Toll ja maksundus (päevane õpe)

 

Tolli ja maksunduse eriala eesmärgiks on:

  • luua üliõpilastele võimalused kaasaegse maksu- ja tollispetsialistile vajaliku erialase rakenduskõrghariduse omandamiseks;
  • toetada üliõpilaste kujunemist usaldusväärseteks, kliendikeskseteks, koostööaltiks, nõustamisoskuslikuks ning uuendusmeelseteks spetsialistideks;
  • toetada üliõpilastel teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis on vajalikud magistriõppe tasemel õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Eriala lõpetanu saab kaasa kõik need universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas Maksu- ja Tolliametis kui ka muudes asutustes.

 

Tutvu tolli ja maksunduse õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2019/2020 õa

30

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

maksundus, toll

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

 

Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

 

 

 

Vastuvõtukatsed

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Ei pea tegema kui kandidaadil on eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

Sooritatud / mittesooritatud

40 punkti

NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus

60 punkti

20 punkti

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Sisekaitseõppes osalemine (maksu ja tolli mooduli läbimisel)

 

5 punkti

5 punkti

 

-

-

KOKKU

 70 punkti

 20 punkti

     

Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 55 punkti

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis. 

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

TÄPSEM INFO FINANTSKOLLEDŽI KOHTA:

Finantskolledži kodulehekülg

Ulvi Lahe (ulvi.lahe [at] sisekaitse.ee)

 

Viimane muutmine: 06.03.2019

 

Eriala valdkond