Turvalisuskompass

Logo

Turvalisuskompass on teadusajakiri, mis avaldab nii empiirilistel kui ka teoreetilistel uuringutel tuginevaid turvalisuse- ja julgeolekualaseid artikleid, ülevaateartikleid tehtud projektidest ning läbiviidud uurimistöödest. Ajakirja annab välja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut.

Turvalisuskompass avaldab eestikeelset eelretsenseeritud originaalset materjali kõikidel teemadel, mis tegelevad ühiskonna turvaliseks toimimiseks ja selle tagamiseks vajalike protsessidega, ning esindavad siseturvalisust puudutavate teadustööde eriilmelisust. Turvalisuse uurimissuunad, mida ajakiri avaldab, hõlmavad valdkondi politseist, vanglateenistustest, tollist, piirivalvest ja päästeteenistusest kuni kriisijuhtimise ja -kommunikatsioonini ning tervishoiuni (sh näiteks tervishoiu töö reguleerimine, elanike vaktsineerimine, varustuskindlus, kriisivalmidus).

Ajakirja teemade ring hõlmab korrakaitset, migratsiooni, tuleohutust, korrektsiooni, sisekaitse valdkonna institutsioonide organisatsioonikäitumist ja strateegilist juhtimist, ennetustööd, innovaatilisi (tehnoloogilisi) lahendusi, kriminoloogiat, julgeolekut, põhiseadusliku korra kaitset, vastuluuret, hübriidohte, uusi ohte ja väljakutseid, institutsioonidevahelist koostööd. Need teemad ei moodusta aga lõplikku ja piiravat loendit.

Turvalisuskompassi toimetuskolleegiumisse kuuluvad Eesti teadlased ja siseturvalisuse spetsialistid. Ajakiri vastab ETIS-e 1.3. kategooria teadusajakirja klassifikatsiooni nõuetele.

ISSN 2806-1306 (trükis)

ISSN 2806-1314 (pdf)


Turvalisuskompassi toimetamispoliitikaga saab tutvuda SIIN.

 

TOIMETUSKOLLEEGIUM

Peatoimetaja Jaanika Puusalu, Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituut, nooremteadur

Tegevtoimetaja Triin Rätsepp, Sisekaitseakadeemia, teadustöö koordinaator

Kadi Luht-Kallas, Siseministeerium, pääste- ja ohutuspoliitika nõunik

Viola Mäemurd, Siseministeerium, strateegia- ja arendusosakond, osakonnajuhtaja

Krista Aas, Siseministeerium, varade asekantsler

Martin Perling, Kaitsepolitseiamet, peadirektori asetäitja

Indrek Saar, Sisekaitseakadeemia, finantskolledž, maksunduse ja tolli õppetool, professor

Veiko Spolitis, Riia Stradinshi Ülikooli lektor, politoloog

Tauno Suurkivi, Päästeamet, peadirektori asetäitja

Uku Särekanno, Euroopa Liidu Piiri- ja Rannikuvalve Agentuuri (Frontex) peadirektori asetäitja infohalduse ja protsesside alal

Annika Talmar, CEPOLi kontaktametnik Brüsselis

Indrek Tibar, Eesti justiitsatašee Ameerika Ühendriikides

 

 


TK4

 

Turvalisuskompass

 nr 4 

2023/1

PEATOIMETAJA: Jaanika Puusalu

TEGEVTOIMETAJA: Triin Rätsepp

KEELETOIMETAJA: Eva-Maria Kinkar

MAKETT JA KÜLJENDUS: Jan Garshnek

FORMAAT: PK

MÕÕDUD: 158 x 230 mm

LK ARV: 206

ILMUMISAEG: 20.06.2023

AJAKIRI DIGIRIIULIS: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/3054

 

Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse ja -julgeoleku valdkonna teadusajakirja elanikkonnakaitse erinumbri eesmärk on koondada Eestis tehtud elanikkonnakaitse alased teadustööd ja suurendada valdkonna nähtavust. Elanikkonnakaitset käsitletakse siin meetmete süsteemina, mille eesmärk on kaitsta inimesi ja ühiskonda kõikvõimalike kriiside korral nii rahu- kui sõjaajal.

Artiklid:
 • Eesti kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku teenuse taseme hindamismudeli arendamine ja tulemused. Esta Kaal, Terje Lillo

 • Lauaõppus „79 särtsu“ – peegel kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse enesehindamiseks. Raul Savimaa, Jako Vernik

 • Kogukonnaseltside roll ja võimekus kogukondade kerksuse tagamisel kriisides. Raul Savimaa, Kate-Riin Kont

 • Ulatuslik evakuatsioon Balti riikides. Algo Rämmer, Raul Savimaa

 • Elanikkonnakaitse areng Eestis iseseisvuse taastamise järgsel perioodil. Jaan Tross

 • Teekond tsiviilkaitsest elanikkonnakaitseni. Jaan Tross

 • Ukraina elanikkonnakaitse: õppetunde esimestest sõjakuudest. Ivo Juurvee


TJ

 

Turvalisuskompass

 nr 3 

2022/2

PEATOIMETAJA: Jaanika Puusalu

KEELETOIMETAJA: Eva-Maria Kinkar

MAKETT JA KÜLJENDUS: Jan Garshnek

FORMAAT: PK

MÕÕDUD: 158 x 230 mm

LK ARV: 236

ILMUMISAEG: 21.12.2022

AJAKIRI DIGIRIIULIS: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2963

 

Turvalisuskompassi kolmanda numbriga tähistame ajakirja esimest ilmumisaastat ning kaht aastat ajakirja loomise algusest. Selle kahe aasta jooksul on siseturvalisuses aktuaalne teemadering nii Euroopas kui ka maailmas toimuvate sündmuste tõttu pidevalt muutunud – senisest veelgi olulisemaks saanud ühiskonna kerksuse teema, sh informatsiooni hankimise ja kriisideks valmis olemise küsimused. Uurida ja jälgida tuleb suurriikide retoorika toimemehhanisme ning suuri narratiive, mis nende välispoliitikat, sh agressiivset käitumist õigustada aitab. Teadmised ja analüüs aitavad toimuvat mõista, ohte hinnata ning ennetada. 

Kolmas ajakirjanumber koosneb seitsmest teadusartiklist ning kolmest ülevaateartiklist.

 

Artiklid:
 • Hiina strateegilised narratiivid. Märt Läänemets

 • Venemaa ususõjast ja militaarriiklusest. Jüri Saar

 • Ukraina avaliku sektori kohanemine Venemaa infosõjas – sotsiaalmeedia kui relv. Sofiia Kostytska, Hannes Nagel, Anne-May Nagel

 • Kaitseväeluure riigisisese julgeoleku meetmed. Siim Artur Juht, Eerik Heldna

 • Korrakaitsemeetmed päästetöödel ja laiemaltki. Riina Kroonberg, Triin Roosve

 • Paindlik tööajakorraldus – võimalus politseinikule, vältimatu vajadus politseiorganisatsioonile (Soome ja Eesti politsei tööajavormide võrdlus). Janek Pedask, Mairit Kratovitš

 • Innovatsiooni hankimist soodustavad ja piiravad tegurid Eesti keskvalitsuse tasandil. Kati Päike

 • Siseturvalisuse asutuste vajadused väliskeskkonnast tulenevate ülesannetega toimetulekuks ja nende dünaamika 2017–2022. Raul Savimaa

 • Meditsiinikutsete menetlemise muudatused Häirekeskuses. Kadi Luht-Kallas, Pille Saar

 • Konverents „Hiina Rahvavabariik kui julgeolekuoht Venemaa-Ukraina sõja kontekstis: praegune seis ja tulevikuperspektiivid“. Andres Herkel, Urmas Hõbepappel, Frank Jüris, Leslie Leino, Monika Reinem, Rainer Saks, Märt Läänemets (koostaja)

 


TK2

 

Turvalisuskompass

 nr 2 

2022/1

PEATOIMETAJA: Jaanika Puusalu

KEELETOIMETAJA: OÜ Rereeda

MAKETT JA KÜLJENDUS: Jan Garshnek

FORMAAT: PK

MÕÕDUD: 158 x 230 mm

LK ARV: 171

ILMUMISAEG: 30.05.2022

AJAKIRI DIGIRIIULIS: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2876

 

Ajakiri sisaldab kolme originaalset teadusartiklit, kolme ülevaateartiklit ning üht välismaise artikli kommenteeritud tõlget eesti keelde.

Artiklid:
 • Värbamisoht – oht, mida saab ennetada. Martin Purre

 • Mis asi see on, mida nimetatakse kriminalistikataktikaks? Raivo Öpik

 • Avaliku sektori kriisiotsustamist mõjutavad tegurid koroonakriisi algfaasis Saaremaa valla ja Tallinna linna kriisiüksuste näitel. Hannes Nagel, Anne-May Nagel

 • Kuidas mõista ja vähendada ühiskonna haavatavust kriisides? Kati Orru, Sten Hansson, Margo Klaos, Kristi Nero, Sten Torpan, Ingeliis Siimsen

 • Olukorrateadlikkuse, olukorramõistmise ja kallutatuse mõõtmine siseturvalisuse valdkonnas. Stella Polikarpus, Kady Danilas

 • Afganistani kriis: võõras mure või võimalus õppida laiapindset riigikaitset? Ivo Peets

 • Gerassimovi „doktriini“ kommenteeritud tõlge: sõjalises ja hübriidsõja kontekstis. Vladimir Sazonov, Jaanus Sägi

 


tk1

 

Turvalisuskompass

 nr 1

2021/1

PEATOIMETAJA: Jaanika Puusalu

KEELETOIMETAJA: OÜ Rereeda

MAKETT JA KÜLJENDUS: Jan Garshnek

FORMAAT: PK

MÕÕDUD: 158 x 230 mm

LK ARV: 204

ILMUMISAEG: 29.11.2021

AJAKIRI DIGIRIIULIS: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2844

 

Turvalisuskompassi esimene number esitab mitmekesise valiku sisejulgeolekualasest teadustegevusest, sh uurimistöid mitmest õppega seotud aspektist ning ülevaate tehtud projektidest ja toimunud konverentsidest.

 

Artiklid:

 • Rakenduskõrgkoolide koostöösuundumused peamiste huvigruppidega Eesti, Saksamaa, Soome ja Norra sisejulgeoleku valdkonna rakenduskõrgkoolide näitel. Anne Valk, Mairit Kratovitš

 • Eesti päästemeeskonna juhtide visiõppepõhise hindamise rakendamine ja tulemused. Stella Polikarpus, Kady Danilas

 • Poliittõkestus kui kommunikatsioonitehnika äärmuslike sõnumite levitamiseks. Hannes Parmo

 • Kohtuekspertiisi aluspõhimõtete uurimine klassikalise teadustöö kvantitatiivsete meetoditega tulirelva padruni omaduste ja kuulile jäävate jälgede seose näitel. Olger Nõmm, Berit Cavegn

 • Kas doping on spordi siseasi? Remo Perli

 • Lahendused pikka aega ebaseaduslikult Euroopa Liidus ja Norras viibivate isikute olukorrale. Eike Luik

 • Ehitise riskihindamise metoodika. Kadi Luht-Kallas, Alar Valge, Helmo Käerdi, Feliks Angelstok, Kärt Reitel

 • Kehaline aktiivsus ja tervist toetavad tegevused COVID-19 perioodil Sisekaitseakadeemia kogukonna näitel. Epp Jalakas

 • Konverents „Terrorism  erinevatest vaatenurkadest: põhjused ja tõkestamine rahvusvahelises koostöös“. Oksana Belova-Dalton

 • Konverents „Venemaal toimuvate protsesside mõju naabrite turvalisusele ja julgeolekule“. Erkki Koort

 • Üleilmne teadmiste sõda: strateegilise ettekujutuse kasutamine ebakindluse ja hirmu ohjeldamiseks. Holger Mölder, Eric Shiraev