Õppetöö juhenddokumendid ja vormid

Dokumentide vormid õppuritele
 
Õppetööalased regulatsioonid

Õppetöö ja õppekorraldus

Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise tingimused ja kord 2023/2024. õa kehtiv alates 27.12.2022

Õppekorralduse eeskiri kehtiv alates 28.08.2023

Lõputöö kord koos lisadega kehtiv alates 23.01.2023

Magistritöö kord koos lisadega kehtiv alates 23.01.2023

Lõpueksami kord kehtiv alates 23.01.2023

Praktika juhend kehtiv alates 26.08.2019

Õppekava statuut kehtiv alates 28.08.2023

Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend kehtiv alates 19.11.2021

Tehisaru kasutamine õppe- ja teadustöös

Varasemate õpingute arvestamise tingimused ja kord kehtiv alates 28.08.2023

Õppereiside korraldamise põhimõtted ja kord kehtiv alates 01.01.2024

ERASMUS+ programmi üliõpilaste mobiilsuse kord kehtiv alates 28.11.2017

Õppekavade sisehindamise kord kehtiv alates 27.08.2018

 

Stipendiumid ja kulude katmine

Sisekaitseakadeemia üliõpilasele, kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord kehtiv alates 01.09.2019

Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord kehtiv alates 03.04.2023

Sisekaitseakadeemia eristipendiumide statuut kehtib alates 20.06.2024

Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži motiveeriva õppetoetuse maksmise ning majutuse ja toitlustuse tagamise kord kehtiv alates 09.02.2024

Sisekaitseakadeemia pääste ja politsei valdkondade kutse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavade alusel õppivate kadettide toitlustamise ja toitlustamise kulude katmise kord kehtiv alates 29.08.2022

Sisekaitselise rakenduskõrgkooli õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord kehtiv alates 25.10.2019

Sisekaitseakadeemia statsionaarses õppes kutseharidust omandava õpilase sõidukulude hüvitamise kord. Avalduse vorm kehtiv alates 29.01.2016

Sisekaitseakadeemia toitlustamise päevanormi kehtestamine

Sisekaitseakadeemia kutse- ja rakenduskõrgharidusõppe õppekavade alusel õppivate õppurite toitlustamise ja toitlustamise kulude hüvitamise kord

 

Vormiriietus ja distsipliin

Vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise juhend kehtiv alates 15.05.2024

Politsei uue vormi kandmise ABC (4.02.2019)

Politsei vormiriietusega kantavate isiklike jalanõude ja kinnaste tehnilised kirjeldused (05.08.2019)

Politsei- ja Piirivalveameti ning Vanglateenistuse vormiriietuse tootekoodid 

Sisekaitseakadeemia tekli statuut kehtiv alates 22.05.2023

Sisekaitseakadeemia kodukord kehtiv alates 11.09.2017

Puudumiste taotlemine politsei- ja piirivalvekolledžis kehtiv alates 31.08.2021

Sisekaitseakadeemia õppurite distsiplinaarvastutuse rakendamise kord kehtiv alates 11.09.2017

Sisekaitseakadeemia akadeemilise eetika põhimõtete kogu kehtiv alates 27.08.2018

Sisekaitseakadeemia õppuri õppetegevuses vääritu käitumise, sealhulgas loomevarguste juhtumite menetlemise kord kehtiv alates 12.06.2018

Sisekaitseakadeemia aukohtu statuut kehtiv alates 22.06.2022

Sisekaitseakadeemia vormikomplekti mõõtude tabel M, N (politsei)

Kehamõõtude võtmise juhend (naised, mehed)
 

Varia

Sisekaitseakadeemia tagasiside kogumise ja arvestamise kord kehtiv alates 06.06.2018

Õpilas- ja üliõpilaspileti väljaandmise kord kehtiv alates 28.08.2017

Rühmavanema juhend kehtiv alates 28.03.2013

Sisekaitseakadeemia üliõpilaskonna põhikiri

Sõidukite kasutamise kord

Kase tn õppehoone tulekahjuplaan