Päästemeeskonna juht

 

Päästemeeskonna juhi erialale avalikku konkurssi ei toimu ja õppima pääseb Päästeameti suunamiskirja alusel üks kord aastas (augusti lõpus). Päästemeeskonna juhi erialal õpingute alustamise tingimuseks on päästja kvalifikatsiooni omamine, soovituslik on töökogemus päästjana. Õpingutest huvitatutel pöörduda enda piirkonna päästekeskuse poole:

 • Lõuna päästekeskus Maarja Ainsoo, tel 5288 179; e-post maarja.ainsoo [at] rescue.ee
 • Põhja päästekeskus Kristi Gross, tel 5304 4137; e-post kristi.gross [at] rescue.ee
 • Ida päästekeskus Nelet Verbin, tel 5565 2063; e-post nelet.verbin [at] rescue.ee
 • Lääne päästekeskus Anu Paumer, tel 5377 8028; e-post anu.paumer [at] rescue.ee

Päästemeeskonna juhi õpe toimub Sisekaitseakadeemia päästekolledžis Väike-Maarjas õppekeskuses sessioonõppe vormis ning eriala kutseeksamiga lõpetajale omistatakse päästemeeskonna juht, tase 5 kutsekvalifikatsioon.

Päästemeeskonna juhi õppekava kestab 28 õppenädalat, millest:

 • õppetöö koolis on 17 õppenädalat;  
 • praktika päästeasutuses 11 õppenädalat. 

Lisainfo õppetöö korralduse kohta päästekolledži õppekorralduse spetsialistilt Terje Lõomets-Lõokeselt, tel 53 508 455, e-post terje.loomets-looke [at] sisekaitse.ee.

 

Päästemeeskonna juhi töö

Päästemeeskonna juhi töö eesmärk on juhtida ja teha pääste- ja ennetustööd, kaitsta inimeste tervist, päästa elu, vara ja keskkonda, valmistuda ohu-, kriisi- ja hädaolukordade lahendamiseks. Päästemeeskonna juht tõstab elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomiseks ja hoidmiseks. Ta hindab päästesündmusel olukorda ja võtab vastu otsuseid ning annab korraldusi päästemeeskonnale ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästetööl puutub päästemeeskonna juht kokku erinevate ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad mõjuda tema elule ja/või tervisele.

Päästemeeskonna juht peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma päästeasutusele pandud kohustusi, peab suutma töötada pingeolukorras,  erinevates ilmastikuoludes ja ekstreemsetes tingimustes ning olema meeskonnamängija. Päästemeeskonna juhilt eeldatakse head füüsilist ja vaimset vormi, ta peab olema kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, hea suhtlemisoskusega ja kiire muutustele reageerija. Valmis tuleb olla psüühikat traumeerivateks olukordadeks.

Päästemeeskonna juht kasutab oma töös peamiselt isikukaitse-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia-, luure- ja abivahendeid ning juhendab vajadusel päästjaid päästevaruste ohutul kasutamisel.

Päästemeeskonna juhid töötavad päästekomandodes üle Eesti, mida on kokku 72. Päästemeeskonna juhi töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest. Päästemeeskonna juht allub operatiivteenistuslikult välijuhile.

Päästemeeskonna juht peab vastama kehtestatud tervisenõuetele ja olema sooritanud nõutud füüsilised katsed. Määrus leitav siit.  

Vaata ka päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandardit.

 

Kandideerimis- ja vastuvõtutingimused

Kandidaadil peavad olema: 

 • päästja, tase 4 kutsekvalifikatsioon;
 • keskharidus;
 • EV kodakondsus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses, Vabariigi Valituses 19.12.2012 määruses nr 113 „Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded“ ja päästeteenistuse seaduses päästjale kehtestatud nõuetele;
 • kehtiv töösuhe päästevaldkonnas. 

Kandideerimiseks palume ühendust võtta enda piirkonna päästekeskusega (vt kontakte ülal).