Kutse andmine tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsetele

 
Kontakt

Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kuuskla, regina.kuuskla [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

 

OLULINE INFO!

Seoses Riigikohtu 17.05.2021 üldkogu otsusega (3-18-1432) on ajutiselt peatatud tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 kutsetaotluste vastuvõtmine ja menetlemine.
Riigikohtu üldkogu otsuse kohaselt on ettevõtlusvaldkonna eest vastutav minister jätnud määrusega kehtestamata EhS § 24 lg 4 nimetatud kvalifikatsiooninõuded ning Riigikohus tunnistas nõuete kehtestamata jätmise põhiseadusega vastuolus olevaks.


Tuleohutusspetsialisti ja tuleohutuseksperdi kutsete kutsekomisjonil on võimalik kutsetaotlusi lahendada alles pärast seda, kui valdkonna eest vastutav minister on asjaomased kvalifikatsiooninõuded EhS § 24 lg 4 alusel kehtestanud. Seoses sellega ei võeta kutsetaotlusi ajutiselt vastu ajavahemikus 17.05.2021 kuni ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamiseni.


Järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja pärast kvalifikatsiooninõuete kehtestamist ning taotluste esitamise ja kutsekomisjoni toimumise kuupäevad avaldatakse Sisekaitseakadeemia kodulehel esimesel võimalusel pärast täpsema info selgumist. Palume mitte saata kutsetaotlusi enne uue taotlusvooru avamist. Enne uue taotlusvooru avamist esitatud kutsetaotlusi ei menetleta.


Riigikohtu otsus mõjutab lisaks tuleohutuse valdkonnale ka teiste ehitusala kutse andjate tegevust. Sisekaitseakadeemia teeb koostööd nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kui ka teiste kutse andjatega, et aidata kaasa ministri poolt kvalifikatsiooninõuete kehtestamisele võimalikult kiiresti.

Tuleohutusspetsialisti tase 5 ja tuleohutuseksperdi tase 6 19.09.2019 toimunud infopäeva materjalid leiad siit:
 

 

Tuleohutusspetsialist, tase 5 ja tuleohutusekspert, tase 6 taastõendamine

 

Taastõendamise hinnakiri.

 
Kutseeksamite ja koolituste toimumisajad

Järgmine koolitus ning eksam sügisel (kuupäevad täpsustamisel).

 

NB! Palun kutseeksami eest mitte tasuda enne kui on kinnitatud Teie osalemine!

NB! Korduseksami tegijatel palume lisada taotlusele need kutseeksami osad, mis uuesti tehakse.

Korduseksami hinnakiri

 
Tuleohutusspetsialist, tase 5 kutseeksam

Tuleohutusspetsialisti kutse taotlemise eeltingimused:

1) vähemalt keskharidus;

2) vähemalt 1-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile regina.kuuskla [at] sisekaitse.ee:

1)kutse taotlemise/taastõendamise avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) keskharidust või kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab 1-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 3 aasta jooksul),

5) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 
Tuleohutusekspert, tase 6 kutseeksam

Tuleohutuseksperdi kutse taotlemise eeltingimused:

1) rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad;

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused;

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

Kutseeksamil osalemiseks taotleja esitab järgmised dokumendid digitaalselt e-posti aadressile regina.kuuskla [at] sisekaitse.ee:

1) kutse taotlemise/taastõendamise avaldus

2) isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart),

3) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia,

4) töökogemuse tõend (sisaldab erialase koolituse kirjeldust/loetelu, 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, loetelu viimasel 3 aastal läbi viidud tuleohutusalastest tegevustest (nt konsultatsioonid, ekspertiisid, koolitused), esitada 2 tehtud tööd koos omapoolse analüüsiga ja lisaks läbitud täiendkoolituse,

6) maksekorraldus või muu kinnituse kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

 

 

 

Kutseeksami tasud leiab siit

Paberkandjal kutsetunnistuse tasu on 2,50€

Arvelduskonto andmed tasumisel:

SEB Pank: EE891010220034796011
Swedbank: EE932200221023778606
Saaja: Rahandusministeerium
Viitenumber: 2100008036
Selgitus: Kutse nimetus.

NB! Kui konto omanik ja osaleja on erinevad, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse ka nimi, kelle eest maksti