Nõukogu

Akadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on nõukogu, mille pädevusse kuuluvad näiteks olulised õppe-, teadus- ja arendustegevuse üldküsimused, põhimääruse muutmisettepanekute esitamine siseministrile, arengukava kinnitamine, rakenduskõrgharidusõppe õppekavade siseministrile kinnitamiseks esitamine, korraliste õppejõudude valimine, eelarve täitmise aruande kinnitamine. 

Nõukogusse kuuluvad rektor, prorektorid, direktorid, õppejõudude esindajad, üliõpilaskonna esindajad, Siseministeeriumi esindaja ning teised rektori poolt nimetatud isikud. Õppejõudude ja üliõpilaskonna esindajate volitused nõukogus kestavad ühe aasta.

Nõukogu esimees on rektor. 

Nõukogu koosseis

Katri Raik – rektor
Andres Pung – õppeprorektor
Marek Link – arendusprorektor
Mati Mätlik – haldusosakonna juhataja
Ain Sari – rahandusosakonna juhataja
Liis Ader – üldosakonna juhataja
Uno Silberg – finantskolledži direktor
Laura Kikas  – justiitskolledži direktor
Priit Heinsoo – politsei- ja piirivalvekolledži direktor
Ain Karafin – päästekolledži direktor
Ivo Juurvee – sisejulgeoleku instituudi juhataja
Aire Luts-Vähejaus – täiendusõppe keskuse juhataja
Anne Valk – keele- ning õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse korraliste õppejõudude esindaja
Kerly Randlane – finantskolledži korraliste õppejõudude esindaja
Anna Rubtsova – justiitskolledži korraliste õppejõudude esindaja
Chris Eljas – politsei- ja piirivalvekolledži korraliste õppejõudude esindaja
Alar Valge – päästekolledži korraliste õppejõudude esindaja
Anu Konar  – üliõpilaskonna finantskolledži esindaja
Tambet Krasnov  – üliõpilaskonna justiitskolledži esindaja
Rauno Loit – üliõpilaskonna politsei- ja piirivalvekolledži esindaja
Kaarel Tõll – üliõpilaskonna päästekolledži esindaja
Jaana Karsanov – üliõpilaskonna sisejulgeoleku magistriõppe esindaja
Aivi Sirp  – Siseministeeriumi esindaja
Maarja-Liisa Maasik – vilistlaskogu juhatuse esimees (hääleõiguseta)