Vanglaametnik

 

Vanglaametniku erialal omandatakse hea ettevalmistus töötamiseks vanglas valvuri või vanemvalvuri ametikohal. Vanglaametnikel on politseinike ja kohtuametnike kõrval tähtis roll riigi õiguskaitsesüsteemis. Vanglateenistus, kuhu eriala lõpetanu tööle asub, väärtustab erialase hariduse saanud isikuid, näiteks suurendades erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel töötasu kuni kolmandiku võrra. 

 

Tutvu vanglaametniku õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

kutseõpe

Õppevorm

statsionaarne koolipõhine õpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2021/2022 õa

60

Vastuvõtukonkurss

avalik, ametkondlik

Spetsialiseerumine

-

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

1 aasta

Õppekava maht

60 EKAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

- laitmatu taust

- eesti keelest erineva emakeelega ja eesti keele riigieksamit emakeelena mittesooritanutel eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel

 

Vajalikud dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet taustakontrolliks (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- muu emakeelega kandidaatidel SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus 

   

  Muud vastuvõtutingimused:

  - taustakontrolli läbimine

  - vastavus vanglaametniku tervisenõuetele

   

  Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

   

   

   

   

  Vastuvõtukatsed

  Suurim võimalik punktide arv

  Lävend konkursis püsimiseks

  Eesti keele oskuse testimine

  Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

  Sooritatud / mittesooritatud

  40 punkti

  NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

  Kutsesobivusvestlus

  50 punkti

  20 punkti

  Kehalised katsed (3000 m jooks, kätekõverdused, istesse tõus)

  5 punkti

  1 punkt

  Lisapunktid

  - Erakordsed saavutused õppetöös

  - Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine

  - Tippsportlikud saavutused

   

  0-3 punkti

  0-3 punkti

  0-3 punkti

   

  -

  -

  -

  KOKKU

  64 punkti

  21 punkti

   Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 43 punkti

   

  Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis.

   

  Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

   

  TÄPSEM INFO JUSTIITSKOLLEDŽI KOHTA:

  Justiitskolledži kodulehekülg

  Liis Käämer (liis.kaamer [at] sisekaitse.ee, 522 4748) 

   

  Viimane muutmine: 14.04.2021

   

   

  Eriala valdkond