Kutse andmine pääste valdkonna kutsetele

 
KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID
 
PÄÄSTJA, TASE 4

Kutse taotlemise eeltingimused:

- keskharidus;

- töö käigus omandatavate kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus;

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid (kutseeksam):

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- keskharidust tõendava tunnistuse koopia;

- komandopealiku või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta;

- kutseeksami maksekorralduse koopia.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist!

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse päästja, tase 4 või kutse päästja II olemasolu.

 

Kutse  taastõendamiseks tuleb  taotlejal esitada järgmised dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele Päästja, tase 4

või

- teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid tegeval ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise;

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

 

Kutse antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästja, tase 4 või sellega võrdsustatud kutsestandard.

Selleks taotlejal tuleb esitada järgmised dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokument (tunnistuse koopia või VÕTA otsus mis tõendab Päästja, tase 4 kutsestandardile vastavust).

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kompetentsuse hindamismeetodid:

- kirjalik test, praktilised kompleksharjutused, suuline küsitlemine

või

- haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästja, tase 4 kutsestandard.)

Kutse päästja II või enne 14.05.2014 väljastatud tähtajalise kutse Päästja, tase 4 taastõendamisel väljastatakse tähtajatu kutsetunnistus dokumentide alusel.

 

 
PÄÄSTJA, TASE 4 KUTSEEKSAM

- Kutsetaotleja Päästja, tase 4 kutseeksami hindamisjuhend

- Kutsetaotleja Päästja, tase 4 kutseeksami kord

Sihtasutus KUTSEKODA  vara- ja isikukaitse kutsenõukogu kirjaliku hääletamise tulemuste protokoll 15.01.2019 nr 6-4/12 alusel kinnitati Sisekaitseakadeemia kutse andmise tasu päästja, tase 4 kutsele taotleja kohta 154,00 eurot esmasel taotlemisel.

 

 
PÄÄSTEMEESKONNA JUHT, TASE 5

Kutse taotlemise eeltingimused:

- keskharidus;

- vastavus kutsele Päästja, tase 4;

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid (kutseeksam):

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele Päästja, tase 4;

- komandopealiku või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse päästemeeskonna juht, tase 5 või kutse päästespetsialist III olemasolu. 

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele Päästemeeskonna juht, tase 5

või

- teenistuja töötab päästetöö valdkonnas päästetöid juhtival ametikohal või on viimase 12 kuu jooksul juhtinud päästetööd;

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

 

Kutse antakse ka dokumendi alusel, kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästemeeskonna juht, tase 5 või sellega võrdsustatud kutsestandard.

 

Selleks taotleja esitab järgmised dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokument (tunnistuse koopia või VÕTA otsus mis tõendab Päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandardile vastavust).

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kompetentsuse hindamismeetodid:

- kirjalik test, kaasusülesannete lahendamine, päästesündmuse juhtimine reaalses sündmust simuleerivas keskkonnas

või

- haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard).

Kutse päästespetsialist III või enne 14.05.2014 väljastatud tähtajalise kutse Päästemeeskonna juht, tase 5 taastõendamisel väljastatakse tähtajatu kutsetunnistus dokumentide alusel.

 

 
PÄÄSTEMEESKONNA JUHT, TASE 5 KUTSEEKSAM

- Kutsetaotleja Päästemeeskonna juht, tase 5 kutseeksami hindamisjuhend

- Kutsetaotleja Päästemeeskonna juht, tase 5 kutseeksami kord

Sihtasutus KUTSEKODA  vara- ja isikukaitse kutsenõukogu kirjaliku hääletamise tulemuste protokoll 15.01.2019 nr 6-4/12 alusel kinnitati Sisekaitseakadeemia kutse andmise tasu päästemeeskonna juht, tase 5 kutsele taotleja kohta 115,00 eurot esmasel taotlemisel.

 

 
PÄÄSTEJUHT, TASE 6

Kutse taotlemise eeltingimused:

- kõrgharidus

- vastavus kutsele Päästemeeskonna juht, tase 5

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele Päästemeeskonna juht, tase 5.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kompetentsuse hindamismeetodid:

- kirjalik test, kaasülesannete lahendamine, päästesündmuse juhtimine reaalset sündmust simuleerivas keskkonnas.

 

 
PÄÄSTEINSPEKTOR, TASE 5

Kutse taotlemise eeltingimused on:

- keskharidus;

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- keskharidust tõendava tunnistuse koopia;

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse päästeinspektor, tase 5 või kutse päästeinspektor tase III olemasolu.

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- hindamise otsus, millest nähtub, et teenistuja on viimase 12 kuu jooksul läbinud positiivse hindamise vastaval kutsetasemel;

või

- teenistuja töötab Päästeinspektor, tase 5 kutset nõutaval ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamismeetodid:

- suulised küsimused, kirjalike küsimuste lühivastused, protsessi ja tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine, kaasusülesannete lahendamine,

või

- haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on rakenduskõrghariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästeinspektor, tase 5 kutsestandard).

Enne 14.05.2014 väljastatud tähtajalise kutse Päästeinspektor, tase 5 taastõendamisel väljastatakse tähtajatu kutsetunnistus dokumentide alusel.

 

 
PÄÄSTEINSPEKTOR, TASE 6

Kutse taotlemise eeltingimused:

- kõrgharidus;

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse päästeinspektor, tase 6 või kutse päästeinspektor IV olemasolu.

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- hindamise otsus, millest nähtub, et teenistuja on viimase 12 kuu jooksul läbinud positiivse hindamise vastaval kutsetasemel;

või

- teenistuja töötab Päästeinspektor, tase 6 kutset nõutaval ametikohal ning on viimase 12 kuu jooksul läbinud ametikohal ettenähtud hindamise.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamismeetodid:

- suulised küsimused, kirjalike küsimuste lühivastused, valikvastused, protsessi ja tegevuse selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine, kaasusülesannete lahendamine;

või

- haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on rakenduskõrghariduse omandamisel läbinud täies mahus:

  õppekava mille aluseks on Päästeinspektot, tase 6 kutsestandard

  või

SKA päästeteenistuse 4-aastase õppekava).

Enne 14.05.2014 väljastatud tähtajalise kutse päästeinspektor, tase 6 taastõendamisel väjastatakse tähtajatu kutsetunnistus dokumentide alusel.

 

 
PÄÄSTEKORRALDAJA, TASE 4

Kutse taotlemise eesltingimused:

- päästekorraldaja kutsegaridus

või

- keskharidus;

- hädaabiteadete menetleisega seotud:

meditsiinialase väljaõppe läbimine ja

päästealase väljaõppe läbimine ja

politseialase väljaõppe läbimine.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- kõrgharidust tõendava dokumendi koopia;

- kutse taotlemise eeltingimuste viimases punktis  nimetatud väljaõpete läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

Kutse andmisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamismeetodid:

- dokumentide alusel hindamine

või

- haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on Päästekorraldaja, tase 4 kutsestandard).

 

 
PÄÄSTEKORRALDAJA-LOGISTIK, TASE 5

Kutse taotlemise eeltingimused:

-kutse päästekorraldaja, tase 4 kompetentsusnõuetele vastamine;

- töökohal omandatud kutseoskused.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- haridust tõendava tunnistuse koopia;

- Häirekeskuse tõend töökohal läbitud hindamise (tasemetestid ja seire) kohta.

Kutse andmisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamismeetodid:

- dokumentide alusel hindamine;

 

 
PÄÄSTEKORRALDAJA-VALVEVAHETUSE JUHT, TASE 6

Kutse taotlemise eeltingimused:

- kõrgharidus;

- töökohal omandatud kutse oskused.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- haridust tõendava tunnistuse koopia;

- Häirekeskuse tõend töökohal läbitud hindamise (tasemetestid ja seire) kohta.

 

Kutse kompetentsuse hindamismeetodid:

- dokumentide alusel hindamine.

 

 

 

DEMINEERIJA EOD1, TASE 4

Kutse taotlemise eeltingimused:

- keskharidus;

- kehtiv töösuhe demineerimistöödega tegeleva asutuse/organisatsiooniga;

- Päästeameti poolt kinnitatud ja Demineerimiskeskuse poolt korraldatud Demineerija EOD1 kutsestandardile vastava kursuse/kursuste läbimine mahus vähemalt 193 tundi.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- haridust tõendava tunnistuse koopia;

- läbitud kursuse tunnistuse koopia;

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse demineerija EOD1, tase 4 olemasolu;

- korduskoolituse läbimine.

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamismeetodid:

- suuline või kirjalik eksam;

või

- dokumentide alusel.

Enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

 

 
DEMINEERIJA EOD2, TASE 4

Kutse taotlemise eeltingimused:

- keskharidus;

- demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimine;

- demineerija EOD1-na töötamine vähemalt 2 aastat.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- haridust tõendava tunnistuse koopia;

- Päästeameti tõend töökogemuse kohta;

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse demineerija EOD2, tase 4 olemasolu;

- korduskoolituse läbimine.

 

Kutse taastõendamisel esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- läbitud korduskoolituse tunnistuse koopia;

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamine:

- dokumentide alusel hindamine.

Enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

 

 
DEMINEERIJA EOD3, TASE 5

Kutse taotlemise eeltingimused:

- keskharidus;

- demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimine;

- demineerija EOD2-na töötamine vähemalt 2 aastat;

- juhtimiskoolituse läbimine.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- haridus tõendava tunnistuse koopia;

- Päästeameti tõend töökogemuse kohta.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.04.2014 antud tähtajalise kutse demineerija EOD3, tase 5 olemasolu;

- korduskoolituse läbimine.

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- läbitud korduskoolituse tunnistuse koopia;

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamine:

- dokumentide alusel hindamine.

Enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

 

 
POMMITEHNIK EOD3+, TASE 5

Kutse taotlemise eeltingimused:

- keskharidus;

- demineerija/pommitehniku koolituskavas nõutud koolituste läbimine;

- demineerija EOD3-na töötamine vähemalt 3 aastat.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- haridus tõendava tunnistuse koopia;

- Päästeameti tõend töökogemuse kohta.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse pommitehnik (EOD4+), tase 5 olemasolu; taasõendamisel saadakse kutse pommitehnik EOD3+, tase 5;

- korduskoolituse läbimine.

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- läbitud korduskoolituse tunnistuse koopia.

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamismeetodid:

- dokumentide alusel hindamine;

Enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse pommitehnik (EOD4), tase 5 taastõendamine toimub dokumentide alusel; taastõendamisel saadakse kutse pommitehnik EOD3+, tase 5.

 

 
DEMINEERIMISINSTRUKTOR, TASE 6

Kutse taotlemise eeltingimused:

- kõrgharidus või VÕTAga tõestatud vajalik informaalne ja/või mitteformaalne haridus;

- pommitehnik EOD3+-na töötamine vähemalt 2 aastat.

 

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- isikut tõendava dokumendi koopia;

- haridust tõendava tunnistuse koopia;

- Päästeameti tõend töökogemuse kohta.

Kutse andmisega seotud kulud peavad olema tasutud vähemalt 5 päeva enne kutseeksami toimumist.

 

Kutse taastõendamise eeltingimused:

- enne 14.05.2015 antud tähtajalise kutse demineerimisinstruktor, tase 6 olemasolu;

- korduskoolituse läbimine.

 

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

- vormikohane avaldus;

- läbitud korduskoolituse tunnistuse koopia:

Kutse taastõendamisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud.

 

Kutse kompetentsuse hindamismeetodid:

- suuline või kirjalik eksam

või

- dokumentide alusel hindamine (lisaks läbiviidud koolitused ja nende arv, erialased artiklid, koostatud õppematerjalid, täiendkoolitused)

Enne 14.05.2014 antud tähtajalise kutse taastõendamine toimub dokumentide alusel.

 

 

KUTSE TAASTÕENDAMISE, TUNNUSTATUD KUTSEEKSAMIKESKUSTE JA DOKUMENTIDE ALUSEL ESITATUD TAOTLEMISE VOORUD TOIMUVAD KORD KVARTALIS JA DOKUMENTIDE ESITAMISE TÄHTAJAD ON JÄRTGMISED:

  • 22.03.2019
  • 17.05.2019
  • 20.09.2019

Kutse taotlemisega seotud kulud peavad dokumentide esitamisel olema tasutud!

Kutse taotlemise avaldus

Kutse taastõendamise taotlemise avaldus

 

Dokumendid esitada antud tähtajaks digitaalselt e-posti aadressile: mirjam.vint [at] sisekaitse.ee

 

Kutseeksami tasud leiab SIIT

 

Arvelduskonto andmed kutse tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011

Swedbank: EE932200221023778606

Saaja: Rahandusministeerium

Viitenumber: 2100008036

Selgitus: Kutse nimetus

 

NB! Kui konto omanik ja osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti.

 

https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutseandjad/10086702/kutsed