal õppima.

 
Kui mul ei õnnestu eesti keele oskuse test või kehalised katsed, kas siis kutsesobivusvestlusele saab osaleda?

Ei, kuna vastuvõtukatsed on üles ehitatud etapiti so kutsesobivusvestlusele pääsemiseks peab olema täidetud eesti keele oskuse nõue ja peavad olema tehtud kehalised katsed (kui eriala seda nõuab).

 

ÕPPIMINE
 
Kas pärast kutseõppe läbimist on võimalik peale tööle asumist ka kõrgharidus mõnel nii-öelda kõrvalerialal omandada või peab omandatav kõrgharidus olema seotud eelneva kutsega? Näiteks kui olen läbinud piirivalvuri kutseõppe ja soovin hiljem õppida politseinikuks või vanglaametnikuks.

Tulevik soosib erinevate sisejulgeoleku valdkondade koostööd ja oma tööandjale soovi avaldades ei ole sugugi välistatud, et töötades piirivalvurina saab päästeteenistuse või korrektsiooni erialale õppima asuda. Hetkel juba toimub piirivalvurite koolitamine politseiametniku eriala raames, mis tähendab, et kui Sul on varem omandatud piirivalvuri kutse, siis on võimalik asuda õppima politseiteenistuse erialale, kuid see tuleb oma tööandjaga läbi rääkida.

 
Kas politseiteenistuse või politseiametniku eriala tunnid toimuvad Tallinnas või Paikusel?

Päris üheselt õppetöö toimumise kohta jaotada ei ole võimalik: näiteks politseiteenistuse erialal on teoreetilised tunnid Tallinnas, kuid praktilisema iseloomuga õppetegevus toimub rohkem Paikusel. Seda, kuidas õppetegevus on erialade lõikes varasematel õppeaastatel jaotunud, annab aimu õppetöö graafik.

 
Kuidas on võimalik Sisekaitseakadeemias õppida inimesel, kes samal ajal töötab?

Osakoormusega kaugõppe õppimisvõimalust pakutakse hetkel Sisekaitseakadeemias ainult finantskolledžis, kus on maksunduse ja tolli eriala ja tegu on tasulise õppega. Tõsi, ka teistel erialadel on kaugõpe võimalus, kuid tegu on ametkondliku konkursi erialadega, kus eeldatakse, et Sa töötad juba sellel erialal (nt oled Politsei- ja Piirivalveametis abipolitseinik ja Sinu sooviavalduse alusel suunatakse Sind Sisekaitseakadeemiasse õppima). Muu töö kõrvalt on Sisekaitseakadeemias õppimine väga keeruline, sest õppekavad on mahukad, tunniplaan tihe, õppetöö võib toimuda erinevates asukohtades, palju on praktilist õpet ja iseseisvat tööd. 

 

VARIA
 
Kuidas ma saan ühistranspordiga Sisekaitseakadeemiasse kohale tulla?

Sisekaitseakadeemia asub Tallinnas Pirita-Kosel. Pirita-Kosele saab kesklinnast linnaliinibussiga nr 5, mis sõidab liinil Männiku-Metsakooli tee. Kõige lähem bussipeatus on Sarapuu, kust on Sisekaitseakadeemiasse umbes 10 minutiline jalutuskäik.

 
Kas mul on sisseastumiskatsete ajaks võimalik Sisekaitseakadeemiasse ööbimist saada?

Sisseastumiskatsete ajaks on võimalik broneerida tuba Sisekaitseakadeemia ühiselamus. Täpsem info: katrin.salumets [at] sisekaitse.ee, telefon: 696 5339.

 

Viimane muutmine: 24.01.2019