Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris *

koolituse pilt
E-post
koolitus@sisekaitse.ee

Küsi pakkumist

Küsi pakkumist

Tärniga (*) märgitud kohustuslikud väljad.

Kirjeldus

Korruptsiooni ennetamine avalikus sektoris. Koolitus on praktilise suunitlusega, keskendudes Eesti avaliku sektori toimimispõhimõtetele, avalikule eetikale ja korruptsiooni ennetamise võimalustele.

 

Eesmärk

Osaleja tugineb korruptsiooni ennetamise ja eetika alastele teadmistele tundmaks ära tegelikke ja näilisi tööalaseid huvide konflikti olukordi ning nende lahendamise võimalusi.

Sihtgrupp
Koolituse sihtrühm on avalik sektor v.a. avalik teenistus.
Õpiväljundid

Koolituse läbinu

  • määratleb ennast õigesti avaliku sektori struktuuris ja on kursis avaliku teenistuses töötamise eripäradega;
  • tunneb ära tegelikke ja näilisi huvide konflikti olukordi ning leiab neile lahendamise võimalusi;
  • tunneb avalikule teenistusele rakendatavate õigusaktide ja avaliku eetika suhet.
Sisu
  • Eesti avaliku sektori struktuur, toimimise põhimõtted ja väärtused, avaliku eetika kontseptsioon, avaliku sektori töötajate rollid.
  • Eetika-alased küsimused, mis tekivad igapäevase tegevuse käigus avaliku ja erasektori vahel.
  • Õigusaktide ja avaliku eetika suhe: seadused, normid, eeskirjad, tavad.
  • Korruptsioon ja huvide konflikt – korruptsioonisüüteod, toimingupiirangud ja korruptsiooni ennetavad meetmed uues korruptsioonivastases seaduses.
  • Enamlevinud probleemid korruptsioonivastase seaduse rakendamisel Eesti avalikus sektoris.
  • Korruptsiooni ja huvide konflikti juhtimise ja ennetamise võimalused.
  • Eetilise otsustamise oskuste ja eetika-alase kompetentsi arendamine juhtumianalüüsi põhjal.
Õppemeetodid

Lühiloeng, diskussioon ja grupitöö. Diskussiooni ja grupitöö ülesannete valikul lähtutakse rühma koosseisust, päevakajalistest juhtumitest ja ametnikueetika nõukogu avaldatud seisukohtadest.

Maht
1 päev ehk 8 akadeemilist tundi