Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse koosseis

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse koosseisulised teadurid ja nende uurimisteemad

 

Teaduskeskuse juhataja-teadur Raul Savimaa

Peamised uurimisvaldkonnad: kestlikkuse, kriiside, keskkonna ja ilmneva käitumisega seotud uuringud sisejulgeoleku vaates.

Raul keskendub kriiside uurimisele ning ühiskonna ja kogukondade kestlikkusele ja toimepidevusele siseturvalisuse vaates, samuti teadmushaldusele turvalisuses ning keskkonnajulgeolekule. Varasemalt on ta siseturvalisuse valdkonna arendamisel töötanud üle 25 aasta Politseiametis ning Politsei- ja Piirivalveametis, osaledes mitmetes arendustegevustes ning uurimis-, arendus- ja innovatsiooniprojektides, olnud erinevate töörühmade, sealhulgas Kriminaalpreventsiooni Nõukogu liige ning kuulunud rahvusvahelisse kriminaalanalüütikute assotsiatsiooni. Raul Savimaa on omandanud teadusmagistri kraadi ja tehnikateaduste doktori kraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning vanemteaduri ja teadurina uurinud heterogeenseid ajatundlikke süsteeme ja organisatsioone ning olukorrateadlikkust. Raul peab ühiskonnas turvalisuse tagamisel oluliseks nii turvatunnet kui turvalise ja jätkusuutlikku (elu)keskkonna hoidmist, mis soodustab kogukondade panustamist turvalisusesse. Raul on ühtlasi ka Sisekaitseakadeemia teadusajakirja Security Spectrum'i (ETIS 1.2.) peatoimetaja.

Olulisemad publikatsioonid:

Asendusteenistuse rakendamine Eesti kaitse- ja kriisivõimekuse eesmärkidesse

Siseturvalisuse asutuste vajadused väliskeskkonnast tulenevate ülesannetega toimetulekuks ja nende dünaamika 2017–2022

Riigihanke 225330 “Kaitse- ja julgeolekusektori keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring”: lõpparuanne

Protsesside ja ilmneva käitumise modelleerimine siseturvalisuse valdkonnas

A framework for training internal security officers to manage joint response events in a virtual learning environment

Using agent and UML technologies in organisation modelling: a vehicle theft example

Modelling Emergent Behaviour of Organisations. Time-aware, UML and agent based approach

 

Teadur Jaanika Puusalu

Peamised uurimisvaldkonnad: (info)tehnoloogia ja virtuaalse ruumi arengud, mis siseturvalisuse valdkonnas nii uusi praktikaid võimaldavad kui ka uudset sekkumist ja lahendusi nõuavad

Jaanika tehtava uurimistöö märksõnadeks on digitaalselt võimestatud riik, infotehnoloogia, suurandmed, kratilahendused, küberturvalisus ja -kuritegevus. Akadeemias on Jaanika panustanud nii elanikkonna andmeteadlikkuse analüüsi koostanud kui ka mehitamata õhusõidukite liiklusõnnetuse sündmuskohal rakendamise võimalusi uurinud uurimisrühma. Tema varasemate uurimissuundade hulka kuuluvad digikapitalism ning infotehnoloogia mõju ühiskonnale ja virtuaalsusega kaasnev sotsiaalsete praktikate muutus. Jaanika on ühtlasi ka Sisekaitseakadeemia teadusajakirja Turvalisuskompass'i (ETIS 1.2.) peatoimetaja.

 

Teadur Jüri Saar

Peamised uurimisvaldkonnad: Venemaal toimuvate arengute mõju Eesti turvalisusele ja sisejulgeolekule globaalses julgeolekukeskkonnas viimastel aastakümnetel toimunud suurte muutuste taustal

Laiemaks eesmärgiks on kriminoloogia ja julgeolekuuuringute tihedam sidumine, mille baasil kujuneks välja efektiivne interditsiplinaarne rakendusteaduslik uurimissuund.


Teadur Kate - Riin Kont

Peamised uurimisvaldkonnad: küberjulgeolek/tehisintellekt

Kate-Riini uurimisvaldkonnaks on küberjulgeolek, eelkõige avaliku sektori organisatsioonide küber- ja infoturve ning selle seos inimfaktoriga, aga ka asjade Interneti seadmete tehnoloogilised arengud ja selle erinevate rakendusvaldkondade spetsiifika ning turvalisus. Ta lähtub oma uurimisteemades põhimõttest, et Eesti julgeolek algab meist endist, sealhulgas iga üksikisiku tegevusest ja valmisolekust ning küberkaitse algab ekraani taga istuvast indiviidist ning inimese oskustest ja suhtumisest.

Olles töötanud 30 aastat raamatukogunduses ja alates 2017. aastast lisaks ka Tallinna Tervishoiukõrgkoolis õppejõuna, kaitses Kate-Riin 2022. aastal filosoofiadoktori kraadi Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudis. 

Olulisemad publikatsioonid: 

Libraries and cyber security: the importance of the human factor in preventing cyber attacks 

Cyber Literacy Skills of Estonians: Activities and Policies For Encouraging Knowledge-Based Cyber Security Attitudes 

Information security awareness of librarians in the Baltic countries: a comparative analysis 

Balti riikide raamatukogutöötajate infoturbeteadlikkus: võrdlev analüüs 

 

Teadur Märt Läänemets

Peamised uurimisvaldkonnad: Hiina sise-, välis- ja majanduspoliitika ning Hiina strateegilised narratiivid

Märt on aastakümneid tegelenud Hiina ajaloo, keele ja kultuuri uurimisega ning hiina kultuuritekstide tõlkimisega, mis annab ka tema julgeolekualastele uurimustele sügavama ajaloolise mõõtme. Ta on Vana-Hiina kuulsa sõjandustraktaadi „Sunzi Sõja seadused“ tõlke autor; tema sulest on ilmunud (koos kaasautor Gao Jingyiga) mahukas õpik-käsiraamat „Hiina keel“. Märt Läänemets on avaldanud üle 50 teadusartikli, arvukalt publitsistikat ja arvamuslugusid ning olnud mitmekümne Hiina-teemalise originaal- ja tõlkeraamatu sisutoimetaja. Samuti on ta hinnatud lektor, õpetanud mitmetes Eesti ja välismaa kõrgkoolides, ning Hiina-teemade kommentaator ringhäälingus.

Märt Läänemets on Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi taasasutajaliige (1988) ja pikaajaline president, alates 2022. aastast auliige.

Olulisemad publikatsioonid:

Hiina strateegilised narratiivid

China’s Strategic Narratives and Soft Power Engagements as a Means of Influence

Akadeemilisest koostööst Hiina Rahvavabariigiga: ohud ja ahvatlused/ Academic Co-operation with the People’s Republic of China: Dangers and Temptations

Hiina keel (koos Gao Jingyiga). Tartu Ülikooli kirjastus, 2015.

Sun Zi, Sõja seadused. Kommenteeritud tõlge klassikalisest hiina keelest. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus, Eesti Keele Sihtasutus, 2001.

 

Teadur Kaide Tammel

Peamised uurimisvaldkonnad: organiseeritud ja raske peitkuritegevus (sh finantskuritegevus)

Kaide on töötanud Rahandusministeeriumis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Kaitseväe Akadeemias ning olnud OECD lepinguparter. Teda huvitavad avaliku halduse toimemehhanismid nii riigi kui Euroopa Liidu tasandil. Tema senine teadustöö on keskendunud avaliku sektori reformidele ja Euroopa Liidu poliitikate kujunemisele.

Olulisemad publikatsioonid:

Shared Services and Cost Reduction Motive in the Public Sector

Creating Shared Service Centres for Public Sector Accounting

 

Teadur Ringo Ringvee 

Peamised uurimisvaldkonnad: radikaliseerumine ja terrorism

Ringo keskendub radikaliseerumise ja äärmuslike ideoloogiate ning terrorismi uurimisele julgeoleku vaates. Ta on töötanud üle 25 aasta Siseministeeriumis ning täitnud erinevaid õppeülesandeid kõrg- ja ülikoolides. Ta on Õiguskantsleri inimõiguste nõukoja liige ning CEPOL-i terrorismivastase teadmuskeskuse ekspert.  Ringo Ringvee on omandanud teadusmagistri kraadi Helsingi Ülikoolis ja kaitsnud doktori kraadi Tartu Ülikooli usuteaduskonnas riigi ja religiooni vaheliste suhete valdkonnas. Ta on paljude riigi ja usuliste ühenduste vahelisi suheteid ning erinevaid usuliikumisi käsitlevate teadusartiklite autor.  Samuti on ta kuulunud autorite ringi, kes on koostanud radikaliseerumise ohumärkide tuvastamise juhendi Politsei- ja Piirivalveametile ning vastava käsiraamatu kohalikele omavalitsuste töötajatele. 

Ta on ajakirja International Journal for the Study of New Religions toimetuskolleegiumi liige. 

Olulisemad publikatsioonid:   

Jehovah’s Witnesses in the Baltic States – A Historical Overview 

In: Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa (Ed.). Jehovah's Witnesses in Europe: Past and Present. (6−37). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.2021 

Secular Society, Secular State: Egalitarian Legislation on Religion? 

In: Altnurme, Riho (Ed.). Old Religion, New Spirituality. Implications of Secularisation and Individualisation in Estonia. (58−70). Leiden, Boston: Brill. 2021. DOI: 10.1163/9789004461178_006

What do the censuses tell about minority religions? Some reflections on Estonia. 

In: George D. Chryssides (Ed.). Minority Religions in Europe and the Middle East. Mapping and Monitoring. (11−25). Oxon & New York: Routledge. 2019 

Religious involvement in public sphere in a secular state: institutions, interests and attitudes 

International Review of Sociology, 25 (2), 252−261. DOI: 10.1080/03906701.2015.1039271. 2015 

 

Nooremteadur Emilia Muuga

Peamised uurimisvaldkonnad: Balti riikide julgeolek ja turvalisus

Emilia on töötanud varasemalt panganduses, Rahandusministeeriumis ja Riigikontrollis ettevõtluse- ja fiskaalpoliitika valdkonnas, tegelenud teadus-arendusprojektide elluviimisega tehnoloogia arenduskeskuses IMECC ning osalenud Tallinna Tehnikaülikooli desintegraatortehnoloogia ja materjaliteaduse arendamises. Ta on omandanud materjalitehnoloogia magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis, kus taotleb hetkel ka tehnikateaduste doktorikraadi. Lisaks on ta õppinud sotsiaaltöö korralduse, Euroopa õpingute ning haridustehnoloogia erialadel. Emilia südameasjaks on „terve mõtlemise“ kontseptsioonist lähtuv kestlik majandamine, ressursside säästlik kasutus ning kriitilise mõtlemise ja analüüsivõime tõstmine ühiskonnas.

Olulisemad publikatsioonid: 

Application of HOHWM Based Function Approximation Algorithms in Engineering Design

 

Nooremteadur Georg-Henri Kaup

Peamised uurimisvaldkonnad: Venemaal toimuvate arengute mõju Eesti turvalisusele ja sisejulgeolekule globaalses julgeolekukeskkonnas viimastel aastakümnetel toimunud suurte muutuste taustal

Georg-Henrile pakuvad erilist huvi kujunemised Venemaa energiapoliitikas, rahvuspoliitikas ning Venemaa rahvusvahelistes suhetes islamimaailma ja ,,globaalse lõunaga". Ta on omandanud oma magistrikraadi rahvusvahelistes suhetes ja politoloogias Cambridge'i Ülikoolis ja kaitseb oma doktoritööd Venemaa loodusvarade nüüdisajaloos Euroopa Ülikool-Instituudis Firenzes 2024. aastal.

Olulisemad publikatsioonid:

Everything necessary from abroad in exchange for oil: Soviet oil industry, oil exports, and domestic economy in the 1920s and 1930s, The Soviet and Post-Soviet Review, esitatud

Turning the Siberian Rivers: The rise and fall of Siberian–Central Asian hydro projects, Sibirica, esitamisele kuuluv

 

Nooremteadur Stella Polikarpus

Peamised uurimisvaldkonnad: elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimine

Stella on senini uurinud, kuidas kasutada visiõpet ehk virtuaalsimulatsioonide põhist õpet ajakriitilises olukorras otsustamise õpetamiseks ja hindamiseks. Tema uurimishuvi on eelkõige olnud individuaalse olukorrateadlikkuse mõõtevahendite loomine päästemeeskonna juhtidele. Edasises töös soovib ta keskenduda jagatud olukorrateadlikkust tõhustavate IT lahenduste kasutuselevõtule kriisireguleerimises ja elanikkonnakaitses. Stella peab oluliseks uute tehnoloogiate kasutuselevõttu (sh AR, robotid, droonid, sensorid jms) siseministeeriumi haldusalas läbi koolitustegevuste käigus nende testimise Sisekaitseakadeemias. Stellal on CBRN ja keemiapääste instruktori töökogemus ja kutseõpetaja kvalifikatsioon. 

Olulisemad publikatsioonid:

Polikarpus, S., Luik, P., Poom-Valickis, K., & Ley, T. (2023). The Role of Trainers in Implementing Virtual Simulation-based Training: Effects on Attitude and TPACK Knowledge. Vocations and Learning, under publ. https://doi.org/10.1007/s12186-023-09322-1  

Polikarpus, S., Terep, T., & Reitel, K. (2023). Liitreaalsuse kasutamine väljaõppes: pääste tulevik? Turvalisuskompass, 5(2), 235–267. https://doi.org/10.15158/W11G-MP89  

Polikarpus, S., & Danilas, K. (2022). Olukorrateadlikkuse, olukorramõistmise ja kallutatuse mõõtmine siseturvalisuse valdkonnas. Turvalisuskompass, 2(1), 89–107. https://doi.org/https://doi.org/10.15158/b3vx-2w86  

Polikarpus, S., & Danilas, K. (2021). Eesti päästemeeskonna juhtide visiõppepõhise hindamise rakendamine ja tulemused. Turvalisuskompass, 1, 204. https://doi.org/https://doi.org/10.15158/4dmc-6f52 

 

Nooremteadur Riina Kerner

Peamised uurimisvaldkonnad: finantskuritegevus
 
Riina töötas 15 aastat Statistikaametis väliskaubanduse valdkonna analüütikuna, millest kuus aastat lähetatuna Eurostat´i Luksembourgi. Seejärel asus ta tööle Välisministeeriumisse strateegilise planeerijana. Estonian Business Schooli doktorandina on Riina uurinud teenuseid eksportivaid ettevõtteid ning teenuste rolli globaalsetes väärtusahelates.

Olulisemad publikatsioonid: 

Small is Beautiful and Important: Economies and Firms Trading in Digital Services

Matching Policy Goals With Entrepreneurial Aspirations for Smart Transition in Estonian Cities

Japanese Trade in Services and FDI in Europe. Evidence from Estonia

 

Analüütik Ramon Loik

Peamised uurimisvaldkonnad: hübriidkonfliktid, strateegiline kommunikatsioon ja psühholoogiline kaitse sisejulgeoleku valdkonnas

Ramoni uurimisteemad Sisekaitseakadeemias keskenduvad hübriidsõja erinevatele tahkudele ja hübriidohtude tõrjumise strateegiatele ning taktikatele, sealhulgas Eestile olulises rahvusvahelises koostöös Euroopa Liidu ja NATO formaatides.  

Olulisemad publikatsioonid: 

European Union Strategy and Capabilities to Counter Hostile Influence Operations  

Securitisation of Climate Change in Estonia: Widening Security Concepts in National Strategies and Foreign Policy Activities  

A Second Front: EU-Ukraine Cooperation in the Internal Security Domain  

Critical infrastructure in the Baltic states and Norway: strategies and practices of protection and communication  

European internal security interests and Brexit. Legal and operational aspects of the post-Brexit cooperation model  

Volunteers in Estonia's Security Sector: Opportunities for Enhancing Societal Resilience  

Integration Trends of EU Internal Security and Law Enforcement: How Legal, Technological and Operational Advancements Matter  

Understanding European Security Integration: Fighting Criminal Interventions in the Baltic States  

Kogemused Eesti siseturvalisusele 2022. aastal Ukrainale konventsionaalset jätkuinvasiooni ettevalmistavast faasist  

Asendusteenistuse rakendamine Eesti kaitse-ja kriisivõimekuse eesmärkidesse  

Venemaa „infomürsud“ Ukraina vastu valmistasid ette konventsionaalset kallaletungi   

Uuest migratsioonileppest sõltub Schengeni ala tulevik   

Learning by Doing. Kuidas järgmisteks kriisideks paremini varustatud olla?  

Millisena paistab Brexit sisejulgeolekualase koostöö perspektiivist   

Euroopa Liidu vastused terrorismilainele  

 

Teadustöö koordinaator Kristiina Paavel

Peamised tööülesanded: Sisekaitseakadeemia teadusvõimekuse arendamise, teadusstrateegia ja evalveerimisega seonduvad teemad, uurimisprojektide ja -rühmade, külalisteadurite kaasamise, teaduspublitseerimise ning välisrahastuse taotlemise alane nõustamine, ETIS

 

Teadustöö koordinaator Triin Rätsepp

Peamised tööülesanded: Sisekaitseakadeemia teaduspublikatsioonide kirjastamise ja teaduskeskuse sündmuste (kollokviumid, seminarid, konverentsid, ümarlauad, teadustööde infotunnid jt) korraldamise tugi, akadeemia teadusajakirjadega seonduv nõustamine, teadusuudiste infokirja sisendi kogumine, DOI, ETIS