Valik- ja vabaained

 

Õppekava sisaldab kohustuslikke mooduleid/aineid ning valitavaid mooduleid/aineid. Täpsemad valikuvõimalused ja tingimused on sätestatud õppekavas.

 

Rakenduskõrgharidusõppes sisaldab õppekava üldisi valikaineid ning erialaseid valikaineid.

Üldised valikained võimaldavad üliõpilasel arendada õpingute läbimiseks vajalikku keeleoskust, kehalist ja/või vaimselt võimekust oma huvialadele või vajadustele vastavas üldteadmiste ja -kompetentside valdkonnas. Õpinguperioodi jooksul peab üldõpingute valikmooduli mahu täitmiseks valima valikaineid vähemalt 10 EAP ulatuses. Valikmooduli ained igaks õppeaastaks kinnitab õppeprorektor käskkirjaga. Valikainete valimine ja deklareerimine toimub Tahvlis akadeemiliseses kalendris toodud perioodidel.

Soovi korral võib valikmooduli mahu täitmiseks valida üldoskuste omandamiseks orienteeritud õppeaineid teistest Sisekaitseakadeemia õppekavadest või külalisüliõpilasena teistest kõrgkoolidest. Kui üliõpilase keeleoskuse testimise tulemusena selgub, et üliõpilane ei valda nõutaval tasemel eesti, vene ja/või inglise keelt, siis tuleb valida oma keeleoskuse taseme parendamiseks vastava keele valikainekursus. Vähemalt ühe õppeaine peab üliõpilane õpingute jooksul valima vastavalt oma soovile.

Erialased valikained võimaldavad tundma õppida eriala spetsiifilisi valdkondi ning nende valiku tingimused ning maht on sätestatud õppekavas.

 

Kutseõppe õppekava sisaldab valikõpingute mooduleid, mis toetavad ja laiendavad kutseoskusi või seonduvad täiendava kutse või osakutsega. Lühikestes ja väiksemahulistes õppekavades valikmooduleid ei ole.  

 

Viimane muutmine: 04.08.2023