Sisekaitseakadeemia konverents "Ühendav Turvalisus" 2013

              

Konverents: "Ühendav Turvalisus"
Aeg: Konverents toimub 20.novembril 2013 ja jätkub 21. novembril akadeemia sisekonverentsina.  
Koht: Swissôtel konverentsikeskuses 
Konverentsil osalemine on tasuta.

Programm ja registreerumine 

Konverentsi otseülekanne 

Sisekaitseakadeemia X rahvusvaheline sisejulgeoleku alane konverents “Ühendav Turvalisus”, toimub 20. novembril Swissotelis (aadressil Tornimäe 3, 10145, Tallinn).

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel. Plenaarsessioonidel ja  ühes töötoas on tagatud tõlge eesti-inglise-eesti keelesuunal.

NB!  Konverentsi ettekannete slaidid leiate teemaplokkide materjalidest ja plenaarsessiooni ettekanded programmist. 

Konverentsi tutvustus
 

Hea kaasamõtleja,

Vajadus turvalisuse järele on inimesi ja ühiskondi läbi ajaloo suunanud arengule ning koostööle. Käesoleval aastal täitub kümnend esimese laiapõhjalise Euroopa julgeolekustrateegia vastuvõtmisest, mis teadvustas selgemalt kui kunagi varem Euroopa riikide ja julgeolekuvaldkondade aktiivse ühisvastutuse turvalisuse eest. Eesti inimarengu viimane aruanne püstitab arenguvisiooni viie turvalisema Euroopa riigi hulka pürgimisest. Head ideed ja eesmärgid nõuavad sihikindlat ning sisukat koostegutsemist. Edukas toimetulek piiriüleste turvalisuse väljakutsetega eeldab kõrget professionaalsust, mida tuleb pühendunult õppida, kvaliteetselt õpetada ja õigesti juhtida ning arendada, sealjuures üha rahvusvahelisemas töökeskkonnas.

Muutuva turvalisuskeskkonna ülesandeid haridusele, uurimis- ja arendustegevusele mõisteti hästi juba Sisekaitseakadeemia loomisel rohkem kui kahe kümnendi tagustes keerulistes üleminekuoludes. Tervikliku ja kvaliteetse arengukeskkonna võimaldamine sisekaitselise oskusteabe õppimiseks, edasiandmiseks ja loovpidevuseks on akadeemia igapäevase tegevuse näol koos töö- ning teadusmaailmaga leidnud kindla koha ühiskondliku turvalisuse toimeloogikas. Esimest korda Eesti Vabariigi ajaloos õpivad kõik meie sisejulgeoleku ja õiguskaitse erialade spetsialistid ja juhid rahvusvaheliselt akrediteeritud õppekavadel ning võivad Euroopa Politseikolledži ja EL piirivalveagentuuri Frontex partnerakadeemia õppurite või vilistlastena pidada ennast kogu Euroopa sisejulgeoleku erialakogukonna täisväärtuslikeks liikmeteks.

Olulisteks arengutingimuseks on avatus ja mobiilsus, eriti väikeriigi positsioonilt. Olles oluline osa piirideülesest julgeolekukogukonnast, vajab siseturvalisuse õppe-, teadus- ja arendustegevus innovaatiliseks ning ühendavaks panuseks ja kvaliteedi tagamiseks rahvusvahelist teadmusringlust, võimaldades õppurite, õppejõudude ja erialaspetsialistide mobiilsust ning riigi parimat arengukeskkonda. Sisekaitseakadeemia ja koostööpartnerite tegevuskogemusena kutsume meie selleaastasel konverentsil eksperte aktiivselt kaasa mõtlema siseturvalisuse tulevikust ning inimvara arenguseisust tipp-spetsialistide, õppejõudude ja juhtide kujundamisel, tagamaks arenev, arendav ning seeläbi ühendav turvalisus kiirete muutuste ning keeruliste valikute ristteel.

Sisekaitseakadeemia X rahvusvaheline aastakonverents „Ühendav Turvalisus“ (ingl. Connecting Security) otsib ekspertide diskussioonis ühendavast haridusest, -migratsioonist, -väliskoostööst ja -innovatsioonist vastuseid järgmistele küsimustele:

  • Millised on siseturvalisuse arengut lähiaastatel mõjutavad turvalisuspoliitika ja õiguskaitse prioriteedid ning väljakutsed?
  • Kuhu liigub Euroopa ja Eesti sisejulgeolek, kuhu ja kuidas liiguvad inimesed ning kuidas teha tulemuslikku (välis-)koostööd? 
  • Kuidas kujundada ja arendada tipp-spetsialisti, õppejõudu ning juhti, kes töötaksid hästi nii kodumaal kui piiriüleselt?

  • Kuidas saavutada samaaegselt kvaliteet, innovatsioon ja kokkuhoid, suurendades ühiskonna sidusust ning turvatunnet?

 Kohtumiseni konverentsil!

Loeme konverentsi õnnestunuks, kui saad edasiviiva vastuse vähemalt kahele esitatud küsimusele ja esitad veel vähemalt ühe lisaküsimuse. Hea probleem on osa lahendusest.

Kõik konverentsile laekunud kaastööd avaldatakse jooksvalt konverentsi koduleheküljel www.sisekaitse.ee/konverents ning sobivaimad kaastööd ka Sisekaitseakadeemia ”Toimetistes”.

   

Kase 61, 12012 Tallinn, Üldtelefon 696 5644, Faks 696 5343, E-post: info@sisekaitse.ee