Politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskus

Koer ootab

 

Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskus koolitab koerajuhte ja teenistuskoeri Politsei- ja Piirivalveametile ning teistele valitsusasutustele. Meie koerajuhtide kursustel  osalevad Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti, Vanglateenistuse ja Kaitseväe koerajuhid koos teenistuskoertega. See on saanud võimalikuks tänu 2007. aastal valmid uuele teenistuskoerte majutushoonele ja treeningplatsile Merikülas (Tilgu tee 55) ning meil töötavatele headele spetsialistidele.

Sisekaitseakadeemia teenistuskoerte koolituskeskus on valitsusasutuste koerajuhtide ja teenistuskoerte kompetentsikeskus. Meie terviklik koolitussüsteem tagab teenistustevahelise hea koostöö.

Lisaks koerajuhtide ja teenistuskoerte koolitamisele korraldame patrullkoerte ja narkokoerte kutsemeisterlikkuse ning K-9 jooksukrossi võistlusi, teenistuskoerte atesteerimisi, nõustame ametkondi teenistuskoerte kohta tekkivates küsimustes ja hangime kutsikaid Politsei- ja Piirivalveametile.

Ootame teenistuskoerte koolituskeskusesse õppima kõiki professionaalseid sisejulgeoleku valdkonna töötajaid, kes soovivad oma teenistust jätkata koos väljaõppinud teenistuskoeraga, saades ühtlasi endale ka truu sõbra ja väärt elukutse kogu eluks.

 

Koerad piiril

Teenistuskoerte koolitussuunad
 • inimese lõhna otsimise koolitus – jäljeajamine (inimese lõhn levib jalajäljest), inimese otsimine (lõhn levib inimeselt) ja inimese lõhnaliste esemete otsimine;
 • narkootikumide otsimise koolitus;
 • laiba otsimise koolitus;
 • relva ja lõhkeainete otsimise koolitus;
 • jõukasutuse koolitus, mis sisaldab koerajuhi ja teise ametniku kaitsmist, abistamist kurjategija kinnipidamisel ja turvakontrolli teostamisel;
 • kuulekuskoolitus – kuulekuse elemendid, mille abil koerajuht teostab kontrolli teenistuskoera üle.

Koostööd teeme Maksu- ja Tolliameti, Vanglateenistuse ja Päästeameti demineerimiskeskusega. Välisriikides on meil head koolitusalased kontaktid Rootsi, Taani ja Soome politseikoerte koolituskeskustega ning Soome Mere- ja Piirivalvekooliga, kust olema saanud teenistuskoerte koolitusalast oskusteavet. Samuti lävime tihedalt Läti ja Leedu piirivalve- ja politseiteenistuskoeri koolitavate keskustega.

Alates 2008. aastast oleme osalenud Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (FRONTEX) teenistuskoerte alase töögrupi ettevõtmistes. Kaks meie instruktorit on läbinud FRONTEX`i instruktorite kursused ja saanud EU tasemel koerajuhtide ja instruktorite koolitaja litsentsi omanikuks.

Jäljekoer

Teenistuskoerte koolituskeskuse struktuur ja inimesed

Teenistuskoerte koolituskeskus kuulub politsei- ja piirivalvekolledži struktuuri ja allub kolledži direktorile. 

Keskust juhib Jüri Pajusoo. Keskuses töötavad peaspetsialistina Rene Radala ja  Andres Suurküla, instruktoritena Madis Koitla, Maksim Jaksman, Raul Bamberg ja Viidas Kõnd. Koertemaja korrasoleku eest vastutab Mikk Grassmann.

Koolituskeskuse inimesed

Eeldused koerajuhiks saamisele

Vabatahtlikkus – koerjuhi kandidaat peab asuma koerajuhi ametisse kindlasti vabatahtlikult.

Tasakaalukus – koerajuhi käitumine avaldab teenistuskoerale nii tugevat mõju, et koer kohaneb lühikese aja jooksul koerajuhi iseloomuga ja aktsepteerib teda. Seetõttu peavad koerajuhi temperament ja iseloom olema tasakaalukad, kuna ta peab olema võimeline vastu võtma iseseisvaid otsuseid ka stressirohkes olukorras.

Võime luua ja säilitada teenistuskoeraga kontakti – koerajuht peab olema võimeline mõistma koera, tema käitumist ja iseloomu ning ta peab oskama luua oma koeraga kontakti, teda motiveerida ja hoida tema tähelepanu.

Suhtlemisoskus – koerajuht peab suutma valitseda oma käitumist ja kasutada suhtlemisoskust. Koerajuht peab olema võimeline edastama oma käske ja soove koerale nii kehaliigutuste, žestide kui ka hääle abil.

Oskus iseseisvalt ja vastutustundlikult töötada – töö teenistuskoeraga on kõrget vastutustunnet nõudev töö. Teenistusülesannete käigus ei ole tulevane koerajuht vastutav mitte ainult iseenda, vaid ka oma teenistuskoera tegevuse ja käitumise eest.

Võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas – see tähendab võimet töötada koos teenistuskoeraga ning suutlikkust täita teenistusülesandeid koos teiste ametnike ning koerajuhtide ja nende koertega.

 

töö koos politseiga

FRONTEX  (ühtsed standardid tegevusele teenistuskoertega)
 • Koerajuhiks saab õppida teenistuskoerte koolituskeskuse korraldataval koerajuhtide põhikursusel.
 • Peale sobivate iseloomuomaduste on koerajuhtide põhikursusele saamiseks vajalik ametkonna suunamine (Politsei- ja Piirivalveameti, Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti, Justiitsministeeriumi Vanglateenistuse, Kaitseväe, Kaitseliidu).
 • Teenistuskoerte koolituskeskuse ja ametkonna esindajatega tuleb läbida vestlus.
 • Koerajuhil peab olema vähemalt aastane teenistusalane töökogemus, teadmised jõustruktuuridest ning kogemus operatiivtöös.
 • Ametkondlikud füüsilised katsed tuleb sooritada positiivsele hindele.
 • Läbitud peab olema vähemalt kahenädalane praktika teenistuskoeri kasutavas üksuses.

 

Koerajuhtide põhikursus

Koerajuhtide põhikursus korraldatakse üks kord aastas ja see kestab kokku 13 nädalat ning toimub ühe- ja kahenädalaste kursustena kahe aasta jooksul. Tulevastele koerajuhtidele hangitakse teenistuskoera kutsikad, kellega koos läbitakse põhikursus. Põhikursuse ajal omandavad koerajuhid üldteadmised ja oskused patrull- ja narkokoera koolitamisest, teenistuskoera hooldamisest ning teenistuses kasutamisest. Kursuse lõpetamisel peavad koerajuhid koos oma teenistuskoeraga sooritama eksamid, mille edukal läbimisel saab ametnikust koerajuht.

Pärast põhikursuse lõpetamist peab iga koerajuht käima vähemalt kord aastas teenistuskoerte koolituskeskuses oma teadmisi täiendamas ja üle aasta sooritama atesteerimise, mis annab ülevaate teenistuskoera töövõimest ja -tasemest ning tagab teenistuskoera teenistuslikest vajadustest lähtuva ja teenistuskoera vanust arvestava erialaste oskuste arengu.

 

Loe lähemalt koerajuhtide põhikursuse õppekavast.

 

Teenistuskoerad ja nende koolitusvõimalused

Teenistuskoerte koolituskeskus koolitab koerajuhte ja teenistuskoeri kõikidele valitsusasutustele. Enim kasutatavaks teenistuskoera tõuks on Saksa lambakoer, kes oma mitmekülgsete omadustega katab enamiku jõustruktuuride teenistuse vajadustest. Teenistuses kasutatakse veel Belgia lambakoera Malinois, Inglise Springer Spaljelit ja Labradori Retriiverit. Saksa ja Belgia lambakoerad teenivad valdavalt patrullkoertena ja spanjelid ja retriiverid narkokoertena. Enamik teenistuskoeri on hangitud välismaalt – Soomest, Rootsist, Taanist, Suurbritanniast ja Saksamaalt.

Teenistuskoerad jagunevad patrullkoerteks ning narkokoerteks.

 • Patrullkoerad on tüüpilised teenistuskoerad, kes kutsutakse sündmuskohtadele. Nad suudavad avastada ja liikuda mööda jälge erinevates keskkondades (nii linnatingimustes asfaldil kui ka maastikul ning riigipiiril) ja abistada kurjategija kinnipidamisel. Samuti suudab ta otsida sündmuskohal inimese lõhnaga esemeid (asitõendeid) ja kadunud inimesi.
 • Osale patrullkoertest õpetatakse lisaerialana narkootikumide, laiba või relva/lõhkeaine otsimist.
 • Narkokoerte ülesanne on otsida erinevatest peidikutest (hooned, transpordivahendid, kaup, post, maastik) narkootilisi aineid.

 

Koerad ründavad

 
Kontakt

Politsei- ja piirivalvekolledži teenistuskoerte koolituskeskus

Tilgu tee 55

76925, Meriküla

Harku vald, Harju maakond


Koerte koolituskeskuse asukoht Murastes

 

Töötajate kontaktid