KKK

Üldised korduma kippuvad küsimused

 

Millal toimub praktika?

Informatsiooni leiad Sisekaitseakadeemia kodulehelt õppetöö graafiku alt. Välja on toodud kõigi erialade ja õppegruppide täpne praktika toimumise aeg. Graafik järgnevaks sügis- ja kevadsemestriks kinnitatakse iga aasta 15. maiks.

Kui praktikal tekib probleeme?

Esimeseks kontaktiks on juhendaja praktikaasutuses. Kui tema sind aidata ei saa, pöördu SKA praktikakuraatori poole. Kindlasti ära jää oma murega üksi, otsi kohe lahendust, edasi lükates paisub lahendust vajav teema veel suuremaks.

Kui praktika ajal jään haigeks?

Pead esimesena informeerima praktikaasutust ja oma juhendajat. Kui tegemist on lühikese praktikaga ja sa oled enamiku sellest haige, pöördu ka SKA praktikakuraatori poole. Kindlasti on lahendus, kuidas ja millal saaksid praktika uuesti sooritada.

Kui sulle tundub, et sa ei saa praktikaga seoses oma küsimusele vastuseid?

Esmalt loe läbi kogu informatsioon, mis on üleval veebikeskkonnas Sisekaitseakadeemia kodulehel, Moodle`i e-kursusel või sinu e-postkastis. Seejärel võta ühendust oma praktikakuraatoriga (kirjuta, helista või lepi kokku vastuvõtu aeg).

Millal on praktkaaruande esitamise tähtaeg?

Kõikide praktikate üldine teave ja tähtaegu puudutav informatsioon on leitav iga praktika Moodle`i e-kursuselt.

Kes saab olla juhendaja?  

SKA praktikajuhendis on määratletud juhendaja miinimumnõuded.

 

Kust saab juhendaja ja praktikant kogu info praktikate kohta?

2022 loodi SVEPKO projekti raames veebileht praktikad.ee, kus on kõik vajalik informatsioon juhendajatele ja praktikantidele olemas koos isesesivate harjutustega.


 

Finantskolledž

 

Kus toimub praktika?

Praktika toimub osaliselt erasektoris ja osaliselt Maksu- ja Tolliametis (edaspidi MTA). Täpsemalt annab informatsiooni sinu kolledži praktikakuraator. Võta temaga ühendust.

Kas tööpraktikat on võimalik sooritada ka erasektoris?

Ainult pool tööpraktika mahust on võimalik sooritada erasektoris, teine pool tuleb läbida MTA-s.

Kas on võimalik minna praktikale tolli suunal, kui olen õppinud maksu suunal?

Üldiselt tuleb praktika sooritada sellel suunal, mis suunal on õpitud. Erandjuhtudel, põhjendatult ja kooskõlastatult kolledži praktikakuraatoriga ja MTA personaliosakonnaga, on võimalus sooritada praktika ka teisel suunal.


 

Justiitskolledž

 

Kus toimub praktika?

Üldjuhul on õppur õppeaja jooksul praktikal kõigis Eesti vanglates. Eesmärk on kogemuste saamine ning võrdlus. Samuti võib praktikakoha valikul otsustavaks saada vene keele õppe vajalikkus.

Kuidas toimub praktikakohtade jaotus?

Praktikakohad jaotatakse õppurite vahel arvestades õppetöö korraldamise ja õppekava eesmärkide saavutamist (nt kogemuse saamiseks sooritatakse õppekavajärgsed praktikad võimalusel erinevates vanglates ning õppima suunatutel mitte oma töökohaks olevas vanglas). Reeglina viibib õppur õppeaja jooksul praktikal kõigis eesti vanglates. Praktika raames vene keelt õppivad üliõpilased võib õppetöö otstarbekusest lähtuvalt koondada ühte vanglasse. Praktikatega paralleelne vene keele õpe toimub esimesel ja teisel õppeaastal.

Majutus ja transport praktika ajal?

Majutuse praktika ajal tagavad praktikaasutused. Transport koolist praktikakohta ning praktikakoha ja majutuskoha vahel jääb õppuri kanda.

Mida teha kui praktika erineb õpitust?

Märka kõiki erisusi ning küsi kindlasti juhendaja käest üle, mis on selle põhjuseks. Tihti on mõni toiming erinev konkreetse vangla või üksuse spetsiifikast tulenev. Kogetud erinevused ning nende põhjused too kindlasti välja ka praktika aruandes.

Mida teha kui ei ole võimalik õpiväljundeid täita?

Niipea kui tekib oht, et mõni õpiväljund võib praktika ajal täitmata jääda, võta koheselt ühendust justiitskolledži tasemeõppe juhtivspetsialistiga. Kindlasti leiame mingi lahenduse kui saame murekohast teada juba praktika ajal.
 


 

Politsei- ja Piirivalvekolledž

 

Kust leian praktikaga seotud informatsiooni olmeküsimuste kohta?

Praktika korralduslik informatsioon ja olmeküsimused (majutus, transport, graafikud, söömine, vaba aja veetmise võimalused) on leitav Moodle`i e-kursuselt. Kui Moodle`ist või SKA praktikate rubriigist ei leia oma küsimustele vastuseid, pöördu oma praktikakuraatori poole.

Millised dokumendid peab lisama praktikaaruandele?

Informatsiooni leiad iga praktika e-kursuselt Moodle`i keskkonnast. Dokumendi loetelu tuleneb praktika õpiväljunditest.

Milline on kadeti ettevalmistus?

Oleneb praktika liigist, lühitutvustus peaks olema veebis iga praktika liigi juures. „Praktikapuu“

Millised on kadeti õigused ja ligipääs?

Kadetil on samad õigused ja juurdepääs mis juhendajal. Vaata lisaks „Praktikapuu“.

Milline on praktika eesmärk?

Praktika eesmärk oleneb praktika liigist. Vaata lisaks „Praktikapuu“.

Milline varustus (erivahendid ja vormivarustus) peab olema praktika ajal?

Kadetil on sama varustus mis teenistuses oleval politseiametnikul.

Kuidas toimub teooria ja praktika ühildamine?

Praktikaasutus ootab praktikandilt, et ta looks praktika ajal seoseid koolis õpitu ja praktikal ette tulevate sündmuste vahel. Praktikant peaks koolis saadud teadmisi praktikal rakendama.

Mida teha, kui teooria erineb praktikast?

Märka juhtumeid, kus teooria erineb sellest, kuidas tehakse tööd iga päev. Praktikajuhendaja ja/või praktikant võiks nendest juhtudest teada anda koolile ja ametile, et vajadusel kohandada õppeprogramme või tööprotsessi.

Kadeti õigused ja juurdepääs praktikal?

Õigused ja juurdepääs olenevad praktika liigist. Vaata lisaks „Praktikapuu“.

Mitu menetlust peab praktikant praktika ajal vormistama?

Praktika eesmärgiks on tutvuda erialase tööga, omandada erialaseid teadmisi, kinnistada ja süvendada nende rakendamise oskusi ning saada kogemusi. Menetle nii palju kui võimalik, et praktika lõpuks oleksid võimeline toiminguid iseseisvalt tegema.

Kes saab olla juhendaja?

Vastuse leiad SKA praktikajuhendist.
 


 

Päästekolledž

 

Mis teha, kui jään haigeks?

Teavita juhendajat ja kooli, seejärel konsulteeri juhendajaga, kas õpiväljundite saavutamine on jätkuvalt võimalik. Vajadusel lepi üldjuhendajaga kokku uued päevad/vahetused, et kõik väljundid saaks täidetud.

Mis teha, kui tekib vigastus?

Kui vigastus laseb osaleda praktikal vaatleja rollis, siis on võimalik tegevused kaasa teha ning õpiväljundid saavutada. Kui vigastus mitte mingil moel ei lase osaleda praktikal, siis üldjuhul võetakse akadeemiline puhkus. Konsulteeri õppekorralduse spetsialistiga.

Mis teha, kui vahetan Häirekeskuses töökohta?

Mine Häirekeskuse üldosakonna peaspetsialisti juurde, kes selgitab asutusesiseseid toiminguid.Teavita praktikakuraatorit. Informeeri uut juhendajat juba saavutatud õpiväljunditest. Enne töökoha/praktikakoha vahetust võta eelmiselt juhendajalt hindamisleht.

Mis teha, kui pean puuduma?

Teavita juhendajat ja üldjuhendajat varakult oma puudumisest.

Lepi juhendajaga kokku, kuidas saavutad õpiväljundid.

Vajadusel lepi kokku uued päevad/vahetused (kooskõlasta juhendaja/üldjuhendajaga)

Teavita praktikakuraatorit.

Mis teha, kui õpiväljundit ei saa täita?

Räägi juhendajaga, mis võimalused on siiski selle väljundi saavutamiseks.

Teavita (kirjalikult!) päästekolledži praktikakuraatorit.

Kaua kestab praktika?

Praktika maht on määratud õppekavas, praktika toimumise aeg määratakse tunniplaaniga. Praktikal tuleb osaleda vastavalt juhendaja koostatud praktika ajakavale. Täpsemad juhised on välja toodud praktika programmis. Praktika täpsed toimumise kuupäevad on fikseeritud õppetöö graafikus.

Kuidas praktikat tegema peab?

Praktika läbimise täpsed juhised on kirjeldatud praktika programmis. Palun tutvu praktika programmiga.

Kust Päästeameti struktuuri leiab?

Päästeameti kodulehelt

Mis peab praktikal tegema?

Praktika eesmärk ja muud juhised praktika läbimiseks on välja toodud praktika programmis. Palun tutvu praktika programmiga.