Juhtimine

 
Justiitskolledži juhtimine

Justiitskolledži koosseis

Nõukogu on justiitskolledži tegevuse ja arengu suunamiseks ja toetamiseks moodustatud nõuandev kogu, mis tegutseb akadeemia põhimääruse, justiitskolledži põhimääruse ja teiste õigusaktide alusel.

 

suurplaan

 

Kolledži nõukogu pädevuses on järgmised ülesanded:

 • korraldab kolledži ning vanglateenistuse vahelist koostööd;
 • teeb ettepanekuid kolledži õppekavade kohta, sealhulgas õppekava avamiseks, muutmiseks ja sulgemiseks;
 • teeb akadeemia nõukogule ettepanekuid vanglaametnike ja korrektsiooni erialade kadettide vastuvõtutingimuste kohta;
 • kinnitab kolledži õpilaskonna põhikirja;
 • teeb ettepanekuid erialase täiendusõppe korraldamiseks ja kinnitab vastava   aastaprogrammi;
 • kinnitab kolledži tegevuskava;
 • kuulab kord aastas ära kolledži direktori ja struktuuriüksus(t)e juh(t)i(d)e tegevuse aruanded ja annab neile hinnangu;
 • võib õppeprorektorile teha ettepanekuid kehtestada kolledžit puudutavates küsimustes täiendavaid õppetööd reguleerivaid eeskirju;
 • kooskõlastab kolledži põhimääruse ja selle muudatused;
 • kinnitab kolledži nõukogu tööplaani 
 • lahendab oma pädevuse piires teisi küsimusi, mis puudutavad kolledži õppe- ja teadustööd ning arengut.

 

Kolledži nõukogu töökord:

 • kolledži nõukogu korralised koosolekud toimuvad  vähemalt üks kord semestris;
 • nõukogu istungi kutsub kokku kolledži nõukogu esimees;
 • erakorraliselt võib nõukogu kokku kutsuda akadeemia rektori või nõukogu esimehe või vähemalt ühe kolmandiku nõukogu liikmete ettepanekul;
 • teade nõukogu istungi toimumise aja, koha ja päevakorra kohta saadetakse nõukogu liikmetele vähemalt kaks nädalat enne koosolekut;
 • nõukogu on otsustusvõimeline, kui nõukogu istungist võtab osa üle poolte nõukogu liikmetest;
 • päevakorras olevates küsimustes peab nõukogu vastu võtma otsuse;
 • otsuse vastuvõtmine vajab lihthäälte enamust;
 • nõukogu istungi võib pidada ka elektroonilises vormis.