Tuleohutusspetsialist

 

Tuleohutusspetsialisti, tase 5 kutse taotlemise eeltingimused

1) vähemalt keskharidus,

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

 

Tuleohutusspetsialisti, tase 5 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) kutse taotlemise avaldus,

2) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

3) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul),

4) valitava kompetentsi "Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine" taotlemisel ühe läbi viidud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse või muu koolituse läbiviimist tõendav slaidimaterjal. Taotleja võib esitada ka näidismaterjali planeeritava evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse või muu koolituse kohta, mille korraldamisel on ta arvestatavas mahus osalenud.

 

Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutse taastõendamise eeltingimused

1) kutse tuleohutusspetsialist, tase 5 olemasolu,

2) töötamine tuleohutuse valdkonnas vähemalt 3 aastat viimase 5 aasta jooksul,

3) eelmise kutsetunnistuse kehtivusajast ei ole möödas üle ühe aasta.

 

Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) taastõendatava kutsetunnistuse koopia,

3) läbitud täienduskoolituste tunnistuse koopiad,

4) töökogemuse tõend (sisaldab vähemalt 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, mis koosneb eneseanalüüsist (koos tõendusmaterjaliga) etteantud vormil.

Taastõendamise ajal on võimalik juurde taotleda valitavat kompetentsi.

 

Dokumentide vormid