Hübriidkonverents „Digiühiskond: mõtleme veel“

Hübriidkonverents „Digiühiskond: mõtleme veel“

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus koostöös Cybernetica ASga korraldab 9. mail 2024.a hübriidkonverentsi „Digiühiskond: mõtleme veel“.

Eesti digiühiskonna arenguvisioonidel on oluline roll nii tehnoloogilise võimekuse suunaseadjana kui ka Eesti kui uuendustele avatud väikeriigi loo jutustamisel. Täna seavad need eesmärgi liikuda veelgi ulatuslikuma tehnoloogiate kasutuselevõtu poole, milles on olulisel kohal andmekasutuse abil järjest suurenev digiteenuste kasutusmugavus, koostalitusvõime ja tõhusus.  Kavandatav  tehnoloogiline areng, mida sisustab sõltuvuse suurenemine automatiseeritud digiprotsessidest, toob aga lisaks mainitud hüvedele kaasa olulisi muutusi andmeturvalisuse, teenuste jätkusuutlikkuse ning tehnoloogilise rajasõltuvuse mõttes. Samaaegselt mõjutab plaanitav oluliselt nii kodaniku põhiõiguseid, rolli, tunnetust kui ka hakkamasaamist digiühiskonnas. 

Ent kas digitaalset tulevikku kavandades on kõik olulised inimest ja ühiskonna korraldust puudutavad küsimused esitatud ja rahuldavad vastused leidnud? Või on midagi küsimata jäänud, mille tõttu võime end pikas perspektiivis soovimatutele radadele lukustada? Kas oleme vajalikul määral kokku leppinud, mida meie ühistes plaanides tähendavad kesksed sõnad digiühiskond, e-riik, personaalne riik, inimkesksus, proaktiivsus jt? Eesrindlikkus digiriigi mõttes nõuab kodanike heaolu tagamiseks ka eesrindlikkust  digisfääri eetilistes aspektides ning julgust otsida lahenduskäike tehnoloogiate arendamisest keerulisematele ühiskonna ülesehitust ning alusväärtuseid puudutavatele küsimustele.

Konverents loob interdistsiplinaarse platvormi, kus arutleda arenguvisioonidega kaasnevate väljakutsete ja kitsaskohtade üle samaaegselt nii eksperdi kui kodaniku seisukohalt. Konverentsile on osalema oodatud digiarenguga kaasnevate sotsiaalsete, õiguslike, tehnoloogiliste, turvalisuse tagamise jt. seotud küsimuste lahendamise eest vastutust tundvad isikud nii ekspertide kui kodanikena.

Konverentsi algus on kell 12.00 (kohaliku aja järgi) ja töökeeleks eesti keel. 

AJAKAVA * 

11:45 - 12:00 Kogunemine ja tervituskohv

12:00 - 12:15

Avasõnad

Jaanika Puusalu, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse teadur

Tanel Mällo, Cybernetica AS teadur

12:15

1. paneel

12.15 - 12:30

Anu Masso, TalTech, Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi kaasprofessor tenuuris

„Millised on kodanike ootused heaolu automatiseerimisele Eestis?“

Otsuste automatiseerimine heaolusektoris, nagu näiteks tervishoius, võib tagada efektiivsema riigivalitsemise, kuid samas tõstatab olulised küsimused seoses võrdsuse, õigluse ja kodanike eelistuste arvestamisega. Antud ettekanne pakub ülevaadet kodanike teadlikkusest, usaldusest ja hirmudest seoses automatiseeritud otsustega, toetudes Eesti, Saksamaa ja Rootsi elanike seas läbiviidud võrdlusuuringule.

12:30 - 12:45

Andres Parve, Sisekaitseakadeemia päästekolledži kriisireguleerimise analüütik

„Riigi ja ühiskonna toimepidevuse väljakutsed digitaliseerimisprotsessis“

Valitsuse ja riigiasutuste toimepidevuse tagamine, elutähtsate teenuste toimimine ning elanikkonnakaitse korraldamine on kompleksne ja omavahel sõltuv süsteem. Kuidas luua digiühiskonna jaoks sobivam hukukindel terviksüsteem eesmärgiga tagada riigi toimimine kõikides olukordades sõltumata kriisi iseloomust?

12:45 - 13:00

Dan Bogdanov, Cybernetica AS infoturbe instituudi direktor, akadeemik

„Kuidas hoida Eesti hajusa e-riigi printsiipe tehisintellekti ajastul?“

Varasemalt toodi X-tee turvaserverites hoitud andmed üksikisikule teenuste osutamiseks kokku. Proaktiivsed teenused toovad andmeid järjest suuremas mahus kokku ilma isiku autonoomse soovita ning tehisintellekti treenimine ja sarnased rakendused veelgi suuremas mahus.

   

13:00 - 13:40

Modereeritud mõttevahetus 1. paneeli osalejate ja kuulajatega

13:40 - 14:00

Sirutuspaus

14:00

2. paneel

14:00 - 14:15

Paloma Krõõt Tupay, Tartu Ülikool, õigusteaduskonna riigiõiguse kaasprofessor

„Digiriigi kohustused inimese ees“

Ühest küljest on Eesti digi-riik inimese elu lihtsamaks teinud. Teisest küljest on meie riigil ka majanduslik huvi oma inimeste andmete üha intensiivsema töötlemise vastu. Sageli on need ka inimesed ise, kes soovivad teistele oma andmeid pakkuda. Mil määral peaks riik neid selles osas kaitsma? Või peaks ta hoopis toetama inimeste vabadust oma andmeid müüki panna? Et paremini mõista digiriigi mõtet, peame ka täpsemalt mõtestama riigi rolli selles.

14:15 - 14:30

Kati Orru, Tartu Ülikool, ühiskonnateaduste instituudi kestlikkuse sotsioloogia kaasprofessor

„Multikriisid ja ühiskondlik haavatavus“

Digiühiskond loob soodsa pinnase multikriiside tekkeks. Kuidas hinnata ja ennetada digikriiside kaskaadseid mõjusid?

14:30 - 14:45

Madis Tapupere, riigi CTO, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

„Missugused küsimused oleme e-riiki ehitades küsimata jätnud?“

14:45 - 15:25

Modereeritud mõttevahetus 2. paneeli osalejate ja kuulajatega

15:25 - 15:40

Konverentsi kokkuvõte

Peeter Laurits, kunstnik

15:40 - 16:00 Edasised tegevused ja lõppsõna

* Korraldajatel on õigus ajakava muuta

 

Registreerumine on lõppenud!Sündmus toimub hübriidvormis – nii MS Teamsi kaudu kui Sisekaitseakadeemia konverentsikeskuses Eduard Raska auditooriumis (A108, Kase 61, Tallinn). Palume registreerumisvormil kindlasti märkida reaalne osalemisviis.

MS Teamsis osalejatel palume veenduda, et teie arvutis või nutiseadmes rakendus töötab, ja vajadusel see alla laadida.
Avame virtuaalse ligipääsu MS Teamsi ruumi 9. mail kell 11.45.

Sündmus salvestatakse. Salvestise saamiseks palume registreerumisvormil teha vastaval real märge.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.   

 

Lisainfo:
Triin Rätsepp, teadustöö koordinaator
E-post: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee (t)data-ogsc="" data-outlook-id="a4d53289-ff4f-4b77-99fb-da1d7721a139" title="mailto:triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee"riin.ratsepp [at] sisekaitse.ee

 

Logomärk