Keeleoskuse testimine

 

Eesti keele oskuse testimine

Kõigil kutse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavadel on üks kandideerimistingimus eesti keele oskus, sest Sisekaitseakadeemia õppekeel on eesti keel.

Eesti keele oskust tõendab:

  1. täies mahus eesti keeles omandatud põhi-, kesk- või kõrgharidus;
  2. Haridus- ja Noorteameti (HARNO) eesti keele C1-taseme tunnistus;
  3. akadeemia korraldatud eesti keele kursuste lõpus positiivsele tulemusele sooritatud eesti keele test.

Kui aga eesti keele oskust neil viisidel tõendada ei ole võimalik, tuleb läbida akadeemia eesti keele oskuse test. Eesti keele oskuse testil ei ole võimalik osaleda vanglaametniku ja korrektsiooni õppekava kandidaadil. Need kandidaadid saavad tõendada eesti keele oskust vaid punktides 1 ja 2 toodud viisidel.

Eesti keele oskuse test kestab kokku umbes poolteist tundi ja selle eesmärk on selgitada välja kandidaadi eesti keele kirjalik väljendusoskus. Kandidaat peab kirjutama kuuldud teksti põhjal kokkuvõtte. Teksti loetakse ette kaks korda ja kuulamise ajal võib kandidaat teha märkmeid. Kokkuvõtte pikkus peab olema vähemalt 250 sõna. Testilt on võimalik saada kuni 100 punkti, kuid testi sooritamise lävend on 40 punkti. Saadud tulemust ei arvestata üldise konkursipunktide hulka.

 

Eesti keele intensiivkursus

Kandidaat, kes sai eesti keele oskuse testil 40–60 punkti, peab osalema augustis eesti keele intensiivkursusel. Intensiivkursus toimub 5.–16. augustil ning kursuse maht on 72 tundi, sh iseseisev töö. Kursuse eesmärk on arendada eesti keele suulist ja kirjalikku väljendusoskust, et õppuril oleks kergem eesti keeles õpinguid alustada. Kandidaat immatrikuleeritakse, kui ta on kursusel aktiivselt osalenud, esitanud õpimapi ning sooritanud kursuse lõpus arvestuse.  Täpsem info triin.kibar [at] sisekaitse.eedata-linkindex="0".

 

Vene keele oskuse testimine

Päästekorraldaja õppekava kandidaat peab sisseastumisel sooritama akadeemia vene keele oskuse testi. Erialase tööga toimetulekuks peab kandidaat oskama vene keelt vähemalt B1-tasemel. Vene keele testil peavad kandidaadid kuulama venekeelset teksti ja vastama küsimustele. Vajadusel saab teha märkmeid paberile, kuid vastused tuleb saata testi lõpus hindamiskomisjonile meili teel. Keeletesti hinnatakse 12-punktisel skaalal ning kandidaat peab katse sooritamiseks saama vähemalt 9 punkti. Keeletesti punktid ei lähe kandidaadi konkursipunktide arvestusse.

 

Inglise keele oskuse testimine

Kõik magistriõppe kandidaadid peavad sooritama inglise keele oskuse testi, sest õppimise ajal on vaja läbi töötada üpris palju ingliskeelset materjali. Inglise keele oskust hinnatakse 20-punktisel skaalal ning saadud punktid lähevad kandidaadi konkursipunktide arvestusse. Test koosneb kahest osast: tasemetest ja artikli kokkuvõtte kirjutamine. Tasemetestil on võimalik koguda maksimaalselt 8 punkti ning ümberjutustuse eest 12 punkti. Aega tuleb testimiseks arvestada 1 tund ja 15 minutit. Vaata hindamiskriteeriume siit.