VÕTA

 

 

VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine on protsess, mille käigus inimene saab lasta tunnustada oma varasemad õpinguid ja töökogemust. VÕTA eesmärgiks on väärtustada inimese teadmised ja oskused, olenemata sellest, kus ja kuidas need on omandatud.

VÕTA võimaldab arvestada:

  • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid;
  • täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut;
  • töö- ja muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Hinnatakse:

  • mitte kogemust, vaid sellest õpitut;
  • teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada;
  • vastavust teema, õppeaine, mooduli ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele või kutsestandardile;
  • vastaval tasemel toimetulekut.

Sisekaitseakadeemias reguleerib VÕTAt "Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord". 

2018/2019. õppeaastaks on kinnitatud nimekiri moodulitest/ainetest, mida VÕTA-ga üle kanda ei saa.

VÕTA taotlemine toimub ÕIS-is akadeemilises kalendris toodud perioodidel. Abiks on ÕIS-is taotluse esitamise õpetus. Taotleja üldjuhend on leitav siit.

Tähtis on meeles pidada, et töökogemuse ülekandmisel ei saa ainepunkte mitte töökogemuse olemasolu eest, vaid kogemusest õpitu peab olema kirjeldatud ning analüüsitud lähtuvalt õppeaine, mooduli või praktika õpiväljunditest. 

Praktikate ülekandmisest on täpsemalt kirjas praktikaveebis.

Magistriõppe üliõpilastel on oluline meeles pidada kõrghariduse esimesel ja teisel astmel kogutud ainepunktide summat, mis peab vastavalt kõrgharidusstandardis ettenähtule olema vähemalt 300 EAP-d. See tähendab, et kui kannate magistriõpingutesse VÕTA raames üle rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes sooritatud aineid, peate olema veendunud, et magistriõpingute lõpuks siiski 300 EAP-d kokku koguneb. Probleemide ennetamiseks tuleb EAP-sid hoolikalt arvutada ning vajadusel valida suuremas mahus valik- ning vabaaineid.

Nõustamine:

VÕTA-alase nõustamisega tegelevad kõikide kolledžite ja koolide õppekorralduse spetsialistid. Õppeosakonnas on VÕTA-nõustajaks Tiina Karu (e-mail: tiina.karu [at] sisekaitse.ee, tel: 696 5487).

VÕTAst rohkem: Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.