Turvalisuskompass

Logo

Turvalisuskompass on teadusajakiri, mis avaldab nii empiirilistel kui ka teoreetilistel uuringutel tuginevaid turvalisuse- ja julgeolekualaseid artikleid, ülevaateartikleid tehtud projektidest ning läbiviidud uurimistöödest. Ajakirja annab välja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut.

Turvalisuskompass avaldab eestikeelset eelretsenseeritud originaalset materjali kõikidel teemadel, mis tegelevad ühiskonna turvaliseks toimimiseks ja selle tagamiseks vajalike protsessidega, ning esindavad siseturvalisust puudutavate teadustööde eriilmelisust. Turvalisuse uurimissuunad, mida ajakiri avaldab, hõlmavad valdkondi politseist, vanglateenistustest, tollist, piirivalvest ja päästeteenistusest kuni kriisijuhtimise ja -kommunikatsioonini ning tervishoiuni (sh näiteks tervishoiu töö reguleerimine, elanike vaktsineerimine, varustuskindlus, kriisivalmidus).

Ajakirja teemade ring hõlmab korrakaitset, migratsiooni, tuleohutust, korrektsiooni, sisekaitse valdkonna institutsioonide organisatsioonikäitumist ja strateegilist juhtimist, ennetustööd, innovaatilisi (tehnoloogilisi) lahendusi, kriminoloogiat, julgeolekut, põhiseadusliku korra kaitset, vastuluuret, hübriidohte, uusi ohte ja väljakutseid, institutsioonidevahelist koostööd. Need teemad ei moodusta aga lõplikku ja piiravat loendit.

Turvalisuskompassi toimetuskolleegiumisse kuuluvad Eesti teadlased ja siseturvalisuse spetsialistid. Ajakiri vastab ETIS-e 1.3. kategooria teadusajakirja klassifikatsiooni nõuetele.

Turvalisuskompassi toimetamispoliitikaga saab tutvuda SIIN.

Toimetuskolleegium:  

Peatoimetaja
Jaanika Puusalu

Tegevtoimetaja
Triin Piip


Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituut, nooremteadur
 

Sisekaitseakadeemia, teadustöö koordinaator

Toimetuskolleegiumi liikmed:  

Kadi Luht-Kallas

Viola Mäemurd

Martin Perling

Tauno Suurkivi

Indrek Saar

 

Raul Savimaa

 

 

Sisekaitseakadeemia, päästekolledž, vanemlektor

Siseministeerium, strateegia- ja arendusosakond, osakonnajuhtaja

Kaitsepolitsei, peadirektori asetäitja

Päästeamet, peadirektori asetäitja

Sisekaitseakadeemia, finantskolledž, maksunduse ja tolli õppetool, professor

Politsei- ja Piirivalveamet, arendusosakonna strateegiabüroo innovatsiooni- ja teaduskoostöö grupp, ekspertanalüütik; Tallinna Tehnikaülikool, infotehnoloogia teaduskond, tarkvarateaduse instituut, vanemteadur.