Täiendusõppe õppekorralduse alused

Täiendusõpet korraldavad Sisekaitseakadeemias politsei- ja piirivalve kolledž, päästekolledž, justiitskolledž ja täiendusõppe keskus. Samuti pakub Avatud Akadeemia võimalust osaleda avatud ainetes ja vabakuulajana tasemeõppe valik- ja vabaainetes, kus käsitletakse aktuaalseid siseturvalisuse alaseid teemasid.

Sisekaitseakadeemia lähtub täiendusõppe kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, akadeemia täiendusõppe korraldamise põhimõtetest, täiendusõppe eeskirjast, tagasiside kogumise ja arvestamise korrast, täiendusõppe, arendusprojektide ja uuringutega seotud tegevuste hinnastamise põhimõtetest ning töötajate motiveerimise ja tunnustamise korrast.

 

Sisekaitseakadeemia täiendusõppe korraldamise põhimõtted

Sisekaitseakadeemia täiendusõppe eeskiri

Sisekaitseakadeemia täiendusõppe kvaliteedi tagamise põhimõtted

Sisekaitseakadeemia tagasiside kogumise ja arvestamise kord

Sisekaitseakadeemia tagasiside kogumise ja arvestamise korra lisa