Juhtimine

 
Vanglateenistuse kolledži juhtimine

Vanglateenistuse kolledži koosseis

Nõukogu on vanglateenistuse kolledži tegevuse ja arengu suunamiseks ja toetamiseks moodustatud nõuandev kogu, mis tegutseb akadeemia põhimääruse, vanglateenistuse kolledži põhimääruse ja teiste õigusaktide alusel.

 

suurplaan

 

Kolledži nõukogu pädevuses on järgmised ülesanded:

 • teeb ettepanekuid kolledži õppekavade kohta sh nende avamiseks, sulgemiseks ja muutmiseks;
 • teeb ettepanekuid kolledži vastutusalas õppe-, teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusega seonduvates küsimustes;
 • teeb ettepanekuid kolledži vastutusalas erialase täiendusõppe korraldamise küsimustes;
 • vaatab läbi ja teeb ettepanekuid akadeemia rakenduskava ning tegevuskava osas kolledži vastutusvaldkonnas;
 • kuulab ära ning annab hinnanguid kolledži direktori tegevuse aruannetele ning rakenduskava ja tegevuskava täitmisele;
 • vaatab läbi kolledži põhimääruse ja teeb ettepanekuid selle muutmiseks;
 • lepib kokku nõukogu tööplaanis;
 • lahendab oma pädevuse piires teisi kolledži õppe-, teadus-, arendus ning innovatsioonitegevust või kolledži arengut puudutavaid või akadeemia õigusaktides ettenähtud küsimusi.

 

Kolledži nõukogu töökord:

 • Nõukogu töövorm on koosolek. Koosolekud on korralised ja erakorralised.
 • Nõukogu korraline koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda õppeaastas nõukogu esimehe poolt.
 • Nõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku rektori või nõukogu esimehe või vähemalt ühe kolmandiku nõukogu liikmete ettepanekul.
 • Nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu koosolekust võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
 • Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu koosoleku protokollimise ja nõukogu muu tehnilise teenindamise ning nõukogu liikmetele teadete saatmise korraldab kolledži direktor.
 • Nõukogu otsus jõustub vastuvõtmisest, kui otsuses ei ole määratud teisiti. 
 • Kui nõukogu koosolekut ei ole võimalik kokku kutsuda, võib nõukogu pädevusse kuuluvate kiireloomuliste küsimuste otsustamiseks korraldada elektroonilise hääletamise. Sellisel juhul on nõukogu otsustusvõimeline, kui elektroonilisest hääletamisest võtavad osa kõik nõukogu liikmed.