Raamatud

Lauri Vanamölder (koostaja)
2017

Juba 25 aastat on Eestis tegutsenud Euroopas ainulaadne õppeasutus, kust tulevad kõik need spetsialistid, kes hoolitsevad meie turvalisuse eest. See kool on Sisekaitseakadeemia. Koos iseseisvuse taastanud vabariigiga loodud akadeemia on elanud läbi kõik kasvuraskused, tegutsenud eri nimede all ja otsinud endale kõige õigemat teed, teades alati, et siin antava õppe kvaliteedist sõltub ühiskonna heaolu. See aeg on olnud põnev ja eripalgeline ning toonud lõpuks siia, kus praegu ollakse.

Holger Mölder, Vladimir Sazonov
2020

Mõttepaberi eesmärk on analüüsida Venemaa Föderatsiooni infomõjutustegevust Balti riikides 2020. aasta märtsis, aprillis ja mai esimeses pooles. Uuritakse, kas ja kuidas on Venemaa väljaanded kasutanud hirmu motiivi inforünnakutes Balti riikide ja laiemalt läänemaailma vastu seoses koroonakriisi ja sellevastaste meetmetega.

Chris Eljas, Silva Kirsimägi, Riina Kroonberg
2018

Õppevahend käsitleb riikliku järelevalve menetluse ja süüteomenetluse piiritlemisproblemaatika teoreetilisi lähtekohti ning esitab näidiskaasused koos analüüsiga.

Järelevalve- ja süüteomenetluste piiritlemisproblemaatikat on käsitletud kolme menetlusliigi – kriminaal-, väärteo- ja haldusmenetluse – kontekstis, välja on toodud nii ühisosa kui ka erinevusi ning analüüsitud nii materiaal- kui ka menetlusõiguslikke küsimusi.

Jan Pulk
2017

Õppematerjal on mõeldud politsei- ja piirivalve kolledži õppuritele kasutamiseks seminarides, iseseisvaks tööks ja rühmatööde tegemisel. Õppematerjali keskne eesmärk on õpetada õppureid ennekõike süüteokoosseisu tekste oskuslikult lugema ja lahti mõtestama, seejärel aga erinevate elujuhtumite kontekstis isikute käitumist õigesti kvalifitseerima. Ülesannete ja kaasuste lahendamise eelduseks on miinimumina karistusõiguse üldosa õpiväljunditele kohaste teadmiste olemasolu.

Urmas Krüger
2018

Õpiku peamine ülesanne on Sisekaitseakadeemia õppuritele karistusõiguse üldosa põhimõistete tutvustamine ja nende sisu selgitamine. Eeskätt on õpik mõeldud kasutamiseks politseieriala kutseõppe õppuritele, aga ka bakalaureusetaseme üliõpilastele nendes teemaosades, mis ühtivad kutseõppe teemakäsitlustega.

Urmas Krüger
2016

Kaheosalise õpiku esimese osa peamine ülesanne on tulevastele politseinikele karistusõiguse põhimõistete tutvustamine ja nende mõistete sisu selgitamine. Eeskätt on see mõeldud kasutamiseks kutseõppe õppuritele, aga ka bakalaureusetaseme üliõpilastele, kui nad leiavad, et siinne sõnastus aitab lihtsamini mõista mõne õigusliku mõttekonstruktsiooni sisulist põhiolemust kui õigusteadlaste koostatud tekstid.

Mait Laaring, Siiri Pars, Helen Kranich, Ele Nuka, Jaak Kiviste, Monika Mikiver, Triin Roosve, Ülle Vanaisak
2017

Esmakordselt on kaante vahele saanud korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne. See on teavik, mis täidab tühimiku Eesti õigusmaastikul – tõlgendab ja selgitab 2014. aastal jõustunud seaduse sisu. Viidatud on teadusuuringutele, kohtulahenditele, õiguskantsleri soovitustele, õigusalasele eesti- ja välismaisele teaduskirjandusele ning paragrahvide sisu paremaks mõistmiseks on toodud elulisi näiteid (piirnevad 2017. aasta algusega). Teavik on mõeldud abivahendiks riikliku järelevalve pädevusega korrakaitseorgani ametnikele (näit.

Piret Liba
2017

Õpikus leiab käsitlemist, kuidas koheldakse vanglasüsteemis kinnipeetavaid nende taasühiskonnastamise eesmärgil, mida ja miks selle eesmärgi saavutamiseks tehakse ning milline roll on vangla teenistustel, eelkõige aga kontaktisikutel selles protsessis. Juttu tuleb peamistest tööülesannetest alates kinnipeetava vastuvõtmisest vanglasse kuni vabanemisjärgse tugiteenuse korraldamiseni.

Erik Rüütel
2019

"Korrektsioonipsühholoogia" on esimene eestikeelne õpik, mis võtab terviklikult kokku psühholoogia rakendamise vanglas. Õpik on mõeldud eelkõige vanglaametnikuks õppivatele kadettidele ja teistele inimestele, kes puutuvad oma töös kokku õigusrikkujatega. Raamatus on palju näiteid vangla töö praktikast. Korrektsioonipsühholoogia õpik on huvitav lugemine kõigile ja selle elulised näited toovad selgust paljudele psühholoogilistele probleemidele. Raamat aitab lugejal paremini mõista õigusrikkuja tekkimist, kinnipeetava rehabilitatsiooni ja vanglat tervikuna.

Andres Mumma, Jaanus-Arno Sarapuu, Leonid Pahhutši
2017

Rakendusuuringu eesmärk oli selgitada välja sotsiaalmajanduslike muutujate ning eluhoonete tulekahjude süttimise vahelised seosed, mis võimaldavad prognoosida, millised piirkonnad Tallinna linnas, Harju maakonnas ja Eestis tervikuna on rohkem ohustatud ja millised on neis prevaleerivad muutujad.

Ülle Vanaisak (koostaja)
2018

Politsei käsiraamat sisaldab igapäevaseks politseitööks tarvilikke andmeid, selle sihtrühmaks on politseiametnikud ning Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži õppurid.

Eda Sieberk
2017

Õppematerjal on 2015. aastal ilmunud õpiku „Politseieetika: teooria ja praktika” lisa. Selle eesmärk on tõsta teadlikkust politseitöö riskidest ja õpetada, kuidas reageerida ebaeetilisele käitumisele.

Marcel H. Van Herpen
2016

„Putini propagandamasinˮ on autoril juba kolmas Putini Venemaad puudutav teos. Raamat käsitleb Venemaa infosõda, mis on üks Ukraina-vastase agressiooni uudne joon. Van Herpen näitab, et Kremli propagandapealetung on põhjalikult ettevalmistatud strateegia, mida on ellu viidud ja katsetatud viimasel kümnendil.

Andres Mumma, Andre Tammik
2017

See raamat on rakenduslik eestikeelne õppematerjal, mis on kasutatav nii õppeasutustes kui ka päästeteenistuses juhtimisteadmiste omandamisel.

Raamatu koostamise lähteandmed on saadud Sisekaitseakadeemia lõputöödest ning teemakohastest võõrkeelsetest raamatutest, teadusartiklitest ja juhenditest.

Vadim Ivanov, Feliks Angelstok, Tarvi Ojala, Tarmo Marvet
2017

Päästetöö terminite seletav sõnaraamat on mõeldud päästeala töötajatele, õppuritele ja vabatahtlikele päästjatele. Seda võib kasutada igapäevases kutsetöös, päästekoolituse taseme- ja kutseõppes ning täienduskoolituses. Sõnaraamat sisaldab päästevaldkonna oskussõnu ja mõisteid koos seletustega ning ingliskeelsete vastetega.

Aida Hatšaturjan, Jelena Kapura
2017

Õppekomplekt (õpik ja audiofailid) politseitöötajatele on mõeldud korrakaitse- ja kriminaalpolitsei erialase vene keele oskuse arendamiseks.