Keelemoodulite nõuded

Vene keel algtase

HINDAMINE:    Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. 
Moodul hinne kujuneb esitluse, vestluste (dialoogide),  testide ja kursusel läbitud teemadel sõnastiku koostamise, teksti jutustamise  alusel.

Arvestuse eeldused:
1. üliõpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides;
2. üliõpilane on lugenud (ilma tähestiku abita) ja jutustanud teksti  tulemusele "arvestatud"; 
3. üliõpilane on koostanud sõnastiku loetud tekstidest;
4. üliõpilane on sooritanud tulemusele "arvestatud"  testid;
Nimetatud ülesanded on sooritatud õppetöö viimaseks kontakttunniks jooksvalt  õppetöö jooksul kuid mitte hiljem kui viimaseks kontakttunniks enne arvestust.

Arvestuse korraldus.

1. Esitlus:

Üliõpilane jutustab  iseendast kursusel omandatu piires. (5-7 minutit)

2. Vestlus:

Üliõpilane vastab õppejõu küsimustele. Saab küsimustest aru ja vastab küsimustele.

- teab kursusel läbitud nimisõnu – eestikeelseid vasteid, sugu  ja arvu;

- teab kursusel läbitud omadussõnu ja ühildab nimisõnaga;

- teab küsisõnu,  moodustab küsimusi;

- kasutab isikulisi ja omastavaid  asesõnu lausete moodustamisel (я…, , у меня, мой..., мне …..)

- teab põhiarvsõnu;

- kasutab järgarvsõnu lauses;

- teab tegusõnade pööramist (жить, работать, учиться);

- teab tegusõna oleviku, mineviku ja tulevikuvorme.

NB! Arvestuse ülesanded ei vaja ettevalmistusaega kohapeal.

Arvestusel võib üliõpilane vajadusel kasutada  enda koostatud süstematiseeritud materjale.

Materjale võib kasutada ka vastamise ajal.

Vene keel madalam kesktase 

Eeldusaine: vene keele oskus tasemel A1                                                          

Hindamine: moodulit hinnatakse mitteeristatvalt. 

 Arvestuse eeldused: 

1. õpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides; 

2. üliõpilane on koostanud tekstidest kokkuvõtted ja need jutustanud (kokkuvõtteid vastatakse kas kursuse jooksul või arvestusel, kokkuleppel õppejõu ja õppijate vahel)

3. üliõpilane on sooritanud tulemusele "arvestatud" testid ja kirjalikud tööd.

*Kui üliõpilane ei ole tähtajaks sooritanud testi, saab kordustesti teha konsultatsioonis kas suuliselt või kirjalikult valikvastusteta, kasutades käänete tabelit.  

Nimetatud ülesanded on sooritatud õppetöö viimaseks kontakttunniks jooksvalt  õppetöö jooksul kuid mitte hiljem kui viimaseks kontakttunniks enne arvestust. 

Arvestusel üliõpilane demonstreerib järgmist: 

1.      Koostab ja esitab koos kaaslasega läbitud teemadest  dialoogid: 

 • Словесный портрет. 
 • Проверка личных данных. 
 • Разговор по телефону, встреча (официальная). 
 • Как пройти, как проехать? Где это находится? 

 Dialoogides  üliõpilane kasutab väljendeid loetud tekstidest ja omandatud grammatilisi struktuure. 

Vastab õppejõu(dude) küsimustele. 

 Ülejäänud teemade valdamist demonstreerib üliõpilane õppejõu(dude) küsimustele   vastates. 

2. Vastab õppejõu(dude) küsimustele järgmiste teemade piires 

Teemad: 

 • Разрешите представиться! Я студент Академии Внутренней обороны Эстонской Республики: учеба, работа, образование, профессия.
 • Свободное время, хобби.
 • Страны мира. Языки. Национальности.

Arvestuse korraldus: 

 • Üliõpilane tuleb arvestusele koos  kaaslasega, kes selgub loosiga kohapeal. 
 • Arvestuse ruumis võtab kumbki paariline loosiga ühe dialoogi teema. 
 • Üliõpilased  valmistavad  ette  ja esitavad koos kaaslasega  2 eelpool nimetatud dialoogi. Ettevalmistusajal lepivad üliõpilased kokku, kes millist rolli dialoogis esitab. 
 • Mõlema ülesande  ettevalmistusaeg  kokku  7-10  minutit 
 • Ettevalmistuse ajal võib kasutada enda koostatud  materjale, nimisõna ja omadussõna käänete tabelit. 
 • Vastamise ajal võivad kaasas olla vaid enda tehtud eestikeelsed märkmed (võtmesõnad, väljendid). Vastatakse korraga oma ja paarilise dialoogi. 
 • Vastatakse õppejõu(dude) küsimustele. 

Suulise väljendusoskuse arendamine vene keeles 

Eeldusaine: vene keel madalam kesktase

HINDAMINE: moodulit hinnatakse mitteeristatvalt, vastavalt õpiväljunditele.

Hindamisülesanne: Demonstratsioon - osalemine ühes suhtlussituatsioonis/ rollimängus kursuse jooksul läbitud teemadel.

Arvestuse eeldused:
1. üliõpilane on aktiivselt osalenud kontakttundides ja 

Rollimängude teemad:
1.    Дружеская беседа. 
2.    В пути.  
3.    В гостинице. 
4.    Вы сдаёте квартиру?

Arvestuse korraldus

1. Õppijad tulevad kohale rümana (3-4 inimest rühmas). Rühma koosseis selgub kohapeal enne arvestust loosiga.

2. Aega ettevalmistuseks 7-10 minutit. Ettevalmistuse ajal tohib kasutada enda koostatud materjale. 

3. Vastamise ajal võivad kaasas olla vaid enda tehtud eestikeelsed märkmed (võtmesõnad, väljendid).

 

Sissejuhatus erialasesse vene keelde 

 (toll ja maksundus, politsei ja piirivalve) arvestuse eristuskiri

AINE EESMÄRK:

 • luua võimalused praktilise kõnekeele oskuse kinnistamiseks ning igapäevaseks tööalaseks suhtlemiseks vajaliku keele omandamiseks.

Arvestuse õpiväljundid ja vorm                                                                                                                                   

       Arvestus on suuline; Aine läbimisel üliõpilane:

 • esitleb ennast, kasutades kursusel omandatud keelendeid (sõnavara, grammatilisi struktuure);                                                                                                                                                   
 • eristab tekstides olulist infot ebaolulisest, edastades seda arusaadavas keeles;
 • rakendab kursusel omandatud keelelist kompetentsi erialaga seotud igapäevastes suhtlussituatsioonides, esitades ja vastates küsimustele kursusel läbitud teemade raames                                                                             

Arvestuse eeldused

 • Loengutes osalemine vähemalt 85%;
 • Moodle’ platvormil kajastatud ülesanded iseseisva töö osana on täidetud 100%;
 • Esinemine suulise esitlusega teemal vene keeles (5-7 minutit) teemal „Lubage esitleda! Olen Sisekaitseakadeemia üliõpilane, minu kui üliõpilase töönädal, minu kui tulevase riigiametniku professionaalsed ja isikulised omadused“.

Hindamiskriteeriumid: Sõnavara, hääldamine: suulises esitluses kasutatav sõnavara on sõnumi edastamiseks piisav ja asjakohane; kõneleja emakeele mõju hääldamisele ei takista ettekandest arusaamist. Soravus ja sidusus: suuline esitlus on ladus, üheselt mõistetav, üliõpilane kasutab siduvaid sõnu ja väljendeid, kasutab märkmeid, kuid hoidub ettekande teksti maha lugemisest. Grammatika: esinevad mõningad vead, mis ei takista esitlusest arusaamist. Vorm: esitluse üldmulje on korrektne, struktureeritud (pöördumine, teemaarendus, kokkuvõte, küsimustele vastamine); pikkus on 5-7 minutit.

 • Kursuse käigus üliõpilane koostab suulist kokkuvõtet mitmest erialasest tekstist (ca  5-6 erialast teadet või uudist).

Hindamiskriteerium: kokkuvõttes on esitatud oluline informatsioon, kokkuvõte on loogiliselt üles ehitatud, esitatud ladusas keeles, kasutades omandatud sõnavara. Kõnes esineb mõningaid vigu grammatiliste struktuuride kasutamisel, mis ei takista sisu mõistmist.

 • Kursuse käigus iga üliõpilane peab koostama ja arvestusel esitama erialase sõnastiku ja õpimappi.
 • Jooksvad arvestuslikud kirjatööd (kontrolltööd, töölehed) on täidetud 100%.

Arvestuse ülesehitus

 • Piletite arv (1 pilet, 1 ülesanne-kaasus).
 • Ettevalmistusaeg – 10 min, õppurid tulevad klassi ühe kaupa.
 • Arvestusel õppur saab kasutada enda koostatud sõnastikku ja käsklusi. Arvestuse sooritamise ajal ei tohi õppur ettevalmistatud materjali maha lugeda, vaid toetuda märkmetele ja/või eesti keeles kirjutatud vastuse plaani.

Hindamine

Õpitulemuste mitteeristav hindamine, mille puhul positiivne tulemus on «arvestatud» ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».                                     

Erialase vene keele kasutamine (toll ja maksundus, süüteomenetlus ja piirikontroll) arvestuse/eksami kõrghariduse eristuskiri

Arvestuse/eksami õpiväljundid ja vorm

Eksam (toll ja maksundus) ja arvestus (süüteomenetlus ja piirikontroll) on suuline; õpiväljundid: õppur arendab vestlust vene keeles tööalastes suhtlusolukordades kasutades lihtsaid seostatud lauseid, õppeprotsessis omandatud sõnavara ja keelendeid; selgitab lühidalt oma seisukohti ja otsuseid, selgitab lühidalt menetlustoimingute eesmärke, põhjusi ja sisu.

Arvestuse/eksami eeldused

 • Loengutes osalemine;
 • Moodle’ platvormil kajastatud ülesanded iseseisva töö osana on täidetud 100%;
 • Quizlet’ platvormil sõnavara on õpitud;
 • Esinemine suulise esitlusega erialasel teemal vene keeles (ca 5-7 minutiline esitlus Power Point formaadis 10-13 slaidi, erialasel teemal), kaasüliõpilaste ja õppejõu küsimustele vastamine.

Hindamiskriteeriumid: Sõnavara, hääldamine: suulises esitluses kasutatav sõnavara on sõnumi edastamiseks piisav ja asjakohane; kõneleja emakeele mõju hääldamisele ei takista ettekandest arusaamist. Soravus ja sidusus: suuline esitlus on ladus, üheselt mõistetav, üliõpilane kasutab siduvaid sõnu ja väljendeid, kasutab märkmeid, kuid hoidub ettekande teksti maha lugemisest. Grammatika: esinevad mõningad vead, mis ei takista esitlusest arusaamist. Vorm: esitluse üldmulje on korrektne, struktureeritud (pöördumine, teemaarendus, kokkuvõte, küsimustele vastamine); pikkus on 5-7 minutit.

 • Kursuse käigus üliõpilane koostab ca 80-sõnalisi kokkuvõtteid erialatekstidest (сa 8-10 politseiteated, uudisteksti, artiklit), vastab õppejõu küsimustele.

Hindamiskriteeriumid: Sisu: kokkuvõttes on esitatud oluline informatsioon, kokkuvõte on loogiliselt üles ehitatud, esitatud ladusas keeles, kasutades omandatud sõnavara. Vorm, grammatika: kokkuvõte on ca 80-sõnaline, kõnes esineb mõningaid vigu grammatiliste struktuuride kasutamisel, mis ei takista sisu mõistmist.

 • Kursuse käigus iga üliõpilane peab koostama ja eksamil esitama erialase sõnastiku ja õpimappi.
 • Jooksvad arvestuslikud kirjatööd (töölehed) on täidetud 100%.

Arvestuse/eksami ülesehitus

 • Piletite / ülesannete arv (politsei kõrgharidus – süüteomenetluses 1 pilet/2 ülesannet ja piirivalve - 1 pilet/1 ülesanne, maksunduse ja tolli erialal – 1 pilet/2 ülesannet)
 • Ettevalmistusaeg – 10 min, õppurid tulevad klassi ühekaupa – vestluspartner on õppejõud või õppuri vene keelt emakeelena kõnelev rühmakaaslane.
 • Arvestusel / eksamil õppur saab kasutada ainult enda koostatud sõnastikku ja käsklusi. Arvestuse / eksami sooritamise ajal ei tohi kasutada õppejõu poolt jagatud paberkandjal õppematerjali ning ettevalmistatud materjali maha lugeda, vaid toetuda märkmetele ja/või eestikeelsele vastuse kavale.

Hindamine

Politsei ja piirivalve erialade vene keele moodulitel toimub õpitulemuste mitteeristav hindamine, mille puhul positiivne tulemus on «arvestatud» ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».  Maksunduse ja tolli eriala puhul toimub eristav hindamine ю Õppijate õpiväljundite saavutatuse taset eristatakse järgmise skaala alusel:
  1) «A» (91-100%) – «suurepärane» – silmapaistev ja eriti laiapõhjaline õpiväljundite saavutamise tase, mida iseloomustab väga head taset ületav teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine;

2) «B» (81-90%) – «väga hea» – väga heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane ja loov kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas võivad ilmneda mittesisulised ja mittepõhimõttelised eksimused;

3) «C» (71-80%) – «hea» – heal tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine. Spetsiifilisemate ja detailsemate teadmiste ja oskuste osas avaldub ebakindlus ja ebatäpsus; 

4) «D» (61-70%) – «rahuldav» – piisaval tasemel õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades, erandlikes olukordades avalduvad puudujäägid ja ebakindlus; 

5) «E» (51-60%) – «kasin» – minimaalselt lubataval tasemel olulisemate õpiväljundite saavutamine, mida iseloomustab teadmiste ja oskuste kasutamine tüüpolukordades piiratud viisidel, erandlikes olukordades avalduvad märgatavad puudujäägid ning ebakindlus;

6) «F» (0-50%) – «puudulik» – õppija on omandanud teadmised ja oskused miinimumtasemest madalamal tasemel.