Sisekaitseõpe

 

Sisekaitseõpe  on Sisekaitseakadeemias õpetatavate erialade eelõpe, mis viiakse läbi gümnaasiumis kolme õppeaasta jooksul  valikainena. Tundide eesmärk on anda õpilastele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud avaliku korra kaitsmisel, riigipiiri valvamisel, tuletõrje- ja päästetegevusel ning maksuametniku, tolli- ja vanglatöös.

Sisekaitseõppega on liitunud käesolevaks ajaks 12 gümnaasiumi erinevatest Eesti piirkondadest. 2016 . aastal õppis meie erialasid kokku 362 õpilast.


Eelkutseõpe jaguneb kahte rühma, politsei- ja piirivalve valdkonna erialad ning päästetegevuse valdkonna erialad.

Politsei- ja piirivalve valdkonda hõlmava õppe käigus õpitakse ära tundma võltsitud dokumente, jäädvustama kuriteojälgi, kasutama politsei relvastusse kuuluvaid eri- ja enesekaitsevahendeid. Õpetatakse ohte ette nägema, ära tundma ja vältima. Käsitletakse ka piirivalvurite töid ja tegemisi ning heidetakse pilk salakaubanduse värvikasse maailma. Õpilaste üheks vaieldamatuks lemmikosaks õppest on teenistuskoerte treenimine ja õpetamine ning politseikoera tööga seotud harjutused.

Päästetegevuse osas käsitletakse erinevate päästetööde korraldamise põhimõtteid, õpitakse kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid ning omandatakse oskused abi andmiseks õnnetusjuhtumite korral. Räägitakse ka sellest, mis on reostustõrje ja kuidas tegutseda mürgiste kemikaalide või gaasidega seotud päästetööde puhul. Õpetatakse märkama ja hindama  ohte ja neid vältima, abistama ennast ja teisi hädaolukordades.

Lisaks antakse ülevaade ka sellest, mida õpetatakse Sisekaitseakadeemia teistes kolledžites ehk milline on nii maksuametnike, tollitöötajate kui ka vanglapersonali töö ning tööks vajalikud teadmised-oskused.

Õppetöö ja laager

Kahe aasta jooksul toimuvaid tunde ei viida läbi ainult koolipinki nühkides. Lisaks teoreetilistele teadmistele, mis on nii piirivalvuri, päästetöötaja kui ka politseinike töös väga olulisel kohal, käiakse ka politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti erinevates struktuuriüksustes. Näiteks ootavad ees külaskäigud häirekeskustesse, lennusalka ja merepääste laevadele.

Mõlema õppeaasta lõpus toimub õpilastele paaripäevane õppelaager Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja päästekoolis ning politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis. Laagris toimub kogu teoreetilise info kinnistamine põneval moel – käiakse õppepolügoonidel, kustutatakse tuld, päästetakse kannatanuid, otsitakse kadunud asju ja inimesi ning peetakse kinni „kurjategijaid“. Päevad täis põnevust!

Politseilaagris Paikuse koolis  tegutsetakse märulipolitseinikuna, otsitakse-leitakse pahategijaid, lahendatakse peretüli, käsitletakse tulirelvi.

Lõpetamine

Sisekaitseõppe läbimine annab baasi minna vabatahtliku päästja või  abipolitseiniku eksamile ning eduka lõpetaja tunnistust esitades on seda eksamit võimalik ka sooritada.

Eelkutseõppe edukalt läbinud õpilased on Sisekaitseakadeemiasse sisseastumisel eelisolukorras, kuna neil on esialgsed erialased teadmised ja oskused juba omandatud. Kui täidetakse kõik muud sisseastumistingimused, siis lisandub tulemustele täiendavalt 10 lisapunkti.

Tunnistuse, et nad on sisekaitselises eelkutseõppes osalenud, saavad kõik õpilased.
 

Lisainformatsioon sisekaitseõppe programmi kohta:

Priit Männik
Sisekaitseakadeemia nõunik
Telefon: 696 5647
e-post:  priit.mannik [at] sisekaitse.ee

 

Viimane muutmine: 21.02.2018