VÕTA

 

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) praktika kontekstis on asjakohane võimalus väärtustada inimese eelnevaid õpinguid, saadud teadmisi ja oskusi ning erinevaid töökogemusi. Praktika ülekandmiseks on vaja taotluse juurde lisada põhjalik eneseanalüüs. Eneseanalüüs on oma tegevuste samm-sammuline kirjeldus, kus selgitatakse ja analüüsitakse, mida ja kuidas õpiti ning mis oli see uus teadmine, kogemus, arusaam, mida omandati ning kuidas see kõik toetab õpiväljundite omandamist. Praktika ülekandmine VÕTA-ga annab võimaluse vabanevat õpiaega kasutada tööl käimiseks või muul viisil end täiendades.

VÕTA taotluse esitamine toimub õppeinfosüsteemis Tahvel. Abiks on  taotluse esitamise juhend. Abistavate küsimustega eneseanalüüsi vormi võid täita otse Tahvel keskkonnas või lisada juurde dokumendina. Enne taotluse esitamist veendu kindlasti, et praktika õpiväljundid on saavutatud. 
Igapäevatöös kokkupuutuvate toimingute või tegevuste ülekandmiseks VÕTA-ga on teatud juhtudel vajalik ka oskuste demonstreerimine.

Informatsiooni praktika ülekandmise võimaluse kohta saab kolledži praktika kuraatorilt või õppekorralduse spetsialistilt.

Kindlasti tutvu SKA VÕTA korra ja arvestamise põhimõtetega


Näiteid kolledžites praktika rakendamisest VÕTA süsteemiga

Justiitskolledž

Teoreetiliselt on võimalik VÕTA-ga arvestada peaaegu kõiki õppeaineid või praktikaid, oluline on aru saada, mis on ülekandmise eesmärk. Põhilised ained, mida soovitakse justiitskolledžis üle kanda on järelevalvetoimingute praktika ja sissejuhatus turvataktikasse. Samas on neid teadmisi ja oskusi vaja oma tulevases töös ning õpingute lõpus on teadmiste ja oskuste kontroll (komplekseksam). Kogemus näitab, et nn “lihasmälu” kaob ruttu ja füüsilised oskused ei ole piisavad, et näiteks eksamil või reaalses töösituatsioonis hakkama saada. Enne kui aine VÕTA-ga üle kanda, võta ühendust kolledži praktika kuraatoriga või pöördu õppekorralduse spetsialisti poole.

 

Päästekolledž

Päästekolledžis rõhutatakse, et VÕTA ei ole kohustus, vaid võimalus. VÕTA taotluse ja eneseanalüüsi esitamisel on vaja jälgida:

  1. Kui on olemas reaalne töökogemus, siis on mõistlik VÕTA taotlus esitada.
  2. VÕTA taotluse koostamine on mahukas töö, kuid see annab võimaluse praktika perioodil tegeleda nt lõputöö kirjutamisega.
  3. Eneseanalüüs ei ole copy-paste ametijuhendist, vaid analüütiline tekst õpitust ja kogetust.

Soovitame VÕTA-t kasutada juba töötavatel teenistujatel, kes tegelevad ennetustöö, järelevalve toimingute või päästetöö ning selle juhtimisega. Need praktikad on päästekolledžis kõige enam on üle kantud. Kui soovid praktikaid VÕTA-ga üle kanda, siis võta ühendust praktika kuraatoriga.

 

Finantskolledž

Osa praktikast sooritatakse Maksu- ja Tolliametis ja osa praktikast erasektoris. Oluline on praktika kohta valides teha selgeks, millised õpiväljundid on vaja praktika lõpuks saavutada. Rääkida läbi ettevõttega, kas reaalselt on võimalik nende õpiväljundite saavutamine. Enne lõpliku otsuse langetamist konsulteeri kolledži praktika kuraatoriga.

 

Politsei-ja piirivalvekolledž

VÕTA-ga on võimalus üle kanda kõiki praktikaid ning soovitame VÕTA-t kasutada üliõpilastel, kes on varasemalt läbinud kutseõppe ning on olemas reaalne töökogemus põhitööl, kus ta peaks praktikat sooritama.

Töökogemuse puhul tuleb kindlasti jälgida, et taotlus sisaldaks ka eneseanalüüsi osa. Ekslik on arvata, et VÕTA taotluse sisu on pelgalt tegevuste kirjeldamine.

Kui soovid praktikaid VÕTA-ga üle kanda ning sul on tekkinud sisulisi küsimusi, siis võta ühendust vastava õppetooli juhiga. Õppeinfosüsteemi TAHVEL küsimustes aitab sind õppekorralduse spetsialist.