Õppekorraldus

 
Kontseptsioon

Magistriõppe korraldamisel lähtutakse enesejuhitud õppimise kontseptsioonist, mille kohaselt lasub vastutus õppimises õppijal ning õppejõud, kaasõppijad, administratiivne personal, õppevahendid ja -keskkond on õppimiseks kasutatav ressurss. Õppimine, kui kasv, on õppija isiklik huvi ning peamine õpitegevuse eesmärk.

Sisejulgeolekualane magistriõpe on väljundipõhine õpe. Õppekavas määratletud õpiväljundite saavutamine on miinimum, milleni õppija magistriõpingute vältel peaks jõudma. Lõplik hinnang omandatud kompetentsidele antakse arvestades õppija lisapanust õppimisse.

 

Õppetöö korraldus

Õpe toimub täis- või osakoormusõppena kahel nädalalõpul kuus neljapäevast laupäevani Sisekaitseakadeemias aadressil Kase 61, Tallinn. Soovi korral on üliõpilastel võimalik ööbida ühiselamus (täpsem info: katrin.salumets [at] sisekaitse.ee, telefon: 696 5339).

Sisejulgeoleku magistriõpe on praktilise suunitlusega osaliselt rahvusvaheline õppekava. Et tagada peamiselt Eesti sisejulgeoleku valdkonna juhtivametnikest koosnevale sihtgrupile sobiv õppetase, oleme oma meeskonda koondanud valdkonna tippspetsialistid Eestist ning partnerkõrgkoolidest ja – asutustest, võimaldamaks teemade käsitlemist Euroopa ja kogu maailma praktikast tulenevalt. Sellest lähtuvalt moodustub magistriõppe õppejõudude ring 30% ulatuses Sisekaitseakadeemia korralistest õppejõududest, 52% ulatuses sisejulgeoleku valdkonna erialaekspertidest Eestist ning 18% ulatuses välislektoritest.

Õppetöö läbiviimisele kaasatakse mitmeid välis- ja külalislektoreid. Näiteks on õppekava raames teadmisi jagamas käinud kolleegid Ungari politseikolledžist, Europolist, Euroopa Liidu Eesti esindusest, Soome Vanglateenistuse koolituskeskusest, Siseministeeriumist, Riigikantseleist, Justiitsministeeriumist, Politsei- ja Piirivalveametist, aga ka Tartu Ülikoolist ning Tallinna Ülikoolist.

Õppetöö on toetatud veebiõppega. Baasiline info, nagu õppekava, aineprogrammid ning tunniplaan on kättesaadav õppeinfosüsteemis, millele tagatakse ligipääs immatrikuleerimisel.

 

Täis- ja osakoormusõpe

Sisekaitseakadeemias saab kandideerida täis- või osakoormusõppesse sisejulgeoleku õppekava (magistriõpe) puhul.

Täiskoormusõpe

  • Üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75% (45 EAP).
  • Õpingute alustamine on tasuta.

Osakoormusõpe

  • Üliõpilane täidab iga õppeaasta lõpuks õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt 50-75% (30 - 45 EAP).
  • Õppimine on tasuline.
  • Õppeteenustasu ühe ainepunkti (1 EAP) eest on 44 €.
  • Osakoormusega õppimise soovi määrab kandideerija sisseastumisavaldusel (SAIS)

 

Õppetöö tulemus

Õppe tulemusena on tõusnud õppija teadlikkus sisejulgeoleku valdkonna süsteemidest ning organisatsioonide juhtimisest, toimunud eneseareng professionaalsel tasandil ja meelepärases valdkonnas. Õppetöö käigus on magistrandil võimalus arendada oskusi teadustegevuseks ning koostada praktilise väärtusega magistritöö sisejulgeoleku valdkonna aktuaalsete probleemide lahendamiseks.

Magistriõpe loetakse lõpetatuks ja magistrikraad omandatuks, kui on sooritatud kõik õppekavas ettenähtud arvestused ja eksamid ning on kaitstud magistritöö.

 

 

Õppekavade rakendusplaanid

MSI180

MSI190

MSI200

 

 

Viimati muudetud: 09.07.2020