VÕTA

 

 

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on protsess, mille käigus inimene saab lasta tunnustada oma varasemad õpinguid ja töökogemust. VÕTA eesmärgiks on väärtustada inimese teadmised ja oskused, olenemata sellest, kus ja kuidas need on omandatud.

VÕTA võimaldab arvestada:

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
  • täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut;
  • töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Hinnatakse:

  • mitte kogemust, vaid sellest õpitut;
  • teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada;
  • vastavust teema, õppeaine, mooduli ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile;
  • vastaval tasemel toimetulekut.

VÕTA on võimalus, mitte kohustus! Mida ülekandmisel võidad, mida kaotad?

Sisekaitseakadeemias reguleerib VÕTAt "Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord"

VÕTA-ga ei saa arvestata lõputööd või lõpueksamit. Valikmoodulite ja valikainete ülekandmisel lähtutakse põhimõttest, et taotletav sooritus peab olema läbitud samal või kõrgemal haridustasemel. Täienduskoolitust ning töökogemust üldmooduli valikainete mahu täitmiseks kasutada ei saa. Lisaks on 2023/2024. õppeaastaks käskkirjaga kinnitatud nimekiri moodulitest/ainetest, mida VÕTA-ga üle kanda võimalik ei ole.


VÕTA taotlemine toimub õppeinfosüsteemis Tahvel vabalt valitud ajal, kuid õppekorralduslikel põhjustel võib kolledž seada ka kindlad taotlusperioodid. 

 

VÕTA arvestamise taotlusperiood 2023/2024. õa politsei- ja piirivalvekolledžis:

  • Sügissemestril 28.08.10.09.2023 ning 30.10.12.11.2023.
  • Kevadsemestril 22.01.11.02.2024 ning 01.04.14.04.2024.

Taotleja juhend on leitav siit ja üldjuhend siit.

Tähtis on meeles pidada, et töökogemuse ülekandmisel ei saa ainepunkte mitte töökogemuse olemasolu eest, vaid kogemusest õpitu peab olema kirjeldatud ning analüüsitud lähtuvalt õppeaine, mooduli või praktika õpiväljunditest. Abi võib olla STARR tehnika juhendist ning vastavast vormist.

Praktikate ülekandmisest on täpsemalt kirjas praktikaveebis.

 

Pane tähele:

Kui VÕTA raames üle kantud eelnevad õpingud originaalsooritustena on mahult väiksemad kui õppeaine või  mooduli maht, peab õppur õppekava mahu täitmiseks juurde valima valikaineid või mooduleid.

Magistriõppe üliõpilastel on oluline meeles pidada kõrghariduse esimesel ja teisel astmel kogutud ainepunktide summat, mis peab vastavalt kõrgharidusstandardis ettenähtule olema vähemalt 300 EAP-d. See tähendab, et kui kannate magistriõpingutesse VÕTA raames üle rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes sooritatud aineid, peate olema veendunud, et magistriõpingute lõpuks siiski 300 EAP-d kokku koguneb. Probleemide ennetamiseks tuleb EAP-sid hoolikalt arvutada ning vajadusel valida suuremas mahus valik- ning vabaaineid.

 

Nõustamine:

VÕTA-alase nõustamisega tegelevad kõikide kolledžite õppekorralduse spetsialistid. 

VÕTA nõustamine on kui kohtumine kahe eksperdi vahel: taotleja on ekspert oma teadmistes, oskustes, kogemustes; nõustaja on ekspert VÕTA süsteemis, selle võimalustes ja piirangutes.

VÕTAst rohkem sh VÕTA põhimõtted, käsiraamatud taotlejale, nõustajale, hindajale jne Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt ja Haridusportaalist.

Vaata ka Euroopa suuniseid mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta

 

 

 

 

Viimati muudetud: 13.09.2023