Koostöö

Siseriiklik koostöö

Kõige rohkem tehakse koostööd Politsei- ja Piirivalveameti ning tema struktuuriüksustega. Ametnike koolitamisel toimub koostöö kõigi Eesti sisejulgeoleku valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega.

Õppetöö käigus osalevad kadetid mitmesugustes politseilistes tegevustes, milleks on kadunud isikute otsingud, politseioperatsioonid ja suurürituste turvamine. Kooliaasta alguses osalevad kadetid liiklusohutuse tagamisel ülekäiguradade juures, samuti osaletakse helkuri vajalikkust selgitavatel üritustel.

Igal aastal külastavad kolledžit lasteaiad ja koolid. Kolledžis tutvustatakse külalistele õppimistingimusi ja politseinike väljaõpet. Kadetid osalevad ka lasteaedades ja koolides erinevatel ennetusüritustel. Põhiteemadeks on ohutu liiklemine ja seaduskuulekas käitumine.

Koostöö üldhariduskoolidega toimub ka kutsealase eelkoolituse valdkonnas. Politsei- ja piirivalvealaseid eelteadmisi on võimalik omandada ka juba gümnaasiumis õppides. Kutsealase eelkoolituse läbimine on kolledžisse kandideerimisel eeliseks.

 

Rahvusvaheline koostöö

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledž (PPK) osaleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Agentuuri (CEPOL) ja Euroopa Piiri- ja Rannavalve Agentuuri (FRONTEX) võrgustiku töös. Antud koostöö tulemusena on moodustatud CEPOL Eesti võrgustik, mille liikmeteks on Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitsei, Maksu- ja tolliamet, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Riigiprokuratuur, Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Justiitsministeeriumi vanglate osakond, Päästeameti Demineerimise Keskus ja Keskkonnainspektsioon. PPK osaleb FRONTEX partnerakadeemiate võrgustiku töös.

CEPOL ja FRONTEX võrgustiku raames toimuvad kõigi sisejulgeoleku valdkonna ametnike vahetusprogrammis osalemine, mida organiseerib ja koordineerib PPK.

Sisekaitseakadeemia osaleb konsortsiumipartnerina CEPOLi ühise magistriõppe "Policing in Europe“ õppetöö läbiviimises ning samuti assotsieerunud konsortsiumipartnerina Frontex’i (Euroopa Piiri- ja Rannavalve Agentuur) ühise magistriõppe „European Joint Master in Strategic Border Management“ õppetöö korraldamises.  CEPOL’i ühist magistriõpet toetatakse õppejõududega õppetöö läbiviimiseks ja Frontex’i ühise magistriõpet toetatakse lisaks õppejõududega ka moodulite korraldamisega Eestis.

OSCE/ODIHR koostöö toimub vaenukuritegude ennetamise ja lahendamise koolituse valdkonnas. eu-LISA-ga toimub koostöö Euroopa Liidu SIS II, VIS, EURODAC, SIRENE ja Schengen IT süsteemidega seonduva koolituse valdkonnas.

Aastast 2010 toimub kolledžis kadettide vahetusprogramm valikaine „Rahvusvaheline politseitöö“ raames. Õppeainet pakutakse nii kõrgharidusõppes kui ka kutseõppes. Meie kadetid võtavad kolledžis vastu välisüliõpilasi ning saavad ise samuti võimaluse osaleda nädalasel õppereisil välismaal.

Erasmus programmi raames on kõrgharidusõppe üliõpilastel võimalik minna õppima või praktikale välisriiki.

 

Kolledži rahvusvahelise koostöö partnerid on järgmised õppeasutused:

 • Läti Riiklik Politseikolledž
 • Läti Riiklik Piirivalvekolledž
 • Leedu Politseikool
 • Leedu Piirivalvekool
 • Leedu Vabariigi Piirivalveteenistuse Piirivalvekool
 • Poola Kętrzyn’i Piirivalve Õppekeskus
 • Poola Legionowo Politsei Õppekeskus
 • Soome Politseikõrgkool
 • Soome Piiri- ja Merevalvekool
 • Saksamaa Güstrow akadeemia
 • Saksamaa Niedersachseni Politseiakadeemia
 • Hamburgi Politseiakadeemia
 • Saksamaa Politseiülikool
 • Hollandi Politseiakadeemia
 • Albaania Julgeoleku Akadeemia