Turvalisuskompass

Logo

Turvalisuskompass on teadusajakiri, mis avaldab nii empiirilistel kui ka teoreetilistel uuringutel tuginevaid turvalisuse- ja julgeolekualaseid artikleid, ülevaateartikleid tehtud projektidest ning läbiviidud uurimistöödest. Ajakirja annab välja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituut.

Turvalisuskompass avaldab eestikeelset eelretsenseeritud originaalset materjali kõikidel teemadel, mis tegelevad ühiskonna turvaliseks toimimiseks ja selle tagamiseks vajalike protsessidega, ning esindavad siseturvalisust puudutavate teadustööde eriilmelisust. Turvalisuse uurimissuunad, mida ajakiri avaldab, hõlmavad valdkondi politseist, vanglateenistustest, tollist, piirivalvest ja päästeteenistusest kuni kriisijuhtimise ja -kommunikatsioonini ning tervishoiuni (sh näiteks tervishoiu töö reguleerimine, elanike vaktsineerimine, varustuskindlus, kriisivalmidus).

Ajakirja teemade ring hõlmab korrakaitset, migratsiooni, tuleohutust, korrektsiooni, sisekaitse valdkonna institutsioonide organisatsioonikäitumist ja strateegilist juhtimist, ennetustööd, innovaatilisi (tehnoloogilisi) lahendusi, kriminoloogiat, julgeolekut, põhiseadusliku korra kaitset, vastuluuret, hübriidohte, uusi ohte ja väljakutseid, institutsioonidevahelist koostööd. Need teemad ei moodusta aga lõplikku ja piiravat loendit.

Turvalisuskompassi toimetuskolleegiumisse kuuluvad Eesti teadlased ja siseturvalisuse spetsialistid. Ajakiri vastab ETIS-e 1.3. kategooria teadusajakirja klassifikatsiooni nõuetele.

ISSN 2806-1306 (trükis)

ISSN 2806-1314 (pdf)


Turvalisuskompassi toimetamispoliitikaga saab tutvuda SIIN.

Toimetuskolleegium:  

Peatoimetaja
Jaanika Puusalu

Tegevtoimetaja
Triin Rätsepp


Sisekaitseakadeemia, sisejulgeoleku instituut, nooremteadur
 

Sisekaitseakadeemia, teadustöö koordinaator

Toimetuskolleegiumi liikmed:  

 

Kadi Luht-Kallas

Viola Mäemurd

Martin Perling

Tauno Suurkivi

Indrek Saar

Krista Aas

 

 

Sisekaitseakadeemia, päästekolledž, vanemlektor

Siseministeerium, strateegia- ja arendusosakond, osakonnajuhtaja

Kaitsepolitsei, peadirektori asetäitja

Päästeamet, peadirektori asetäitja

Sisekaitseakadeemia, finantskolledž, maksunduse ja tolli õppetool, professor

Politsei- ja Piirivalveamet, peadirektori asetäitja arenduse alal


TK2

Turvalisuskompass

 nr 2 

2022/1

PEATOIMETAJA: Jaanika Puusalu

KEELETOIMETAJA: OÜ Rereeda

MAKETT JA KÜLJENDUS: Jan Garshnek

FORMAAT: PK

MÕÕDUD: 158 x 230 mm

LK ARV: 171

ILMUMISAEG: 30.05.2022

AJAKIRI DIGIRIIULIS: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2876

 

Ajakiri sisaldab kolme originaalset teadusartiklit, kolme ülevaateartiklit ning üht välismaise artikli kommenteeritud tõlget eesti keelde.

Artiklid:
 • Värbamisoht – oht, mida saab ennetada. Martin Purre

 • Mis asi see on, mida nimetatakse kriminalistikataktikaks? Raivo Öpik

 • Avaliku sektori kriisiotsustamist mõjutavad tegurid koroonakriisi algfaasis Saaremaa valla ja Tallinna linna kriisiüksuste näitel. Hannes Nagel, Anne-May Nagel

 • Kuidas mõista ja vähendada ühiskonna haavatavust kriisides? Kati Orru, Sten Hansson, Margo Klaos, Kristi Nero, Sten Torpan, Ingeliis Siimsen

 • Olukorrateadlikkuse, olukorramõistmise ja kallutatuse mõõtmine siseturvalisuse valdkonnas. Stella Polikarpus, Kady Danilas

 • Afganistani kriis: võõras mure või võimalus õppida laiapindset riigikaitset? Ivo Peets

 • Gerassimovi „doktriini“ kommenteeritud tõlge: sõjalises ja hübriidsõja kontekstis. Vladimir Sazonov, Jaanus Sägi

 


tk1

Turvalisuskompass

 nr 1

2021/1

PEATOIMETAJA: Jaanika Puusalu

KEELETOIMETAJA: OÜ Rereeda

MAKETT JA KÜLJENDUS: Jan Garshnek

FORMAAT: PK

MÕÕDUD: 158 x 230 mm

LK ARV: 204

ILMUMISAEG: 29.11.2021

AJAKIRI DIGIRIIULIS: https://digiriiul.sisekaitse.ee/handle/123456789/2844

 

Turvalisuskompassi esimene number esitab mitmekesise valiku sisejulgeolekualasest teadustegevusest, sh uurimistöid mitmest õppega seotud aspektist ning ülevaate tehtud projektidest ja toimunud konverentsidest.

 

Artiklid:

 • Rakenduskõrgkoolide koostöösuundumused peamiste huvigruppidega Eesti, Saksamaa, Soome ja Norra sisejulgeoleku valdkonna rakenduskõrgkoolide näitel. Anne Valk, Mairit Kratovitš

 • Eesti päästemeeskonna juhtide visiõppepõhise hindamise rakendamine ja tulemused. Stella Polikarpus, Kady Danilas

 • Poliittõkestus kui kommunikatsioonitehnika äärmuslike sõnumite levitamiseks. Hannes Parmo

 • Kohtuekspertiisi aluspõhimõtete uurimine klassikalise teadustöö kvantitatiivsete meetoditega tulirelva padruni omaduste ja kuulile jäävate jälgede seose näitel. Olger Nõmm, Berit Cavegn

 • Kas doping on spordi siseasi? Remo Perli

 • Lahendused pikka aega ebaseaduslikult Euroopa Liidus ja Norras viibivate isikute olukorrale. Eike Luik

 • Ehitise riskihindamise metoodika. Kadi Luht-Kallas, Alar Valge, Helmo Käerdi, Feliks Angelstok, Kärt Reitel

 • Kehaline aktiivsus ja tervist toetavad tegevused COVID-19 perioodil Sisekaitseakadeemia kogukonna näitel. Epp Jalakas

 • Konverents „Terrorism  erinevatest vaatenurkadest: põhjused ja tõkestamine rahvusvahelises koostöös“. Oksana Belova-Dalton

 • Konverents „Venemaal toimuvate protsesside mõju naabrite turvalisusele ja julgeolekule“. Erkki Koort

 • Üleilmne teadmiste sõda: strateegilise ettekujutuse kasutamine ebakindluse ja hirmu ohjeldamiseks. Holger Mölder, Eric Shiraev