Tuleohutusekspert

 
Kutse tuleohutusekspert, tase 6 taotlemise eeltingimused

1) taotletavale erialale vastav kõrgharidus või taotletavast erialast erineva eriala kõrgharidus ja tuleohutusekspert, tase 6 kompetentsusnõuetega seotud täienduskoolituste läbimine,

2) erialane koolitus ja töö käigus omandatud kutseoskused,

3) 3-aastase töökogemuse olemasolu tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul enne kutse taotlemist.

 

Tuleohutusekspert, tase 6 kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) kõrgharidust tõendava tunnistuse koopia, erialase kõrghariduse puudumisel tuleohutuseksperdi kompetentsusnõuetega seotud täienduskoolitus(t)e läbimist tõendavad dokumendid,

3) töökogemuse tõend (sisaldab 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

4) portfoolio (kokkuvõte läbi viidud tuleohutuskonsultatsioonidest ning -korraldustest ja nende arv; tehtud ekspertiiside/auditite analüüs; läbitud täienduskoolitused; tehtud tööd; läbiviidud koolitused ja nende arv),  

5) valitava kompetentsi "Tuleohutusalaste koolituste ja õppuste ettevalmistamine ning läbiviimine" taotlemisel ühe enda poolt läbi viidud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse või muu koolituse läbiviimist tõendav slaidimaterjal. Taotleja võib esitada ka näidismaterjali planeeritava evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse või muu koolituse kohta, mille korraldamisel on ta arvestatavas mahus osalenud,

6) valitava kompetentsi "Tulekahjujärgne uurimine" taotlemisel vähemalt kahe enda poolt läbi viidud tulekahjujärgse menetluse kohta sündmuskoha uurimist, andmetekogumist, kogutud andmete ja tõendite uurimist ning arvamuse koostamist tõendavad dokumendid,

7) valitava kompetentsi "Küttesüsteemi ja selle osade ekspertiisi tegemine" taotlemisel ettevalmistava koolituse tõend ja koolitusel koostatud küttesüsteemi eksperthinnang.

 

Kutse tuleohutusekspert, tase 6 taastõendamise eeltingimused

1) kutse tuleohutusekspert, tase 6 olemasolu,

2) töötamine tuleohutuse valdkonnas vähemalt 3 aastat viimase 5 aasta jooksul,

3) eelmise kutsetunnistuse kehtivusajast ei ole möödas üle ühe aasta.

 

Kutse tuleohutusekspert, tase 6 taastõendamiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) taastõendatava kutsetunnistuse koopia,

3) läbitud täienduskoolituste tunnistuste koopiad,

4) töökogemuse tõend (sisaldab vähemalt 3-aastase töökogemuse tõendust tuleohutuse valdkonnas viimase 5 aasta jooksul),

5) portfoolio, mis koosneb eneseanalüüsist (koos tõendusmaterjaliga) etteantud vormil.

Taastõendamise ajal on võimalik juurde taotleda valitavat kompetentsi.

 

Dokumentide vormid