Akadeemiline eetika

AKADEEMILINE EETIKA IGAPÄEVATÖÖS

 

Sisekaitseakadeemia üldised eetilised lähtekohad on sõnastatud akadeemilise eetika põhimõtete kogus. Lisaks laieneb akadeemia liikmeskonnale (õppejõud, õppurid) ametniku eetikakoodeks. Põhimõtete kogu koondab ka teaduskogukonnas tunnustatud hea teadustava põhimõtted. Lisaks on siseturvalisuse valdkonna asutustes kinnitatud omad eetikakoodeksid, mis kehtestavad spetsiifilised põhimõtted ja kohustused, mille järgimist eeldatakse ka akadeemia õppuritelt kui tulevastelt vastava valdkonna spetsialistidelt.

Õppejõud selgitab õppuritele õppeaine või mooduli alguses akadeemilise eetika põhimõtteid, õpitulemuste hindamise reegleid ja kirjalike tööde koostamise ja vormistamise nõudeid, nõuab õppetöös nende nõuete täitmist, juhib  vajadusel õppuri tähelepanu puudustele, korraldab vääritu käitumise menetlemist.

Õppetegevuses väärituks käitumiseks loetavad juhtumid on nimetatud „Sisekaitseakadeemia õppekorralduse eeskirjas“.

Loomevarguse ennetamiseks tehnilise toe abil on kasutuses plagiaadituvastustarkvara Strike Plagiarism.

 

Muudetud: 10.10.2022