Kriisireguleerimine

 

 • Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostamine

Koolituse läbinul on baasteadmised elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsist ja plaani koostamisest.

Sihtgrupp: elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani koostajad ning kaasatud isikud.

Osalejate arv: 16 - 20

Koolituse sisu:

 • Elutähtsate teenuste rahvusvaheline ja Eesti käsitlus
 • Mõisted, õigusaktid ja juhendid, elutähtsa teenuse osutaja ja teenust korraldava asutuse ülesanded
 • Elutähtsad teenused ja nende seos teiste valdkondadega, üldhuviteenused
 • Elutähtsa teenuse toimepidavuse riskianalüüs ja plaan ning nende koostamise kord ning nõuded
 • Teenuste ristsõltuvus

Küsi pakkumist: eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee

 

 • Kriisimeeskonna koolitus

Kriisimeeskonna koolitus on mõeldud isikutele, kes soovivad omandada teadmisi kriisiolukorra diagnoosimisest, olukorrateadlikkuse kujundamisest, kriisimeeskonna töökorraldusest ja juhtimisest.

Sihtgrupp: ootame osalema inimesi, kelle töö eeldab teadmisi kriisideks valmistumiseks ja kriisimeeskonnast.

Sihtgrupp: ministeeriumite ja ametite ametnikud, hädaolukorra lahendamisel osalevate asutuste ja elutähtsat teenust korraldavate asutuste juhtivad ning valdkonna eest vastutavad isikud.

Osalejate arv: kuni 50 osalejat.

Koolituse sisu: koolituse läbinul on teadmised olukorrateadlikkuse kujundamisest, asutuse vastutusala staabi või kriisimeeskonna töökorraldusest ja juhtimisest ning hädaolukorra lahendamise eesmärgist.

Küsi pakkumist: eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee

 

 • Eriolukordade rakendamine

Koolituse läbinul on teadmised erinevatest kriisiolukordadest ja nende lahendamiseks väljakuulutatavatest erikordadest.

Sihtgrupp: hädaolukorra juhid, staabi juhid, staabi ja kriisimeeskonna liikmed, hädaolukorraks valmisoleku planeerimise eksperdid, õigusnõunikud jt asjasse puutuvad ametnikud.

Osalejate arv: 20 – 30.

Koolituse sisu:

 • Hädaolukord erakorralise ja soovimatu sündmuse üldmõistena vs erikorrad
 • Erikord, kui hädaolukorra/kriisi tunnus ja tööriist, erikorra rakendamise plussid ja sellega seotud ohud
 • Erikorrad ja nende õiguslikud alused
 • Isiku põhiõigusi ja -vabadusi piiravate meetmete rakendamine, sh proportsionaalsuse põhimõtte järgimine
 • Hädaolukord ja selle lahendamiseks väljakuulutava erikorra rakendamine ning erikorra ajal rakendatavad meetmed
 • Erikorra väljakuulutamine ja lõpetamine, juhtimine
 • Kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise ja sõjaseisukorra lahendamises osalemine

Küsi pakkumist: eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee

 

 • Kriisikommunikatsioon

Koolituse läbinul on baasteadmised kriisikommunikatsiooni õiguslikest alustest, eesmärkidest ja korraldusest, staabitöö korraldusest ning meedia toimimisest kriisiolukorras.

Sihtgrupp: hädaolukorra lahendamist juhtivate asutuste kommunikatsiooni, kriisireguleerimise ja operatiivvaldkonna töötajad. Elutähtsate teenuste korraldamise ja osutamisega seotud asutuste kõneisikud ja kommunikatsiooni töötajad. Ministeeriumide ja ametite kõneisikud. Võimalikud hädaolukorra lahendamise juhid ning kohaliku omavalitsuse esindajad.

Osalejate arv: 16 – 20.

Koolituse sisu:

 • Kriisireguleerimise põhimõtted ning hädaolukordade juhtimine ja lahendamine Eestis
 • Kriisi- ja riskikommunikatsiooni põhimõtted
 • Avalikkuse teavitamise regulatsioon Eestis
 • Teavitusgrupi tegevus ja käitumise põhireeglid
 • Kõneisiku esinemise ja käitumise põhireeglid
 • Kriisikommunikatsiooni kuldreeglid ja Eesti varasemad kriisikommunikatsiooni kogemused ja õppetunnid

Küsi pakkumist: eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee

 

 • Kriisikommunikatsiooni jätkukoolitus

Koolituse läbinu on teadlik kriisikommunikatsiooni rollist ja toimimisest tänases julgeoleku keskkonnas.

Sihtgrupp: hädaolukorra lahendamist juhtivate asutuste kommunikatsiooni-, kriisireguleerimise- ja operatiivvaldkonna töötajad. Elutähtsate teenuste korraldamise ja osutamisega seotud asutuste kõneisikud ja kommunikatsiooni töötajad. Ministeeriumite ja ametite kõneisikud. Võimalikud hädaolukorra lahendamise juhid ning kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuste esindajad. Koolitus eeldab kriisikommunikatsiooni baaskursuse läbimist. 

Osalejate arv: 10 – 22.

Koolituse sisu:

 • Kriisikommunikatsiooni muutunud roll
 • Riigi strateegilise kommunikatsiooni põhimõtted
 • Psühholoogilise kaitse roll kriisikommunikatsioonis
 • Millised kanalid on „tegijad“ tänases kriisikommunikatsioonis ja miks
 • Kriisipsühholoogia – miks see on kriisikommunikatsioonis oluline?

Küsi pakkumist: eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee

 

 • Riskikommunikatsioon

Koolituse läbinul on baasteadmised riskikommunikatsiooni ettevalmistamisest, elluviimisest ja hindamisest.

Sihtgrupp: Vabariigi valituse poolt määratud riskikommunikatsiooni korraldavate asutuste, ETKA-de ja riskikommunikatsiooni ülesannet täitvad ETO-de riskikommunikatsiooni korraldamise eest vastutavad isikud.

Osalejate arv: 16 – 20.

Koolituse sisu:

 • Riskikommunikatsiooni põhimõtted ja õiguslik alus (HOS käsitlus)
 • Riskikommunikatsiooni seos kriisikommunikatsiooniga
 • Riskikommunikatsiooni protsess ja planeerimine
 • Sihtrühma määratlemine ja kõnetamine
 • Koostöövõrgustiku loomine
 • Riskikommunikatsiooni vahendid ja viisid
 • Riskikommunikatsiooni plaani koostamine , elluviimine ja hindamine
 • Riskikommunikatsioon ja meedia

Küsi pakkumist: eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee