Asud siin: Konverents 2014

Sisekaitseakadeemia konverents "Võrgustunud Turvalisus" 2014

EKEI              CEPOL

Konverents: "Võrgustunud Turvalisus"
Aeg: Konverents toimub 19. novembril 2014 ja jätkub 21. novembril akadeemia sisekonverentsina.  
Koht: Tallink Spa & Conference Hotel
Konverentsil osalemine on tasuta.

Konverentsi programm 

Sisekaitseakadeemia XI rahvusvaheline sisejulgeoleku alane konverents “Võrgustunud Turvalisus”, toimub 19. novembril Tallink Spa & Conference Hotelli konverentsikeskuses  (aadressil Sadama 11a, Tallinn).

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel. Plenaarsessioonidel on tagatud tõlge eesti-inglise-eesti keelesuunal.


Konverentsi tutvustus
 

Sisekaitseakadeemia ja Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) korraldavad koostöös Euroopa Politseikolledži (CEPOL), Euroopa kriminalistika ekspertiisi asutuste võrgustiku (ENFSI), Euroopa Liidu agentuuride EUROPOL, eu-LISA ning ENISA-ga “Cybercrime Forensics & Digital Evidence” („Küberkuritegevuse kriminalistika ja digitaaltõendid“) teemalise ekspertkursuse (16.–20.11.2014) ning selle tulemustele keskenduva sisejulgeoleku konverentsi „Võrgustunud turvalisus“ (ingl. „Networked Security“) 19.11.2014 Tallinnas. Üheaegselt ja seotuna võõrustame ka Euroopa kriminalistika ekspertiisi asutuste võrgustiku IT töörühma aastakoosolekut.

Sisekaitseakadeemia XI rahvusvahelise aastakonverentsi peamise sihtrühma moodustavad seekord Euroopa Liidu liikmesriikide politsei-, õiguskaitse ja sisejulgeoleku ametnikud ning kriminalistika eksperdid, kes tegelevad küberkuritegevuse tõkestamise, uurimise ja koordineerimisega IT-ekspertiisi alal, ühtlasi IT-valdkonna spetsialistide koolituse ning ettevalmistamisega seotud ametnikud. Konverentsi eesmärgiks on kriminalistika IT ekspertide ja politseiuurijate rahvusvahelise koostöö toetamine ning võimalike lahenduste leidmine olemasolevatele probleemidele, mis kajastuksid ka spetsialistide ettevalmistamiseks vajalike koolitusprogrammide arendamisel. Ettekannetes ja aruteludes hinnatakse küberturvalisuse tulevikuga seonduvaid väljakutseid ning vaetakse koostööpartnerite võimalusi sellealase oskusteabe arengu toetamisel.

Eelnevale täienduseks ja loogiliseks arutelujätkuks pühendume konverentsipäeva teisel poolel diskussioonilaudkondades tänapäeva julgeolekuväljakutsetele vastava sisejulgeoleku alase haridusmudeli aruteludele, koostöös akadeemia tööandja sihtgruppidega ja uuringukeskusega „Praxis“. Meil on väga keeruline ennustada, millises sotsiaalses-, majandus-, poliitilises- või julgeoleku situatsioonis elame näiteks kuue-seitsme aasta pärast, samas just sedavõrd palju aega kulub keskmiselt ühe sisejulgeoleku kõrgprofessionaali koolitamiseks ja kujundamiseks, mistõttu õppekvaliteet elab pidevalt n-ö säilivusaja ületamise tingimustes. Elame ühelt poolt Euroopa ajaloo kõige haritumal ajastul, kuid ometi kaebavad tööandjad, et kvalifitseeritud ja seejuures loovalt arenevast tööjõust on pidevalt suur puudus.

Seega tahame diskuteerida ja leida mõningaid vastuseid, kas ning kuidas saavutada pikaajaline kokkulepe, mis ühendaks siseturvalisuse kõiki olulisi osapooli ja annaks koordineeritud suunised, miks ja mida ikkagi õpetada ning kuidas õpetada? Samuti, kui kaua õpetada ja kuidas saavutada peamisi huvigruppe kaasav kindlustunne, et meie sisejulgeoleku alane haridusmudel järgiks jätkusuutlikult elukestva õppe põhiprintsiipe ning tagaks tuleviku väljakutsetele vastava kvalifitseeritud, motiveeritud ning arenguvõimelise järelkasvu. Arutelude juurde saame ülevaate sellalasest rahvusvahelisest kogemusest Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontex SQF raamistiku näitel. Lisaks rahvusvahelistele ja kodumaistele ekspertidele on konverentsil oma uuringuid tutvustavate poster-ettekannetega esindatud ka Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppe viimastel aastatel lõpetanud spetsialistid.

 Kohtumiseni konverentsil!

Kõik konverentsile laekunud kaastööd avaldatakse jooksvalt konverentsi koduleheküljel www.sisekaitse.ee/konverents ja sobivaimad kaastööd ka Sisekaitseakadeemia ”Toimetistes”.

ENFSIEU-LISAEUROPOL

 

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee