Korduma kippuvad küsimused

 
ÕPPEKOORMUS JA ÕPPIMINE

Kus ja mis aegadel toimub õppetöö sisejulgeoleku magistriõppes?
Õppetöö toimub Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksis, aadressil Kase 61. Loengud toimuvad üle nädala neljapäevast laupäevani. Õpingutes on väga suur osa on iseseisval tööl.

Kas õppesessiooni ajal on võimalik saada ka majutust?
Jah, soovi korral on võimalik ööbida kooli ühiselamus (täpsem info: katrin.salumets [at] sisekaitse.ee, telefon: 696 5339).

Kas magistrantidele makstakse ka õppetoetusi?
Tublimad magistrandid, kelle õppeedukus on väga hea, saavad taotleda erinevaid stipendiume. Kord aastas antakse välja ka Priit Männiku erastipendium parimale sisejulgeolekualasele magistriööle.

Kui ma pole kindel, kui hea on minu inglise keele tase, kas mul tasub tulla katsetele?
Kindlasti. Sisseastumisel toimub inglise keele test, mis koosneb kahest osast:

  • Keeleoskus – sõnavara ja grammatika,
  • Inglise keelsest teaduslikust artiklist inglise keelse lühikokkuvõtte tegemine. 

Kui pääsete testist läbi, kuid tunnete jätkuvalt, et inglise keel on nõrk, saate õppetöö alguses kohe alustada keeleõpingutega valides endale vabaainena inglise keele.

Kas pean ka siis inglise keele testile tulema, kui mul on tunnistus minu inglise keele taseme kohta?
Jah. Kõikide kandideerijate keele taset mõõdame ühtsetel alustel ning eelnevaid keeltekoolide vm tunnistusi arvesse ei võeta. 

Kui olen koolis saksa keelt õppinud, kas siis testitakse minu saksa keele oskust? 
Kahjuks mitte. Kontrollime igal juhul teie inglise keele oskust. Inglise keele oskus on vajalik, kuna enamik teadusartikleid, mida magistritöö tarbeks peate lugema, on inglise keeles. Lisaks toimuvad magistriõppes mõned kohustuslikud ja valikained inglise keeles.

Kas magistritöö kava kirjutamisel võib kasutada ka juhendaja abi?
Jah. Magistritöö, oma tervikprotsessis, valmib tihedas koostöös juhendaja(te)ga. Juhendaja(te) kaasamine juba algstaadiumis on igati oodatud ja teretulnud. Kui teema on paigas, võtke julgelt ühendust oma tulevas(t)e juhendaja(te)ga ning paluge konsultatsiooni.
Magistritöö kava kirjutamisel on kindlasti abiks ka vastav juhend.
Sisejulgeoleku asutuste poolt on samuti edastatud uurimisvajadused – kui endal veel pole, siis ehk leiate sobiva teema.

Kas magistriõppes on võimalik varem õpitud ja omandatud aineid üle kanda? 
Jah, arvestame varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA). Juhul, kui olete mõne meie poolt pakutava aine õpiväljundid juba varasema õppimise või töökogemuse käigus omandanud, on teil võimalik vormistada nõuetekohane taotlus õppeinfosüsteemis. Selleks tuleb esitada VÕTA taotlus, mille vormistamiseks saate küsida täpsemaid juhiseid õppekorralduse spetsialistilt või magistriõppe programmijuhilt. 

Langesin suvel lõpus osakoormusele, aga sooritasin sügissemestril piisavalt aineid juurde, kas ma saan siis kevadsemestriks täiskoormusele tagasi?
Jah, vabade kohtade olemasolul.

Sügisel deklareerisin ja sooritasin rohkem kui ette näeb, ja kas siis kevadel võin sooritada neid selle võrra vähem?
Jah. Peaasi, et õppeaasta lõpuks EAP maht täis tuleks.

Kas täiskoormuse säilitamiseks peab igal semestril eraldi saama vähemalt 30 EAP-d ?
Jah.

Õpin praegu osakoormusõppes. Millistel tingimustel saan kandideerida täiskoormusõppe kohale?
Kandideerida on võimalik siis, kui olete täitnud täiskoormuse nõuded (semestris 30 EAP-d ja õppeaasta lõpuks min 45 EAP-d). Akadeemia võib viia üliõpilase täiskoormusõppesse üliõpilase soovi alusel (avaldus), rahaliste vahendite ja vabade kohtade olemasolul.

Kas tasulisel (osakoormus) kohal olles peab ka aasta jooksul teatud arv EAP-d koguma või piisab semestritasu maksmisest?
Jah, osakoormuse nõuded tuleb siiski täita, ehk õppeaasta lõpuks tuleb minimaalselt kokku saada 30 EAP-d. Üliõpilane, kes ei täida osakoormusõppele kehtestatud nõudeid, eksmatrikuleeritakse.

 

AINETE VALIMINE JA ÕPINGUD

Millal peab ained valima?
Aineid saab valida õppeinfosüsteemis SKA akadeemilises kalendris kehtestatud (deklareerimisperioodi) ajal. 

Kuidas aineid valida?
Aineid saab valida ÕIS-is õppeainete loetelust.

Mis on loengutes osalemise eelduseks?
Loengutes osalemise eelduseks on see, et aine on õppija poolt deklareeritud.

Mida teha, kui olen otsustanud katkestada õpingud?
Kirjutada avaldus enda eksmatrikuleerimiseks ja esitada see õppekorralduse spetsialistile.

 

DEKLAREERIMINE JA EKSAMID

Mida teha, kui deklaratsioon jäi õigeks ajaks esitamata?
Kui soovite midagi peale tähtaega veel deklaratsioonis lisada, siis võtke ühendust õppekorralduse spetsialistiga.

Millal on viimane võimalus sooritada järeleksamit (-arvestust)? 
Järeleksamite ajad on kirjas ainete kalenderplaanis. Kindlasti peavad olema kõik võlgnevused likvideeritud enne magistritöö esitamist eelkaitsmisele.

Kas positiivset hinnet võib parandada?
Selleks, et positiivset hinnet parandada on eelnevalt vajalik ka aine õppejõu nõusolekut. Positiivsele tulemusele „E” sooritatud eksami üks kordussooritus on lubatud. Hindele „D“ või kõrgemale hindele sooritatud eksami kordussooritus toimub ainult õppejõu nõusolekul. 

Kui positiivse hinde parandamisel saan nõrgema tulemuse, siis kumb tulemus kehtima jääb?
Kehtima jääb viimane tulemus.

Kas välisõppes oldud aeg läheb õppimise nominaalaja sisse?
Jah, Erasmuse programmi puhul.

Mul on kehtiv deklaratsioon, aga õppejõud ei leia mind hindamislehelt, milles asi?
Arvatavasti olete jäänud protokollist välja. Palun võtke ühendust õppekorralduse spetsialistiga.
 

AKADEEMILINE PUHKUS

Kas akadeemilist puhkust omal soovil saab võtta kogu õppeaasta vältel?
Akadeemilist puhkust võimaldatakse õppurile tema soovil üks kord kuni üheks aastaks õppuri  nominaalse õppeaja jooksul. Akadeemiline puhkus algab üldjuhul sügis- või kevadsemestri alguses ja lõpeb sügis- või kevadsemestri alguses. Akadeemilist puhkust antakse alates teisest semestrist. 

Õppuril on õigust saada akadeemilist puhkust lisaks:

  • tervislikel põhjustel
  • aja- või asendusteenistuse puhul
  • lapse hooldamiseks kuni lapse kolme aastaseks saamiseni
  • erandkorras õppekorralduslikel põhjustel

Kolledži taotlusel võib õppeprorektor erandkorras lubada akadeemilisele puhkusele esimese semestri õppuril muudel mõjuvatel põhjustel. Akadeemilist puhkust taotletakse nõuetekohase (digi)allkirjastatud avaldusega, mis tuleb saata õppekorralduse spetsialistile. Tema toimetab sellega edasi.
Akadeemilise puhkuse ajal ei ole lubatud likvideerida õppevõlgnevusi (välja arvatud alla 3-aastase lapse hooldamisel).

Kas akadeemiline puhkus pikendab nominaalaega?
Jah

Kui pikaks perioodiks saab võtta akadeemilist puhkust tervislikel põhjustel?
Kuni kaks aastat. Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel esitab üliõpilane meditsiiniasutuse tõendi.

 

ÕPPEINFOSÜSTEEM ÕIS

Mis on õppeinfosüsteem?
Õppeinfosüsteem on akadeemia elektrooniline infosüsteem tasemeõppes õppivatele isikutele, õppejõududele ja töötajatele informatsiooni edastamiseks õppetegevust puudutavates valdkondades. ÕIS-i juurdepääs on ID-kaardi alusel kodulehelt www.sisekaitse.ee.

 

ÕPPETEENUSTASU ja TASULISED TEENUSED

Kas osakoormusõpe on tasuline ja kui palju see maksab?
Jah, osakoormuses õppimine on tasuline. 1 EAP = 44 €

Kas sisejulgeoleku magistriõppes on ka tasuta kohti?
Jah, täiskoormusõppes.