Inglise keel

Inglise keele algtase

Kontaktõppes antud kursust ei toimu, küll aga saab läbida või korrata üle vastavad teemad online-kursusena Moodle’i keskkonnas.

Inglise keel, madalam kesktase

2 EAP, 36 akadeemilist tundi, mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud) 
Kursuse eesmärk on luua võimalused igapäevaseks suhtlemiseks vajaliku sõnavara ning grammatikastruktuuride omandamiseks ja kinnistamiseks A2 tasemel.


Ainekursuse edukal läbimisel üliõpilane:
•    eristab tekstides olulist infot ebaolulisest ning koostab suulise kokkuvõtte loetud raamatu või artikli kohta (6-8 minutit). Kokkuvõte on üheselt mõistetav tekst, milles on esitatud oluline informatsioon ning kasutatakse teksti siduvaid sõnu ja väljendeid. Esitlusel kasutab tudeng märkmeid vaid kohati ning vastab õppejõu ja kaasõppijate küsimustele. Võib esineda mõningaid vigu grammatiliste struktuuride kasutamisel, kuid need ei takista öeldust arusaamist.
•    selgitab lühidalt oma seisukohti ja otsuseid, sealhulgas erialaga seotud teemadel. Vestlus läbitud teemadel, kasutades kursusel omandatud sõnavara. Sõnavara on asjakohane ja piisav; kõneleja emakeele mõju hääldamisele ei takista sõnumist arusaamist. Esineb vigu grammatika põhivaras, mis aga ei takista sõnumi edastamist. Üliõpilane moodustab ja esitab asjakohaseid küsimusi, vastab küsimustele; osaleb aktiivselt vestluses.
•    rakendab omandatud keelelist kompetentsi oma erialaga seotud suhtlussituatsioonides;
•    koostab lihtsaid sidusaid tekste kursusel läbitud teemal (sh e-kirja). Teksti kirjutamine aineprogrammi raames läbitul teemal, milles on esitatud oluline informatsioon, tekst on struktureeritud, esitatud ladusas keeles, kasutades kursusel omandatud sõnavara. Vorm, grammatika: tekst on 120-150-sõnaline, võib esineda mõningaid vigu grammatiliste struktuuride kasutamisel ning õigekirjas, kuid need ei takista kirjutatu mõistmist. Kasutab lihtsaid siduvaid sõnu.


Käsitletakse muuhulgas järgmisi teemasid:
Välimus ja isikuomadused; töö ja ametid: kultuuriline mitmekesisus, erinevad suhtlusolukorrad (viisakusastmed); asukoha kirjeldus ja tee juhatamine; reisimine ja transport; globaliseerumine; meedia; ettekannete koostamine ja esitamine.


Inglise keel, kesktase

2 EAP, 36 akadeemilist tundi, mitteeristav hindamine (arvestatud/mittearvestatud)
Kursuse eesmärk on luua võimalused igapäevaseks suhtlemiseks vajaliku sõnavara ning grammatikastruktuuride omandamiseks ja kinnistamiseks B1 tasemel.


Ainekursuse edukal läbimisel üliõpilane:
◦    koostab suulise teksti aineprogrammis läbitud teemadel. Koostab suulise kokkuvõtte loetud raamatu või artikli kohta (6-8 minutit) ning vastab kaasüliõpilaste esitatud küsimustele. Kokkuvõttes on esitatud  oluline informatsioon, kasutatav sõnavara on teksti edasiandmiseks piisav ja asjakohane, kasutab teksti siduvaid sõnu ja väljendeid ning kasutab märkmeid vaid kohati. Võib esineda mõningaid vigu grammatiliste struktuuride kasutamisel, kuid need ei takista öeldust arusaamist.
◦    arendab ettevalmistuseta vestlust läbitud teemadel, põhjendades oma seisukohti. Vestlus läbitud teemadel, kasutades kursusel omandatud sõnavara. Sõnavara on asjakohane ja piisav; kõneleja emakeele mõju hääldamisele ei takista sõnumist arusaamist Võib esineda mõningad vigu, mis ei takista sõnumi edastamist. Moodustab ja esitab asjakohaseid küsimusi, vastab küsimustele, põhjendab oma arvamust, osaleb aktiivselt vestluses.
◦    rakendab kursusel omandatud keelelist pädevust suhtlussituatsioonides;
◦    edastab informatsiooni, kasutades siduvaid sõnu ja sõnaühendeid, põhjendades oma seisukohti. 180-200-sõnalise essee või raporti kirjutamine kursusel läbivõetud teemal.


Käsitletakse muuhulgas järgmisi teemasid:
Sisekaitseakadeemia (struktuur ja õpingud); töö ja igapäevased tööolukorrad; ettevõtte kultuur; tervis ja vigastused; transpordivahendid; koosolekud ja läbirääkimised; essee kirjutamine.

Erialane inglise keel

54/72 akadeemilist tundi vastavalt erialale, eristav/mitteeristav hindamine vastavalt erialale


Mooduli läbimisel üliõpilane:
• analüüsib pikemaid ingliskeelseid erialaseid tekste ning arendab vestlust inglise keeles tööalastes suhtlusolukordades, väljendades ja põhjendades oma seisukohti; 
• kirjutab ingliskeelseid tekste erialaga seotud teemadel, kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti; 
• koostab inglise keeles selge ja üksikasjaliku suulise esitluse erialasel teemal.

Hindamismeetodid
Aktiivne ja ettevalmistatud osalemine vähemalt 80% kontakttundides.
Kirjalike ja suuliste kodutööde ja klassis tehtavate ülesannete õigeaegne esitamine/täitmine. 
Ettevalmistatud 8-10-minutiline lõppesitlus, mis tugineb vähemalt kolmele loetud erialasele (teaduslikule) artiklile, kaasüliõpilaste esitatud küsimustele vastamine.

Hindamiskriteeriumid
Kodutööd ja ülesanded on esitatud õigeaegselt. Ettevalmistatud ja aktiivne osalemine vähemalt 80% kontakttundidest.
Lõppettekande hindamisel:
Kasutatav sõnavara on sõnumi edastamiseks piisav. Esinevad mõningad grammatikavead, näiteks aegade vale kasutamine, mis ei takista ettekandest arusaamist. Võivad esineda mõningad hääldusvead. Kõneleja emakeele mõju hääldamisele ei takista kõnest arusaamist. Kõneleja on võimeline end väljendama suurema kõhkluseta, kasutab esinemisel märkmeid, kuid hoidub teksti maha lugemast. Mõnikord otsib sõnu, et soovitut välja öelda. Kasutab enamlevinumaid teksti siduvaid sõnu ja väljendeid.
Ettekanne (8-10 minutit) on arusaadav, struktureeritud ja koostatud PowerPoint/Prezi vms esitlusprogrammiga, üldmulje on korrektne. Üliõpilane oskab enamasti põhjendada oma seisukohti ning vastata kuulajate küsimustele.