Nõunike kogu

Nõunike kogu on akadeemiat ning õppekavadele vastavaid valitsusasutusi ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mis teeb nõukogule, siseministrile ning haridus- ja teadusministrile ettepanekuid ning annab hinnaguid akadeemia, sh õppekavade arengut puudutavates küsimustes.

Nõunike kogu liikmed:
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse ning kõrg- ja
        kutsehariduse poliitika asekantsler
 • Justiitsministeeriumi kantsler
 • Justiitsministeeriumi vanglate valdkonda juhtiv asekantsler
 • Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler
 • Siseministeeriumi pääste- ja kriisivalmiduse asekantsler
 • Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler
 • Häirekeskuse peadirektor
 • Kaitsepolitseiameti peadirektor
 • Maksu- ja Tolliameti peadirektor
 • Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor
 • Päästeameti peadirektor
Nõunike kogu ülesanded on:

1) teha Siseministeeriumile ning Sisekaitseakadeemia rektorile ja nõukogule ettepanekuid
    Sisekaitseakadeemia arengu kohta, lähtudes valdkonna arengueesmärkidest;
2) teha Sisekaitseakadeemia nõukogule ettepanekuid Sisekaitseakadeemia arengukava eelnõu kohta;
3) teha Siseministeeriumile ettepanekuid Sisekaitseakadeemia tegevust puudutava osa kohta
    siseturvalisuse arengukava programmis ning selle rahastamiskavas ja lisavajaduste taotlustes;
4) kuulata Sisekaitseakadeemia rektori ülevaadet viimase õppeaasta õppe-, teadus- ja arendustegevuse
    muutustest ning järgmise õppeaasta plaanidest;
5) kuulata kord aastas Sisekaitseakadeemia Vilistlaskogu ettepanekuid Sisekaitseakadeemia arengu
    kohta;
6) kuulata ära nende Sisekaitseakadeemia rektori kandidaatide visioon Sisekaitseakadeemia arengust,
    kelle rektori valimise komisjon esitab valdkonna eest vastutavale ministrile töölepingu sõlmimiseks,
    valida eeliskandidaat ja edastada arvamus rektori valimise komisjonile;
7) avaldada Sisekaitseakadeemia rektorile ja nõukogule ning valdkonna eest vastutavale ministrile
    vajaduse korral arvamust muudes Sisekaitseakadeemia arengu ning õppe-, teadus- ja
    arendustegevuse küsimustes.