Sisekaitseõpe

Sisekaitseõpe  on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis viiakse läbi gümnaasiumis valikainena. Tundide eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

Sisekaitseõppega on liitunud 12 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest. 2017/2018. õppeaastal õppis valikainet üle 450 õpilase.

Politsei- ja piirivalve valdkonnas õpitakse ära tundma võltsitud dokumente, jäädvustama kuriteojälgi, kasutama politsei relvastusse kuuluvaid eri- ja enesekaitsevahendeid. Õpetatakse ohte ette nägema, ära tundma ja vältima. Käsitletakse ka piirivalvurite töid ja tegemisi ning heidetakse pilk salakaubanduse värvikasse maailma. Õpilaste üheks vaieldamatuks lemmikosaks õppest on teenistuskoerte treenimine ja õpetamine ning politseikoera tööga seotud harjutused.

Päästeõppes käsitletakse erinevate päästetööde korraldamise põhimõtteid, õpitakse kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid ning omandatakse oskused abi andmiseks õnnetusjuhtumite korral. Räägitakse ka sellest, mis on reostustõrje ja kuidas tegutseda mürgiste kemikaalide või gaasidega seotud päästetööde puhul. Õpetatakse märkama ja hindama  ohte ja neid vältima, abistama ennast ja teisi hädaolukordades.

Eraldi on kursused maksuametnike, tollitöötajate ja vanglapersonali tööks vajalikest teadmistest-oskustest.

Õppetöö ja laager

Kolme aasta jooksul toimuvaid tunde ei viida läbi ainult koolipinki nühkides. Lisaks teoreetilistele teadmistele, mis on nii piirivalvuri, päästetöötaja kui ka politseinike töös väga olulisel kohal, käiakse ka politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti erinevates struktuuriüksustes. Näiteks ootavad ees külaskäigud häirekeskustesse, lennusalka ja merepääste laevadele.

Õppeaasta lõpus toimuvad õpilastele paaripäevased õppelaagrid Sisekaitseakadeemia päästekolledži Väike-Maarja õppekeskuses ning politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse õppekeskuses. Laagris kinnitatakse teoreetilised teadmised põneval moel, käiakse õppepolügoonidel, kustutatakse tuld, päästetakse kannatanuid, otsitakse kadunud asju ja inimesi ning peetakse kinni „kurjategijaid“. Politseilaagris Paikuse koolis  tegutsetakse märulipolitseinikuna, otsitakse-leitakse pahategijaid, lahendatakse peretüli, käsitletakse tulirelvi. Päevad on täis põnevust.

Lõpetamine

Sisekaitseõppe läbimine annab baasi minna vabatahtliku päästja või  abipolitseiniku eksamile.

Õppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, neil on esialgsed erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Kui täidetakse kõik muud sisseastumistingimused, siis võib lisandub tulemustele täiendavalt kuni 10 lisapunkti.

Tunnistuse sisekaitseõppe läbimise kohta saavad kõik õpilased.
 

Lisainformatsioon:

Priit Männik
Sisekaitseakadeemia nõunik
Telefon: 696 5647
e-post:  priit.mannik [at] sisekaitse.ee

 

Viimane muutmine: 17.04.2018