Vanglaametnik

 

Vanglaametniku erialal omandatakse hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on politseinike ja kohtuametnike kõrval tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. Vanglateenistus, kuhu eriala lõpetanu tööle asub, väärtustab erialase hariduse saanud isikuid, näiteks suurendades erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel töötasu kuni kolmandiku võrra. 

 

Tutvu vanglaametniku õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

kutseõpe

Õppevorm

statsionaarne koolipõhine õpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

10

Vastuvõtukonkurss

avalik, ametkondlik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

1 aasta

Õppekava maht

60 EKAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse SAISis või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse SAISi kaudu või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

   

  Muud vastuvõtutingimused:

  - taustakontrolli läbimine

  - vastavus vanglaametniku tervisenõuetele

   

  Vastuvõtukatsed

  - eesti keele oskuse testimine

  - kehalised katsed

  - kutsesobivusvestlus (sh vaimse võimekuse test)

   

   

   

  Konkursitingimused

  Võimalik punktide arv

  Lävend

  Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine hinne

  50 punkti

  30 punkti

  Eesti keele test

  NB! Ei pea tegema kui kandidaadil eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

  Sooritatud/mittesooritatud

  40 punkti

  (riigieksami tulemused)

  Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

  5 punkti

  1 punkt

  Kutsesobivusvestlus

  50 punkti

  20 punkti

  Lisapunktid:

  • tippsportlikud saavutused

   

  10 punkti

   

  -

   

  Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

   

  TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:

  Justiitskolledži kodulehekülg

  Roberta Rebane (roberta.rebane [at] sisekaitse.ee, 696 5417)

  Külli Varblane (kylli.varblane [at] sisekaitse.ee, 696 5417)  

   

  Viimane muutmine: 12.06.2018

   

   

  Eriala valdkond