Koostöö

Siseriiklik koostöö

Tihedat koostööd tehakse Politsei-ja Piirivalveameti ning tema struktuuriüksustega. Õppetöö käigus osalevad kadetid mitmesugustes politseilistes tegevustes, milleks on kadunud isikute otsingud, politseioperatsioonid ja suurürituste turvamine. Kooliaasta alguses osalevad kadetid liiklusohutuse tagamisel ülekäiguradade juures, samuti osaletakse helkuri vajalikkust selgitavatel üritustel.

Igal aastal külastavad kolledžit lasteaiad ja koolid. Kolledžis tutvustatakse külalistele õppimistingimusi ja politseinike väljaõpet. Kadetid osalevad ka lasteaedades ja koolides erinevatel ennetusüritustel. Põhiteemadeks on ohutu liiklemine ja seaduskuulekas käitumine.

Koostöö üldhariduskoolidega toimub ka kutsealase eelkoolituse valdkonnas. Politsei- ja piirivalvealaseid eelteadmisi on võimalik omandada ka juba gümnaasiumis õppides. Kutsealase eelkoolituse omandamine on kolledžisse kandideerimisel eeliseks

 

Rahvusvaheline koostöö

Sisekaitseakadeemia osaleb konsortsiumipartnerina CEPOLi (Euroopa Politseikolledž) ühise magistriõppe „Policing in Europe“ õppetöö läbiviimises ning samuti assotsieerunud konsortsiumipartnerina Frontex’i (Euroopa Piiri- ja Rannavalve Agentuur) ühise magistriõppe „European Joint Master in Strategic Border Management“ õppetöö korraldamises.  CEPOL’i ühist magistriõpet toetatakse õppejõududega õppetöö läbiviimiseks ja Frontex’i ühise magistriõpet toetatakse lisaks õppejõududega ka moodulite korraldamisega Eestis.

Rahvusvahelise koostöö partnerid on järgmised õppeasutused:

 • Läti Vabariigi Riikliku Politseikolledž
 • Läti Vabariigi Riikliku Piirivalvekolledž
 • Leedu Vagariigi Politseikool
 • Leedu Vagariigi Piirivalveteenistuse Piirivalvekool
 • Poola Kętrzyn’i Piirivalve Õppekeskus
 • Poola Legionowo Politsei Treeningkeskus
 • Soome Politseikõrgkool
 • Soome Piiri- ja Merevalvekool

 

Aastast 2010 toimub kolledžis kadettide vahetusprogramm valikaine „Rahvusvaheline politseitöö“ raames. Õppeainet pakutakse nii kõrgharidusõppes kui ka kutseõppes. Meie kadetid võtavad kolledžis vastu välisüliõpilasi ning saavad ise samuti võimaluse osaleda nädalasel õppereisil välismaal.

PPK põhilised koostööpartnerid lühiajalises mobiilsuses on

 • Saksamaa Meclenburg-Vorpommerni Liidumaa Güstrow akadeemia politseiteaduskond
 • Saksamaa Alam-Saksi Liidumaa Niedersachseni Politseiakadeemia
 • Leedu Politseikool
 • Soome Politseikõrgkool
 • Poola Legionowo Politsei Treeningkeskus